PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Právo mezinárodních smluv - HV4050
Anglický název: Law of Treaties
Zajišťuje: Katedra mezinárodního práva (22-KMP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Kv [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: HP3717
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. JUDr. Vladimír Balaš, CSc.
Neslučitelnost : HP0681, HP3717
XP//Ve slož. prerekvizitě: HM0601
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jaroslav Prouza (27.07.2012)
V předmět bude rozebírána řada dílčích otázek spojených se základním pramenem mezinárodního práva, jímž
jsou mezinárodní smlouvy. Výuka navazuje na obecný kurs Mezinárodního práva veřejného a je zaměřena na
rozšíření znalostí mezinárodního práva v oblasti sjednávání mezinárodních smluv, výhrad k nim, vnitrostátní
aplikace, předběžného provádění, výkladu a v dalších. Přestože bude výuka primárně zaměřena na smlouvy
uzavírané mezi státy, stranou zájmu nezůstanou ani smlouvy uzavírané mezi státy a mezinárodními mezivládními
organizacemi a mezinárodními organizacemi navzájem, případně smlouvy uzavírané quasi státními jednotkami.

Předmět bude přibližovat studentům konkrétní právní problematiku prostřednictvím
• standardní interpretace relevantních smluvních dokumentů
• judikatury mezinárodních soudů a arbitrážních tribunálů
• analýzy praxe států v mezinárodních vztazích

Předmět bude zakončen zkouškou.

Studenti budou na konci volitelného předmětu disponovat teoretickými i praktickými znalostmi konkrétní právní
problematiky. Volitelný předmět prohloubí znalosti získané v konkrétním předmětu vyučovaném v rámci PFUK.
Důraz bude kladen na souvislost vnitrostátního práva s právem mezinárodním a evropským.

Literatura:

Šturma, P.; Čepelka, Č.; Balaš, V.; Právo mezinárodních smluv, Aleš Čeněk, 2011,
Jankuv, J.; Lantajová, D. a kolektív; Medzinárodné zmluvné právo a jeho interakcia s právním poriadkom
Slovenskej republiky, Aleš Čeněk, 2011
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: JUDr. Mgr. Alla Tymofeyeva, Ph.D. (29.03.2018)

Předmět bude zakončen zkouškou.

 

Studenti budou na konci předmětu disponovat teoretickými i praktickými znalostmi konkrétní právní

problematiky. Předmět prohloubí znalosti získané v konkrétním předmětu vyučovaném v rámci PFUK.

Důraz bude kladen na souvislost vnitrostátního práva s právem mezinárodním a evropským.

Sylabus
Poslední úprava: JUDr. Věra Honusková, Ph.D. (30.12.2014)

Sylabus bude poskytnut studentům na začátku kursu.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: JUDr. Mgr. Alla Tymofeyeva, Ph.D. (29.03.2018)

Podíl garanta na výuce činí 90 %.

Aktivní účast – 65 %.

Studijní opory
Poslední úprava: JUDr. Věra Honusková, Ph.D. (30.12.2014)

Literatura: 

Šturma, P.; Čepelka, Č.; Balaš, V.; Právo mezinárodních smluv, Aleš Čeněk, 2011, 
Jankuv, J.; Lantajová, D. a kolektív; Medzinárodné zmluvné právo a jeho interakcia s právním poriadkom 
Slovenskej republiky, Aleš Čeněk, 2011 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK