PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Římskoprávní základy věcných práv - HV3708
Anglický název: Roman-law fundamentals of rights in rem
Zajišťuje: Katedra právních dějin (22-KPD)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Kv [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: JUDr. Jan Šejdl, Ph.D.
Vyučující: doc. JUDr. Petr Bělovský, Dr.
JUDr. Marek Novák
JUDr. Jan Šejdl, Ph.D.
Prerekvizity : HP0401
XP//Ve slož. prerekvizitě: HM2801
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Miroslav Sojka (19.04.2017)
Předmět si klade za cíl seznámit studenty jednak s metodou práce s právními prameny, včetně zahraničních, tedy
jak s cizí právní literaturou, tak s právními normami, případně judikaturou a naučit je této metody používat. Druhým
cílem předmětu je pak ozřejmit posluchačům vzájemné vazby mezi kontinentálními právními řády a jejich
společným východiskem, tedy římským právem, a to na podkladu vybraných konkrétních problematických oblastí z
oboru věcných práv.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: JUDr. Jan Šejdl, Ph.D. (11.02.2019)

Od studenta bude požadována aktivní účast na hodině. Dále bude požadováno vytvoření seminární práce, která se bude zabývat rozborem konkrétního věcněprávního problému v různých právních úpravách. Na tématu práce se student dohodne s vyučujícími. Seminární práce by měla splňovat podmínky na odborný právní text (tedy členění odborného textu, důkladný poznámkový aparát, závěrečný seznam použité literatury a seznam použitých pramenů), přičemž její rozsah by měl překročit 10 normostran.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Miroslav Sojka (19.04.2017)

V rámci předmětu budou probrána výše příkladmo uvedená témata věcných práv, přičemž při konkrétní práci v hodině pak bude z daného tématu zvoleno určité spektrum problémů, či konkrétních problematických otázek.

Tento problém pak bude na hodině řešen v souvislosti s principy a prameny římského práva a především pak s jejich odrazem ve vybraných současných právních řadech. V tomto smyslu budou studenti v rámci přípravy na hodinu vedeni k tomu, aby si vybrané části právních předpisů, vázané na danou problematiku, prostudovali a následně při výuce presentovali své závěry a případně jejich důsledky. Dále budou pak na hodině tyto závěry konfrontovány se závěry domácí judikatury a právní vědy.

Přínos těchto seminářů by měl spočívat jednak v osvojení si práce s různými typy normativních a podobných textů, a to jak podle jejich vnitřního druhu, tak ale i podle jejich specifických charakteristik kupříkladu v souvislosti s v zahraničí obvyklými formami norem. Dále by měl přínos semináře spočívat v rozpoznávání různých cest řešení věcněprávních problémů a společných tendencí, ať již v určité oblasti nebo v rámci historického vývoje, čímž je možno také ilustrovat a ukázat základní principy, jimiž jsou věcná práva provázena ve své obecnosti. Dále si předmět klade za cíl osvojení si schopnosti komparativní argumentace a analytického myšlení, a to včetně jejich prezentace a schopnosti jejich obhájení. V neposlední řadě, díky seminární práci, je posluchač veden ke schopnosti po formální a stylistické stránce zpracovávat odborný právní text, přičemž v rámci svého studia tyto schopnosti pak pomohou studentovi při tvorbě vlastní diplomové práce.

Pro práci na seminářích budou pro studenty připraveny texty právních norem a další, s nimiž budou moci pracovat a které jim budou výběrově přeloženy.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: JUDr. Jan Šejdl, Ph.D. (31.01.2018)

40%

Studijní opory
Poslední úprava: Mgr. Miroslav Sojka (19.04.2017)

M. Skřejpek, Digesta seu pandectae, 1, Praha, Karolinum, 2015

M. Skřejpek, Iustiniani Institutiones, Praha, Karolinum, 2010

Gaius, Učebnice práva ve čtyřech knihách, Plzeň, Aleš Čeněk, 2007

L. Heyrovský, Dějiny a systém soukromého práva římského, Praha, Ott, 1910

K. L. Arndts, Učební kniha pandekt, Praha, Právnická jednota, 1886 (případně reprint)

Komentář k československému obecnému zákoníku občanskému a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi, 2, Praha, Linhart, 1935

+ literatura příslušná jednotlivým probíraným problémům, včetně zahraničí

Rozpis semestrální
Výukový týden Datum Od - Do Typ výuky Téma Učitel Poznámka
124.02.202016:00 - 18:00přednáškaÚvod, metoda, rozsah, požadavky na seminární práci a její formu.JUDr. Jan Šejdl, Ph.D. 
202.03.202016:00 - 18:00přednáškaPrameny a systematik - pozice věcných práv v rámci soukromého práva a systematika věcných práv.JUDr. Jan Šejdl, Ph.D. 
309.03.202016:00 - 18:00přednáškaPojem věci, dělení věcí.JUDr. Marek Novák 
416.03.202016:00 - 18:00přednáškaDržba - klasifikace a ochrana.JUDr. Marek Novák 
523.03.202016:00 - 18:00přednáškaDerivativní způsoby nabývání vlastnictví.doc. JUDr. Petr Bělovský, Dr. 
630.03.202016:00 - 18:00přednáškaOriginální způsoby nabývání vlastnictví mimo vydržení.JUDr. Marek Novák 
706.04.202016:00 - 18:00přednáškaVydržení.JUDr. Marek Novák 
820.04.202016:00 - 18:00přednáškaVěcná práva k věci cizí - reálná břemena,osobní služebnosti a osobní užívací práva.JUDr. Jan Šejdl, Ph.D. 
927.04.202016:00 - 18:00přednáškaPozemkové služebnosti a sousedská práva.JUDr. Jan Šejdl, Ph.D. 
1004.05.202016:00 - 18:00přednáškaZástavní právo.JUDr. Jan Šejdl, Ph.D. 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK