PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Aktuální otázky práva kapitálových obchodních společností a jeho perspektivy - vědecký seminář z obchodního práva - HV4201
Anglický název: Current issues regarding the law of limited companies and its prospects - scholaly seminar in business law
Zajišťuje: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1, Kv [HT]
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.
Vyučující: prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.
Ve slož. prerekvizitě: HMOD0008, HM1401
Anotace
Předmět je určen pro limitovaný okruh studentů se zájmem o obchodní právo, diplomanty zaměřené na obchodní právo, případně pro potenciální zájemce o doktorské studium obchodního práva a dalším uchazeče, kteří jsou motivováni rozvíjet své znalosti obchodního práva.

Předmět má rozvíjet schopnost studentů diskutovat a analyzovat otevřené a zajímavé otázky obchodního práva, vyhledat, utřídit, analyzovat a interpretovat právní normy, soudní rozhodnutí a další informace potřebné pro řešení právních a jiných problémů spojených s právní praxí, a také ústně i písemně prezentovat právní argumenty a protiargumenty.

Za tímto účelem budou studenti prezentovat kratší referáty (příp. koreferáty) k jimi zvoleným tématům jako vstup do další rozpravy.

Účast na předmětu vyžaduje znalosti obecného závazkového práva a práva obchodních korporací. Pro zapsání předmětu je proto vhodné, aby měl student absolvovány předměty pokrývající tuto materii.

Poslední úprava: Šicnerová Barbora, Mgr. (19.09.2023)
Metody výuky

1. Předmět je zakončen kolokviem, které je samostatnou formou kontroly studia.

2. Kolokvium spočívá v prezentaci referátu a účasti v rozpravách.

Poslední úprava: Šicnerová Barbora, Mgr. (05.09.2023)
Požadavky ke zkoušce

1. Předmět je zakončen kolokviem, které je samostatnou formou kontroly studia.

2. Kolokvium spočívá v prezentaci referátu a účasti v rozpravách.

Poslední úprava: Šicnerová Barbora, Mgr. (19.09.2023)
Sylabus

Předmět je zaměřen na vybrané otázky práva kapitálových společností a zahrnuje tato témata:

1)     Jak lze vytvářet podíly v kapitálové obchodní společnosti? Jaká práva lze s podíly spojovat a jaká lze odebírat?

2)     Vedlejší dohody společníků kapitálových společností (sideletters) vztahující se k obsahu podílu (zejména dohody o výkonu hlasovacích práv ) – jejich obsah a právní důsledky.

3)     Vedlejší dohody společníků vztahující se k podílu jako věci (např. drag along, tag along dohody).

4)     Věcná práva k neinkorporovanému i inkorporovanému podílu v kapitálové společnosti  (zejména předkupní právo)

5)     Další věcná práva k neinkorporavanému i inkorporovanému podílu v kapitálové obchodní společnosti.

Témata budou modifikována či doplněna na základě dohody studentů s vyučující.

Poslední úprava: Šicnerová Barbora, Mgr. (19.09.2023)
Studijní opory

Základní literatura:

1.         Černá, S., Štenglová, I., Pelikánová I. a kol. Právo obchodních korporací. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2021.

2.         Csach, K., Havel, B. a kol. Akcionářské dohody. Praha: Wolters Kluwer, 2017.

Ostatní literatura:

1.         Černá, S. Vedlejší dohody (sideletters) společníků kapitálových společností. Obchodněprávní revue, č. 1/2011.

2.         Černá, S. Vedlejší dohody společníků a právo drag along. In Kotásek, J., Špačková, M. (eds.). In Pocta prof. Josefu Bejčkovi k 70. narozeninám. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2022. Spisy Masarykovy univerzity: řada teoretická, Edice Scientia, sv. č. 726.

3.         Dědič, J., Lasák, J. Omezení převoditelnosti akcií na jméno: aktuální výkladové otazníky. In Eichlerová, K.  a kol. (eds.) Rekodifikace obchodního práva – pět let poté. Svazek I. Pocta Stanislavě Černé. Praha: Wolters Kluwer, 2019.

4.         Flídr, J. Nahrazení projevu vůle společníka zavázaného z dohody o výkonu hlasovacích práv. In Eichlerová, K.  a kol. (eds.) Rekodifikace obchodního práva – pět let poté. Svazek I. Pocta Stanislavě Černé. Praha: Wolters Kluwer, 2019.

5.         Havel, B., Csach, K., Lasák, J. Glosa k (ne)zakázaným ujednáním akcionářských dohod v českém soukromém právu ve světle aktuální judikatury. Právní rozhledy, č. 8/2019.

6.         Janošek, V. Smluvní předkupní právo k obchodnímu podílu. Nihil novi sub sole? Obchodněprávní revue, č. 1/2015.

7.         Janošek, V.  Dohody o výkonu hlasovacích práv, akcie bez hlasovacích práv, sistace hlasovacích práv akcionáře (nejen) na základně ujednání stanov. Obchodněprávní revue, č. 4/2016.

8.         Lála, D. Druhy podílů v kapitálových společnostech. Praha: C. H. Beck, 2020.

9.         Lasák, J., Dědič, J., Pokorná, J., Čáp, Z. a kol. Zákon o obchodních korporacích. Komentář. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2021.

10.     Novotná, M. Rozhodování o neplatnosti usnesení orgánu obchodní korporace v intencích základních zásad soukromého práva. Bulletin advokacie, č. 3/2017.

11.     Špačková, M. Smluvní předkupní právo k akciím a právo odkupu. Obchodněprávní revue, č. 1/2020.

12.     Štenglová, I., Havel, B., Cileček, F., Kuhn, P., Šuk, P. Zákon o obchodních korporacích. Komentář. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2020.

Základní právní předpisy:

1.         zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

2.         zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Vždy ve znění platném a účinném ke dni konání kontroly studia.

Ostatní právní předpisy:

1.         zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu

2.         zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů

Vždy ve znění platném a účinném ke dni konání kontroly studia.

Poslední úprava: Šicnerová Barbora, Mgr. (19.09.2023)
Rozpis datumový
Den Datum Popis Učitel Soubory Poznámka
Středa18.10.2023Úvodní seminář. Úvodní informace, rozprava k návrhům témat, volba referátů. Dvojí pohled na podíl/akcii, společenská smlouva versus vedlejší dohodaprof. JUDr. Stanislava Černá, CSc. 
Středa01.11.2023Korporačně právní nástroje prosazení vlivu společníka na rozhodování v AS a SRO. Zvláštní druhy podílů a limity jejich vytváření, příklad. Vedlejší dohoda jako alternativní či doplňující řešeníprof. JUDr. Stanislava Černá, CSc. 
Středa15.11.2023Dohody o výkonu hlasovacích práv (DVHP). Právní konstrukce, důsledky porušení DVHP, řešení příkladu. Dohody o koupi hlasůprof. JUDr. Stanislava Černá, CSc. 
Středa29.11.2023Vedlejší dohody omezující nakládání s podílem. Předkupní právo k podílu, praktické využití. Obligačně, korporačně či věcně právní předkupní právo a důsledky jejich porušeníprof. JUDr. Stanislava Černá, CSc. 
Středa13.12.2023Vedlejší dohody společníků řešící exit ze společnosti. Drag along, tag along dohody. Dohody řešící patové situace - ruská ruleta, mexický rozstřel atd. prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc. 
Středa03.01.2024Otevřené téma - dokončení předchozích tématprof. JUDr. Stanislava Černá, CSc. 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK