PředmětyPředměty(verze: 873)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Ochrana spotřebitele - HV3723
Anglický název: Consumer Protection
Zajišťuje: Katedra občanského práva (22-KOP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Kv [hodiny/týden]
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D.
Korekvizity : HP0271, HP0282
XP//Ve slož. prerekvizitě: HM1201
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: JUDr. Silvia Vyskočilová, Ph.D. (29.09.2019)
Spotřebitelské právo je dílčím odvětvím občanského práva, jehož předmětem jsou smluvní vztahy vznikající mezi podnikateli – obchodníky, dodavateli – a jejich zákazníky – spotřebiteli. Právní úprava ochrany spotřebitele prostupuje do mnoha právních odvětví, a to jak na úrovni veřejného, tak práva soukromého. Hlavním cílem předmětu je studentům poskytnout ucelený přehled o problematice spotřebitelského práva a ochrany spotřebitele v rámci národní a evropské právní úpravy. Studenti si po absolvování předmětu osvojí např. znalosti právních jednání spotřebitelů, jakožto slabších smluvních stran, v souvislosti se všeobecnými obchodními podmínkami a v souvislosti s tzv. formulářovými smlouvami, znalosti spojené s vymáháním spotřebitelských práv, ale zároveň i znalosti obsáhlé a stále vznikající judikatury. Hostující přednášející se ve svých výkladech zaměří i na problematické otázky ochrany spotřebitele v oblastech zvláštních smluv.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: JUDr. Silvia Vyskočilová, Ph.D. (29.09.2019)

Předpokladem řádného absolvování předmětu je úspěšné složení písemného testu.

 

Požadavky pro uznání předmětu z předchozího studia:

Předmět Ochrana spotřebitele navazuje na předmět Občanské právo hmotné IV, proto lze uznat studijní povinnost jen tehdy, pokud byla vykonána po datech shodných s datem stanoveným pro předmět Občanské právo hmotné IV, tj. po 1. lednu 2014. Pokud byla kontrola studia splněna v období 01. 01. 2012 až 01. 01. 2014, je předepsána ústní rozdílová zkouška. Obsah rozdílové zkoušky bude odpovídat rozsahu pouze podstatných změn platné právní úpravy ochrany spotřebitele, tj. distanční smlouvy, ochrana spotřebitelských smluv, odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku.

Sylabus
Poslední úprava: JUDr. Silvia Vyskočilová, Ph.D. (29.09.2019)


1) Pojem, předmět, systematika a vývoj spotřebitelského práva, evropské spotřebitelské acquis

2) Spotřebitel - pojem a vymezení, princip ochrany slabší strany a jeho soukromoprávní limity, hledisko průměrného spotřebitele
2) Právní ochrana spotřebitele ve světle národní legislativy
3) Uzavírání smluv distančním způsobem a závazky ze smluv uzavíraných mimo obchodní prostory
4) Zneužívací klauzule a soudní ochrana spotřebitelských smluv
5) Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku
6) Nekalé obchodní praktiky a jejich postih
7) Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
8) Finanční služby, ochrana spotřebitele, finanční arbitr
9) Telekomunikační smlouvy, ochrana spotřebitele a ČTÚ
10) Energetické smlouvy, ochrana spotřebitele a ERÚ
11) Cestovní smlouvy a letecká přeprava

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: JUDr. Silvia Vyskočilová, Ph.D. (29.09.2019)

Podíl garanta na výuce činí 30%

Studijní opory
Poslední úprava: JUDr. Silvia Vyskočilová, Ph.D. (29.09.2019)

Literatura:

1)      DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první: Obecná část. 2. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016.

2)      ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2014 (vybraná ustanovení).

3)      VÍTOVÁ, Blanka. Zákon o ochraně spotřebitele: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2016. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7478-984-7.

4)      NORBERT, r., MCKLITZ, H.W., ROTT, P., TONNE, K. European Consumer Law: Second edition (Ius Communitatis). 2nd Revised ed. Edition, Intersentia, 2014.

5)      VACEK, Lukáš. Zákon o spotřebitelském úvěru: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2015.

6)      TICHÝ, Luboš. Ochrana spotřebitele ve světle nového občanského zákoníku. Ochrana spotřebitele. Praha: Centrum právní komparatistiky Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, 2014.

7)      VEČEŘA, Jiří. Ochrana spotřebitele v České republice a Evropské unii: (včetně úpravy podle nového občanského zákoníku 2014) : právní stav k 1.1. 2013. Praha: Leges, 2013.

8)      VÍTOVÁ, Blanka. Nepřiměřená ujednání ve spotřebitelských smlouvách po rekodifikaci soukromého práva. Vyd. 2., 1. ve Wolters Kluwer. Praha: Wolters Kluwer, 2014.

9)      DUDOVÁ, Jana. K některým aktuálním otázkám spotřebitelského práva. In K některým aktuálním otázkám spotřebitelského práva. Brno : Masarykova univerzita, 2008. s. 90 -96.

10)  DVOŘÁKOVÁ, I. Komunitární právní úprava spotřebitelského úvěru v praxi. Ostrava: Nakladatelství Key Publishing, 2010. 79 s.

11)  ELIÁŠ K. a kol. Občanský zákoník – Velký akademický komentář. Praha: Linde Praha a.s., 2008. 2640 s.

12)  ELISCHER, D.: Prodej zboží v obchodě. In ELIÁŠ K. a kol. Občanský zákoník – Velký akademický komentář. Praha: Linde Praha a.s., 2008

13)  HULMÁK, M. Nový zákon o spotřebitelském úvěru. Právní rozhledy, 2010, č. 9,

14)  HULMÁK, M. Práva a povinnosti věřitele při poskytování spotřebitelského úvěru. Jurisprudence, 2010, č. 7, s. 3-12.

15)  HULMÁK, M., TOMANČÁKOVÁ, B. Rozhodčí řízení jako vhodný prostředek řešení sporů mezi dodavatelem a spotřebitelem (1. Část). Obchodněprávní revue, 2010, č. 6, s. 168-174.

16)  KOTÁSEK, J. Reklama na spotřebitelské úvěry v novém zákoně o spotřebitelských úvěrech: Vetší (dez)orientace spotřebitele?. Jurisprudence, 2010, č. 7, s. 31-33.

17)  LISSE, L. Rozhodčí doložka ve spotřebitelských smlouvách a judikatura ESD. Právní fórum, 2010, č. 12, s. 581-591.

18)  RABAN, P. Je efektivně zajištěna spravedlnost ve spotřebitelských vztazích?. Právní rádce, 2010, č. 2, s. 46-52.     

19)  SEDLÁČEK, T. Ekonomie dobra a zla. Praha : Nakladatelství 65. Pole, 2009. 277 s.

20)  SELUCKÁ, M. K některým trendům vývoje evropského smluvního (závazkového práva). Právní rozhledy, 2011, č. 3, s. 103-106.

21)  SELUCKÁ, Markéta. Ochrana spotřebitele v soukromém právu. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2008. 134 s.

22)  SELUCKÁ, M. Ochrana spotřebitele: nenápadná změna se zásadními dopady. Právní rozhledy, 2010, č. 14, s. 513-517.

23)  ŠVESTKA, J., SPÁČIL, J., ŠKÁROVÁ, M., aj. Občanský zákoník I. § 1–459. Komentář. Praha : C. H. Beck, 2008. 2336 s.

24)  TICHÝ, L., VEČL, T. aj. Vývoj evropského spotřebitelského práva. Praha : Karlova univerzita, 2009. 163 s.

 

Právní předpisy, směrnice a judikatura:

1)      Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

2)      Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

3)      Zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi

4)      Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)

5)      Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)

6)      Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

7)      Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád

8)      směrnice č. 85/577/EHS o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených mimo obchodní prostory

9)      směrnice č. 85/374/EHS o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku

10)   směrnice č. 87/357/EHS o výrobcích, které ohrožují zdraví a bezpečnost spotřebitele tím, že vypadají jinak, než jak ve skutečnosti jsou

11)   směrnice č. 88/378/EHS o bezpečnosti hraček

12)   směrnice č. 90/314/EHS o souborných službách pro cesty, pobyty a zájezdy

13)   směrnice č. 92/1959/EHS o všeobecné bezpečnosti výrobku

14)   směrnice č. 93/13/EHS o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách

15)   směrnice č. 94/47/ES o ochraně zákazníků s ohledem na některá hlediska smluv o pronájmu nemovitosti na časové úseky (tzv. timesharing)

16)   směrnice č. 94/11/ES o označování materiálů používaných v hlavních částech obuvi prodávané spotřebiteli

17)   směrnice č. 97/7/ES o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku

18)   směrnice č. 97/55/ES o srovnávací reklamě

19)   směrnice č. 98/6/ES o ochraně spotřebitele při označování cen výrobků nabízených spotřebiteli

20)   směrnice č. 99/44/ES o některých aspektech prodeje spotřebního zboží a záruk na spotřební zboží

21)   směrnice č. 99/45/ES o klasifikaci, balení a označování nebezpečných přípravků

22)   směrnice č. 2000/13/ES o označování potravin, jejich nabízení k prodeji a související reklamě

23)   směrnice č. 2000/31/ES o některých právních aspektech služeb informační společnosti zejména elektronického obchodu na vnitřním trhu

24)   směrnice č. 2001/37/ES týkající se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových výrobků.

25)   směrnice č. 2001/95/ES o obecné bezpečnosti výrobků

26)   směrnice č. 2002/46/ES o doplňcích stravy

27)   směrnice č. 2002/65/ES o uvádění finančních služeb pro spotřebitele na trh na dálku

28)   měrnice č. 2002/67/ES o označování potravin obsahujících chinin a potravin obsahujících kofein

29)   směrnice č. 2003/33/ES ze o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se reklamy na tabákové výrobky a sponzorství souvisejícího s tabákovými výrobky

30)   nařízení 261/2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 295/91

31)   nařízení 2006/2004 o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele

32)   směrnice č. 2005/29/ES o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu

33)   směrnice č. 2008/48/ES o smlouvách o spotřebitelském úvěru

34)   směrnice č.  2008/122/ES ze o ochraně spotřebitele ve vztahu k některým aspektům smluv o dočasném užívání ubytovacího zařízení (timeshare), o dlouhodobých rekreačních produktech, o dalším prodeji a o výměně

35)   směrnice č. 2009/22/ES o žalobách na zdržení se jednání v oblasti ochrany zájmů spotřebitelůZákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů

36)   směrnici 2011/83/EU ze dne 25. 10. 2011 o právech spotřebitelů

 

·         Rozsudek Soudního dvora EU z 14. března 1991, Patricie Di Pinto, C-361/89.

·         Rozsudek Soudního dvora EU z 9. listopadu 2000, The Queen, C-357/98.

·         Rozsudek Soudního dvora EU z 22. listopadu 2001, Cape Snc. v. Idealservice Srl a Idealservice MN RE Sas v. OMAI Srl, C 541 a 542/9.

·         Rozsudek Soudního dvora EU z 16. prosince 2010, C-551/08

·         Rozsudek Soudního dvora ze dne 6. 11. 2003 ve věci Komise Evropských společenství proti Španělskému království, sp. zn. C 358/01.

·         Rozsudek Soudního dvora ze dne 11. 12. 2003 ve věci Deutscher Apothekenverband eV proti 0800 DocMorris NV a Jacquesi Watervalovi, sp. zn. C 322/01.

·         Rozsudek Soudního dvora ze dne 5. 2. 2004 ve věci John Greenham a Léonard Abel, sp. zn. C 95/01.

·         Rozsudek Soudního dvora ze dne 1. 4. 2004 ve věci Freiburger Kommunalbauten GmbH Baugesellschaft & Co. KG proti Ludgeru a Ulrike Hofstetterovým, sp. zn. C 237/02.

·         Rozsudek Soudního dvora ze dne 8. 7. 2004 ve věci Komise Evropských společenství proti Francouzské republice, sp. zn. C 166/03

·         Rozsudek Soudního dvora ze dne 9. 9. 2004 ve věci Komise Evropských společenství proti Španělskému království, C 70/03.

·         Rozsudek Soudního dvora ze dne 20. 1. 2005 ve věci Johann Gruber proti Bay Wa AG, sp. zn. C 464/01.

·         Rozsudek Soudního dvora ze dne 26. 10. 2006 ve věci Elisa María Mostaza Claro proti Centro Móvil Milenium SL, sp. zn. C 168/05.

·         Rozsudek Soudního dvora ze dne 16. 12. 2008 ve věci trestního řízení proti Lodewijku Gysbrechtsovi a Santurel Inter BVBA, sp. zn. C 205/07

·         Rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne 27. 9. 2005, sp. zn. 10 Ca 5/2004-27.

·         Rozhodnutí NSS ze dne 17. 5. 2007, sp. zn. 2 As 85/2006 – 85.

·         Rozhodnutí NSS ze dne 20. 4. 2010, sp. zn. 1 As 9/2008-133.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK