PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Příprava na Meziuniverzitní Mediační soutěž a na ICC International Commercial Mediation Competition - HV3906
Anglický název: Preparation for Inter-University Mediation Competition and for ICC International Commercial Mediation Competition
Zajišťuje: Katedra občanského práva (22-KOP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Kv [HT]
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: JUDr. Martin Svatoš, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Pavlína Krausová
JUDr. Hana Kršňáková
JUDr. Mgr. Tomáš Ryza
Anotace
Poslední úprava: JUDr. Mgr. Tomáš Ryza (24.09.2023)
Mediační a negociační dovednosti se dostávají do popředí zájmu arbitrážních center i advokátních kanceláří. Tyto schopnosti a zkušenosti se stávají stále cennějšími pro současnou společnost. Cílem tohoto předmětu je umožnit studentům osvojit si praktickou znalost mediačních a negociačních technik a procesů a dát jim šanci zúčastnit se jak českých, tak mezinárodních soutěží. Příprava se bude soustředit na požadavky Meziuniverzitní Mediační soutěže, která se koná v Praze, a soutěže ICC International Commercial Mediation Competition (ICC), která se koná v Paříži. Primárně se jedná o budování celé řady soft-skills, které studenti využijí i mimo rámec mediace a negociace.

Studenti se naučí analyzovat komplexní právní spory, budou schopni identifikovat klíčov skutečnosti, vytvořit si časovou osu případu a strategii řešení sporu. Dokáží formulovat pozice, zájmy a potřeby stran a odlišit je od sebe. Při praktickém nácviku dále získají sebedůvěru při formulaci argumentů v cizím jazyce, naučí se pružně reagovat na strategii druhé strany a vhodným způsobem prosazovat své zájmy popřípadě zájmy klienta. Prohloubí tak svou schopnost analytického a kritického myšlení, procesní strategie a spolupráce. Taktéž získají praktické zkušenosti z oblasti nonverbální komunikace.

Absolventi semináře tedy získají znalosti a dovednosti konsensuálního řešení sporů, a to v oblasti obchodu. Důležitým faktorem je i zlepšení ústního projevu jak v českém, tak v anglickém jazyce, neboť kurz i praktické nácviky budou vedeny v češtině i v angličtině. Studenti se naučí teamové spolupráci a získají příležitost seznámit se s významnými osobnostmi z oblasti alternativního řešení sporů a s dalšími studenty s obdobným zaměřením z celého světa.

Studenti se budou moci zúčastnit Meziuniverzitní Mediační soutěže, která je pořádána v listopadu v Praze. Výběrové řízení na mezinárodní soutěž ICC bude probíhat na začátku výuky předmětu Příprava na Meziuniverzitní Mediační soutěž a na ICC International Commercial Mediation Competition. Samotná účast na soutěži bude záviset na možnostech financování a na přijetí týmu Univerzity Karlovy do soutěže. Možnost účasti na soutěži ICC bude podmíněno 80% účastí studenta na seminářích a jeho aktivní participaci na nich a úspěchem v následném výběrovém řízení. Účast na ICC může být ovlivněna také aktuální epidemiologickou situací.

V průběhu výuky nebo na konci semestru je možné se přihlásit do výběrového řízení na mezinárodní soutěž CDRC, či v případě zájmu na další mezinárodní soutěže, na něž samostatný přípravný předmět není vypsán. Předmět je připraven a vyučován ve spolupráci se spolkem Studentská mediace Praha.

Cílem kurzu je aktivní příprava na Meziuniverzitní mediační soutěž (v českém jazyce) a soutěž ICC International Commercial Mediation Competition (v anglickém jazyce). Studenti se zaměří na rozvoj mediačních a negociačních technik a dovedností a na rozvoj svých argumentačních schopností, které využijí v roli právního zástupce, podnikatele, či mediátora. Získají nové znalosti z teorie řešení konfliktů a praktického nácviku jednotlivých technik v rámci procesu mediace. Studenti si zde dílčím způsobem osvojí i právní aspekty vyjednávání, například povinnost mlčenlivosti, či aspekty mediační dohody.

V druhém bloku se předmět zaměří na jednotlivé případy, které budou analyzovány a prakticky procvičovány v průběhu semináře. Studenti si zde osvojí schopnost efektivně reprezentovat svého klienta, vést proces vyjednávání či mediace a vhodně prosazovat své obchodní zájmy. Proces bude následovat vysoké požadavky mezinárodních soutěží, včetně pravidel oddělených jednání. Součástí bude i standardizovaná zpětná vazba, která studentům umožní identifikovat své silné a slabé stránky a dále je rozvíjet.

ICC International Commercial Mediation Competition každoročně sdružuje více než 350 studentů a koučů z celého světa a 130 profesionálních mediátorů a mediátorů školitelů. Soutěž trvá po dobu 7 dnů a koná se v hlavním městě Francie, Paříži. V případě účasti na ICC International Commercial Mediation Competition jsou studenti povinni připravit písemný mediační plán.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Miroslav Sojka (25.09.2019)

Studenti se zaměří na rozvoj mediačních a negociačních technik a dovedností a na rozvoj svých argumentačních schopností, které využijí nejen v roli právního zástupce, podnikatele, či mediátora.

V druhém bloku si studenti vyzkouší praktické případy, které budou analyzovány a procvičovány v průběhu semináře. Studenti si zde osvojí schopnost efektivně reprezentovat svého klienta, vést proces vyjednávání či mediace a vhodně prosazovat své obchodní zájmy. Součástí bude i standardizovaná zpětná vazba, která studentům umožní identifikovat své silné a slabé stránky a dále je rozvíjet.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Barbora Šicnerová (13.09.2021)

1. Student bude povinen účastnit se aktivně seminářů a přispívat při přípravě týmu na soutěž ICC.

2. Nebude-li se účastnit v letošním roce jako člen týmu, musí se zúčastnit závěrečného mock mediation moot court a zaslat písemně zpracovanou přípravu.

3. Povinná je 80% účast na seminářích. 

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Barbora Šicnerová (23.09.2021)

1. Úvod do mediace a negociace, představení sylabu a výuky, pravidla a hodnotící kritéria soutěží

2. Mediační a negociační techniky a jejich použití v jednotlivých případech, neverbální komunikace, kulturní rozdíly, manipulace, práce s mediátorem

3. Příprava úvodního slova, použití flipchartu, tvorba agendy pro základní kola ICC soutěže

4. Case study – Vyjednávání ve skupině, identifikace technik a soft-skills, zpětná vazba

5. Case study – Příprava mediačního plánu na ICC

6. Příprava mediačního plánu na ICC, BATNA, WATNA ZOPA

7. Analýza zadaného mediačního případu a trénink spolupráce podnikatele a právníka

8. Oddělená jednání, právní aspekty důvěrnosti

9. Case study - Decision tree, příprava strategie na jednání pro základní kola ICC soutěže

10. Závěrečný moot court a zhodnocení předmětu

 

V průběhu dle potřeby mohou být připravovány přihlášky na jednotlivé soutěže.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Miroslav Sojka (04.11.2019)

Student bude povinen účastnit se aktivně seminářů a zpracovat příspěvek na téma mediace a/nebo negociace. Povinná je 80% účast na seminářích.

Studijní opory
Poslední úprava: Mgr. Barbora Šicnerová (23.09.2021)

Základní literatura:

1.  FISHER, R. - URY, W.: Getting to YES: Negotiating an Agreement Without Giving In, 3rd ed. New York 2011, ISBN 978-0143118756.

2. MNOOKIN, R. H.: Bargaining with the Devil: When to negotiate, when to fight, New York 2011, ISBN 978-1416583332

3. SVATOŠ, M.: Tajemství mediace aneb řešení sporů od A do Z. Praha 2020, ISBN: 978-8086819174

4. 17th ICC INTERNATIONAL COMMERCIAL MEDIATION COMPETITION. COMPETITION RULES. https://cms.iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2018/07/iccinternational-commercial-mediation-competition-rules.pdf

Ostatní literatura:

1. BRZOBOHATÝ, R. a kol.: Rukověť mediátora. Praha 2016, ISBN 978-807552214

2. CARTER, A.: Ask for More: 10 Questions to Negotiate Anything. New York 2020, ISBN 978-1982130480.

3. PATTERSON, K. - GRENNY, J.: Crucial Conversations Tools for Talking When Stakes Are High, Second Edition. New York 2011, ISBN: 978-0071771320.

4. PLAMÍNEK, Jiří. Mediace: nejúčinnější lék na konflikty. Praha 2013, ISBN 978-8024750316.

5. POTOČKOVÁ, D.: Nejlepší je domluvit se aneb Průvodce mediačním procesem, Praha 2013, ISBN 978-80-87785-00-3.

6. POTOČKOVÁ, D.: Průvodce mediačním procesem. Praha 2013, ISBN 978-8087785003

7. ŠIŠKOVÁ, T.: Facilitativní mediace, řešení konfliktu prostřednictvím mediátora. Praha 2012, ISBN 978-8026200918.

8. VOSS, Ch. - RAZ, T.: Never Split the Difference. Negotiating As If Your Life Depended On It. Harper Business: 2016, ISBN 978-0062407801.

9. Handbook Vienna Mediation Rules: A Practitioner’s Guide. VIAC 2016, ISBN 978-3902985446

10. International Commercial Mediation Training Role-Plays. ICC 2015, ISBN 978-9284202980

11. Arbitration Rules: Mediation Rules. Paris: International Chamber of Commerce, 2013

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK