PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2008/2009
   Přihlásit přes CAS
Matematika II - JEB006
Anglický název: Mathematics II
Zajišťuje: Institut ekonomických studií (23-IES)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2008 do 2008
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:4/4, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Ondřej Kalenda, Ph.D., DSc.
prof. RNDr. Jiří Spurný, Ph.D., DSc.
Prerekvizity : JEB005
Je prerekvizitou pro: JEB028, JEB011
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Václav Vlasák, Ph.D. (21.11.2022)
Studenti se seznámí s matematickou analýzou funkcí více proměnných, lineární algebrou, Riemannovým integrálem a primitivními funkcemi. Přednášené metody jsou vhodné pro řešení
ekonomických úloh, zejména pak úloh z mikroekonomie.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Václav Vlasák, Ph.D. (21.11.2022)

Základní přednáška z matematiky pro FSV UK - druhý semestr.

Studenti se seznámí s matematickou analýzou funkcí více proměnných, lineární algebrou, Riemannovým integrálem a primitivními funkcemi. Přednášené metody jsou vhodné pro řešení ekonomických úloh, zejména pak úloh z mikroekonomie.

Literatura
Poslední úprava: Ing. Pavel Kot (15.04.2021)

Hájková V., Johanis M., John O., Kalenda O., Zelený M.: Matematika, Matfyzpress, Praha 2012

Kopáček J. a kol.: Příklady z matematiky nejen pro fyziky I., Matfyzpress, Praha 2005 (kapitoly 7, 9.4 a 9.5)

Kopáček J. a kol.: Příklady z matematiky nejen pro fyziky II., Matfyzpress, Praha 2006 (kapitoly 3 a 5)

Děmidovič B.P.: Sbírka úloh a cvičení z matematické analýzy, Fragment, Praha 2003 (nebo starší ruský originál)

Metody výuky -
Poslední úprava: KALENDA (03.09.2010)

Přednáška, cvičení.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. RNDr. Tomáš Bárta, Ph.D. (15.02.2023)

Nutnou podmínkou účasti na zkoušce je předchozí udělení zápočtu.

Zkouška bude mít část ústní a část písemnou.

Zadání písemné části: Písemka bude složena ze čtyř početních příkladů, na jejichž vypracování budete mít 120 minut. Upozornění: bude bodován nejen výpočet a výsledek, ale i úroveň zdůvodnění výpočtu (použité věty a pravidla). Při řešení písemky můžete použít libovolné poznámky a literaturu. Elektronika je zakázána.

Za celou písemnou část lze získat maximálně 50 bodů. Z písemné části je nutno získat aspoň 25 bodů. Pokud někdo nezíská tento počet bodů, neabsolvuje již ústní část zkoušky a zkouška pro něj končí známkou F.

Ústní část zkoušky: všichni, kteří uspěli v písemné části, budou zkoušeni ústně z teorie.

Průběh ústní části zkoušky: na začátku ústní části zkoušky si student vylosuje sadu otázek. Seznamy otázek, z nichž se budou skládat losované sady, budou zveřejněny na webu přednášejícího. Celkem lze získat z ústní části zkoušky 50 bodů.

Výsledná známka: Nutnou podmínkou složení zkoušky je znalost klíčových pojmů. Pokud student získal nejvýše 24 bodů z písemné části nebo při ústní části neprokázal znalost některého klíčového pojmu nebo získal nejvýše 24 bodů z ústní části, je výsledná známka F.

V opačném případě je výsledná známka stanovena podle součtu bodů získaných v obou částech zkoušky. Přitom platí univerzální hranice doporučené FSV UK: A: 91-100; B: 81-90; C: 71-80; D: 61-70; E: 50-60; F: 49 a méně.

Pokud student neabsolvuje úspěšně ústní část, musí zkoušku opakovat celou.

V případě, že budou zkoušky probíhat distančně, je povinnou výbavou studenta webkamera, mikrofon a spolehlivé připojení k internetu.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Václav Vlasák, Ph.D. (21.11.2022)

(Funkce více proměnných: hladké funkce, implicitní funkce, volné a vázané extrémy, kvasikonkávní funkce.

Lineární algebra: základní operace s maticemi, determinanty, řešení lineárních soustav.

Primitivní funkce.

Základní vlastnosti Riemannova integrálu.)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK