PředmětyPředměty(verze: 875)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Důsledky úpadku obchodní korporace na její správu - HV3720
Anglický název: The impact of insolvency of a business corporation upon its governance
Zajišťuje: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Kv [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.
Vyučující: doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D.
Korekvizity : HP0296
XP//Ve slož. prerekvizitě: HM1401
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Alena Vacková (27.01.2020)

Nejen české právo odlišuje situace, kdy je obchodní korporace zdravá a funkční, od situace, kdy se dostane do hospodářských problémů až úpadku. Změny, které tato vnější okolnost vyvolává, se však netýkají jen postavení věřitelů, ale také postavení členů statutárních orgánu a jejich fungování. Korporace, která je na hraně úpadku nebo dokonce již v úpadku, přináší především změny v motivacích a zájmech, které právní řád a ekonomicky vlastník (společník, později věřitel) korporace od jejích orgánů očekává. Ač se jedná stále o stejnou korporaci, a před-úpadková a post-úpadková situace jsou jen dvě strany téže mince, standardní corporate governance se podstatně mění.
Pozornost výuky bude věnována nejen základním aspektům úpadku a chování korporace v něm, ale zejména navazujícím požadavkům kladených na členy orgánů korporace, insolvenčního správce, věřitele a jejich orgány. Samozřejmě se zaměříme rovněž na neformální sanační mechanismy, ať již v režimu práva soukromého nebo v mezích směrnice o restrukturalizacích. Současně bude zohledněna role soudu při kontrole chování korporace v těchto fázích a v úpadku. Základní teze budou ukázány a popsány nejen z pohledu teorie, ale také z pohledu dosavadní české judikatury a naváží na základy korporačního práva, které již byly studenům poskytnuty dříve.

Sylabus
Poslední úprava: doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. (26.01.2018)

 

1.      Základní motivace pro podnikání skrze korporaci, rizika jednotlivých forem podnikání (individuální, societní, joint ventures, osobní společnosti, kapitálové společnosti, fundace)

2.      Motivace a očekávání při správě „zdravé“ korporace a ex ante význam insolvenčního práva (význam zajištění, ochranné deterenty apod.)

3.      Reakce korporace pro případ hrozícího úpadku, posun v motivacích členů orgánů, rizikový management, moratorium, restrukturalizace, předbalené reorganizace

4.      Zjištění úpadku a jeho vliv na dosavadní členy orgánů korporace (odměny, vydání odměn, ručení, vyloučení z výkonu funkce, trestní odpovědnost)

5.      Změna motivace a procesů corporate governance v rámci insolvenčního řízení po prohlášení úpadku

6.      Posun v pojetí residuálního vlastníka při chování dlužníka v úpadku (zájem společníků, stakeholderů, veřejné moci, věřitelů, společný zájem věřitelů atd. )

7.      Osoba s disposičním oprávněním, součinnost orgánů dlužníka a insolvenčního správce, samostatná působnost dlužníka, vazba na věřitelské orgány a jejich rozhodování

8.      Oprávnění a součinnost orgánů dlužníka a insolvenčního správce v konkursu

9.      Oprávnění a součinnost orgánů dlužníka a insolvenčního správce v reorganizaci

10.  Revitalizace/likvidace dlužníka po skončení insolvenčního řízení a postavení orgánů

11.  Úpadková situace uvnitř koncernu, „koncernový úpadek“ a jeho efekty na správu korporace v úpadku

 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Alena Vacková (09.04.2020)

 

Požadavky ze zkoušce:  Distanční zkouška - kolokvium distanční formou

 

Nutnou podmínkou splnění předmětu je nadpoloviční účast studenta na přednáškách

 

Otázky k předmětu "Důsledky úpadku obchodní korporace na její správu"

 

 

1.      Základní motivace pro podnikání  prostřednictvím  korporace, rizika a výhody jednotlivých forem podnikání, transakční náklady,

2.      Motivace pro individuální, societní, joint ventures podnikání

3.      Motivace pro osobní a kapitálové společnosti, družstva

4.      Podnikání fundací a dalších entit (státní podniky atd.)

5.      Motivace a očekávání při správě "zdravé" korporace a ex ante význam insolvenčního práva (význam smluvního zajištění, ochranné deterenty apod.)

6.      Odlišnosti v postavení společníka coby věřitele a ostatních věřitelů (dobrovolných i nedobrovolných)

7.      Reakce korporace pro případ hrozícího úpadku, posun v motivacích členů orgánů

8.      Povinnosti managementu v případě hrozícího úpadku (obecné podle korporačního práva, krizový management)

9.      Navazující možnosti sanace hrozícího úpadku podle insolvenčního práva (moratorium, restrukturalizace, "předbalené" reorganizace atd.)

10.  Zjištění úpadku a jeho vliv na fungování a správu korporace a na postavení společníků a věřitelů

11.  Zjištění úpadku a jeho vliv na dosavadní členy orgánů korporace (odměny, vracení odměn, ručení, vyloučení z výkonu funkce, trestní odpovědnost)

12.  Změna motivace a procesů corporate governance v rámci insolvenčního řízení po prohlášení úpadku

13.  Posun v pojetí residuálního vlastníka při chování dlužníka v úpadku (zájem společníků, stakeholderů, veřejné moci, věřitelů, společný zájem věřitelů atd. )

14.  Osoba s disposičním oprávněním, součinnost orgánů dlužníka a insolvenčního správce, samostatná působnost dlužníka, vazba na věřitelské orgány a jejich rozhodování

15.  Oprávnění a součinnost orgánů dlužníka a insolvenčního správce v konkursu

16.  Oprávnění a součinnost orgánů dlužníka a insolvenčního správce v reorganizaci

17.  Postavení insolvenčního soudu a dohlédací činnost

18.  Revitalizace/likvidace dlužníka po skončení insolvenčního řízení a postavení orgánů

19.  Úpadková situace člena či členů koncernu, "koncernový úpadek" a jeho efekty na správu korporace v úpadku

20.  Insolvenční minulost jako možná překážka nebo prvek ovlivňující  budoucnost korporace, jejích společníků a managementu

Studijní opory
Poslední úprava: Alena Vacková (27.01.2020)

 

 

Doporučená literatura:

 

-          Právní předpisy

 

o    Z.č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon

o    Z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

o    Z.č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích

 

-          Pro přehled v oblasti korporačního práva

 

o    Černá, S., Obchodní právo, Praha: Wolters Kluwer, aktuální vydání

o    Easterbrook, F., H., Fischel, D., R., The Economic Structure of Corporate Law, Cambridge: HUP, 1991 (1996)

o    Eliáš, K., et al., Kurs obchodního práva, Obchodní společnosti a družstva, 6.vydání, Praha: C.H.Beck, 2010

o    Havel, B., Lasák., J., Kompendium korporačního práva, Praha: C.H.Beck, 2008

o    Havel, B., Obchodní korporace ve světle proměn, Praha: Auditorium, 2010

o    Jensen, M., C., Meckling, W., H., Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure, (1976) cit. dle Jensen, M., C., A Theory of the Firm, Cambridge: HUP, 2000

o    Kraakman, R., et al., The Anatomy of Corporate Law, Oxford: OUP, aktuální vydání

o    Štenglová, I., Havel, B., Cileček, F., Kuhn, P., Šuk, P., Zákon o obchodních korporacích. Komentář, Praha: C.H.Beck, a další komentářová literatura

 

-          Pro přehled v oblasti insolvenčního práva

 

o    Baird, D., G., Elements of Bankruptcy, New York: Foundation Press, 2006

o    Bhandari, J., S., Weiss, L., A., (eds)., Corporate Bankruptcy, Cambridge: CUP, 1996

o    Finch, V., Corporate insolvency law, Cambridge: CUP, 2002

o    Jackson, T., H., The Logic and Limits of Bankruptcy Law, Washington: BeardBooks, 1986 (2001)

o    Richter, T., Insolvenční právo, Praha: Wolters Kluwer, aktuální vydání

o    Smrčka, L., Plaček, J., Schὄnfeld, J., Louda, L., Insolvenční řízení (očekávání, realita a budoucnost insolvenčního zákona), Praha: Professional Publ., 2006

o    Schὄnfeld, J., et al., Transformace a restrukturalizace podniku, Praha: C.H.Beck, 2018

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK