PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Základy práva duševního vlastnictví - HV3726
Anglický název: Fundamentals of Intellectual Property Rights
Zajišťuje: Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního (22-UPA)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Kv [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D.
Vyučující: JUDr. Zuzana Císařová
JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D.
JUDr. Irena Holcová
JUDr. Veronika Křesťanová, Dr.
doc. JUDr. Vladimír Pítra
JUDr. Mgr. Ing. Michal Růžička
JUDr. Alexandra Wünschová Pujmanová
JUDr. Petra Žikovská
Neslučitelnost : HP0681
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Miroslav Sojka (23.06.2017)
Cílem tohoto předmětu je seznámit studenty se základními instituty práv k duševnímu vlastnictví. Tento dynamicky
se rozvíjející obor nabývá na významu spolu s celosvětovým rozvojem informační společnosti, která klade zvýšené
nároky na ochranu výsledků tvůrčí činnosti člověka. Studenti tohoto výběrového předmětu tak mají získat základní
orientaci v právech autorských, jakož i v právech průmyslových. Důraz bude kladen zejména na národní
legislativu, jakož i na ucelený přehled norem práva Evropského souvisejících s daným oborem.

Anotace - bodově:

Předmět a systém práv k tzv. "nehmotným statkům".
Obecné pojmy, dílo, druhy děl, vznik autorského práva, subjektivní autorská práva, trvání autorského práva.
Užití díla a licenční smlouva v autorském právu.
Mimosmluvní instituty užití díla.
Díla vytvořená ke splnění povinností vyplývajících z pracovního poměru.
Doba trvání AP.
Volná díla.
Práva související s právem autorským (práva výkonných umělců, práva výrobců zvukových a zvukově obrazových
záznamů, rozhlasoví a televizní vysílatelé, kolektivní správa).
Mezinárodní AP (mezinárodní úmluvy, směrnice EU).
Práva na označení.
Patentové právo.
Jiná průmyslová práva k výsledkům tvůrčí činnosti.
Mezinárodní úmluvy v oblasti práv na označení.
Mezinárodní úmluvy v oblasti průmyslových práv k výsledkům tvůrčí činnosti.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Miroslav Sojka (23.06.2017)

TEST - okruhy ke zkoušce jsou tyto:

  • Předmět a systém práva k tzv. "nehmotným statkům".
  • Mezinárodní právo duševního vlastnictví.
  • Obecné pojmy, dílo, druhy děl, vznik autorského práva, subjektivní autorské právo, trvání autorských práv.
  • Počítačové programy (software) jako předmět autorskoprávní ochrany dle autorského zákona a směrnice o právní ochraně počítačových programů.
  • Užití autorského díla a licenční smlouva v autorském právu
  • Práva související s právem autorským (práva výkonných umělců, práva výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů, rozhlasoví a televizní vysílatelé).
  • Kolektivní správa majetkových práv.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Miroslav Sojka (28.02.2018)

Předmět se zabývá systémem práv k tzv. „nehmotným statkům". Látka je zaměřena na definování obecných pojmů (respektive institutů) oboru - např.: dílo, druhy děl, vznik autorského práva, subjektivní autorská práva, trvání autorského práva, apod. Podstatnou částí je také užití díla a licenční smlouva v autorském právu. Dalšími instituty, k nimž přednášející dospějí, jsou mimosmluvní instituty užití díla, díla vytvořená ke splnění povinností vyplývajících z pracovního poměru, doba trvání autorských práv, volná díla, práva související s právem autorským (práva výkonných umělců, práva výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů, rozhlasoví a televizní vysílatelé, atd.). Podstatnou součástí látky bude také část věnovaná kolektivní správě práv. Látka nebude přednášena pouze se zaměřením na tuzemskou legislativu, ale dojde také na oblast mezinárodního autorského práva (mezinárodní úmluvy, směrnice Evropské unie).

Z práv průmyslových bude materie zaměřena především na práva na označení, na patentové právo a na jiná průmyslová práva k výsledkům tvůrčí činnosti. Stejně jako pro oblast práv autorských a práv s autorským právem souvisejících, i u práv průmyslových bude vyložena látka týkající se práva mezinárodního.

Předmět je určen pro studenty ostatních fakult UK. Pro studenty PF UK je určen předmět HP2018.

Požadavky k zápisu
Poslední úprava: Mgr. Miroslav Sojka (28.02.2018)

Předmět je určen pro studenty ostatních fakult UK. Pro studenty PF UK je určen předmět HP2018.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: JUDr. Petra Žikovská (29.03.2018)

Podíl garanta na výuce je 27%.

Studijní opory
Poslední úprava: Mgr. Miroslav Sojka (23.06.2017)

Důvodová zpráva k zákonu 121/2000 Sb. (autorský zákon)

Knappová, Švestka a kolektiv: Občanské právo hmotné,svazek III., ASPI Publishing, 2007

Telec I., Tůma P.: Autorský zákon komentář, C.H. Beck, Praha 2007

Kříž J., Holcová I., Kordač J., Křesťanová V.: Autorský zákon a předpisy souvisící. Komentář. Linde Praha a. s., 2001

Horáček R., Biskupová E., De Korver Z.: Práva na označení a jejich vymáhání. Komentář. C.H.Beck, Praha 2015

Horáček R., Čada K., Hajn P.: Práva k průmyslovému vlastnictví. 2. vydání. C.H.Beck, Praha 2011

Čermák J.:Internet a autorské právo, Linde Praha a.s., 2001

Kříž J., Holcová I., Nerudová: Autorský zákon s poznámkami a úvodním slovem, IFEC, Praha 2000

Suchý, V. a kol.: Nehmotné statky a průmyslová práva. Jejich ochrana, oceňování a komerční využití. Technologické centrum Akademie věd ČR. SLON, Praha 2010

Dobřichovský T.: Moderní trendy práv k duševnímu vlastnictví: V kontextu evropského práva, dohody TRIPS a činnosti WIPO. Linde, Praha 2004

Matějičný, T: Kolektivní správa autorských práv, Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2014

Polčák, R.: Internet a proměny práva. Auditorium, Praha 2012

Tůma P.: Smluvní licence v autorském právu, C.H. Beck, Praha 2007

Kur A., Dreier T.: European Intellectual Property Law. Text, Cases & Materials. Edward Elgar Publishing, Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA 2015

Frankel S., Gervais D.J.: Advanced Introduction to International Intellectual Property. Edward Elgar Publishing, Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA 2016

Dutfield G., Suthersanen U.: Global Intellectual Property Law. Edward Elgar Publishing, Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA 2016

Rozpis datumový
Den Datum Popis Učitel Poznámka
Čtvrtek10.10.2019Duševní vlastnictví-obecný úvod JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D. 
Čtvrtek17.10.2019Duševní vlastnictví-mezinárodní aspektyJUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D. 
Čtvrtek24.10.2019Téma přednášky bude upřesněno. Přednáška je v angličtině. Přednáší zahraniční host. 
Čtvrtek31.10.2019Základní pojmy autorského práva JUDr. Irena Holcová 
Čtvrtek07.11.2019Užití autorského díla a licenční smlouva JUDr. Zuzana Císařová 
Čtvrtek21.11.2019Mimosmluvní instituty užití autorského díla a práva související JUDr. Petra Žikovská 
Čtvrtek28.11.2019Počítačové programy JUDr. Irena Holcová 
Čtvrtek05.12.2019Neoprávněné užití autorského díla JUDr. Veronika Křesťanová, Dr. 
Čtvrtek12.12.2019Kolektivní správa práv JUDr. Veronika Křesťanová, Dr. 
Čtvrtek19.12.2019Průmyslová práva na označení JUDr. Michal Růžička, CSc. 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK