PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Dějiny daní a poplatků - HV3707
Anglický název: History of Taxes and Charges
Zajišťuje: Katedra právních dějin (22-KPD)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Kv [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: JUDr. Marek Starý, Ph.D.
Neslučitelnost : HP1652, HV1652
Ve slož. prerekvizitě: HM0201, HM1701
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Miroslav Sojka (19.04.2017)

Předmět Dějiny daní a poplatků poskytuje studentům hlubší pohled do oblasti normativního uchopení fiskálních příjmů v blízké i vzdálenější minulosti. Jeho cílem je rozšířit jejich přehled a pochopení vybraných finančně právních institutů a zároveň rozvíjet jejich schopnost historického přístupu k právní problematice.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Miroslav Sojka (19.04.2017)

Povinná:
  • Starý, Marek a kol.. Dějiny daní a poplatků. Havlíček . Praha. 2009. 978-80-87109-15-1.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Miroslav Sojka (19.04.2017)

Předmět Dějiny daní a poplatků je právněhistoricky orientovaný předmět, který si klade za cíl rozšířit znalosti studentů v oblasti práva daňového. Jedná se o předmět, který by měl podporovat komparativní uvažování, a proto jsou přednášky orientovány dvěma směry. V prvě řadě jde o postihnutí vývoje daní a poplatků v historii českého státu, a to od jeho počátků v raném středověku až do druhé poloviny 20. století. Studenti tak mají možnost porozumět logice vývoje a zároveň jsou jim dány dostatečné podklady k samostatnému uvažování o výhodách a nevýhodách jednotlivých modelů zdanění, které doba přinesla a které byly v praxi uplatňovány. Vedle toho je výklad rozšířen i o jiné historické daňové systémy, které mohou mít smysl z hlediska srovnávacího, popřípadě které doplňují obraz o historických kořenech daňového práva v širším geografickém rámci. Studenti tak mají možnost seznámit se s daněm,i a poplatky ve státech antických, samostatná přednáška je věnována starovékému římskému impériu, sledován je vývoj daňové problematiky ve středověké i novověké historii některých evropských států (s pochopitelným důrazem na jejich vývoj v prostředí německém) a konečně je krátce reflektována i úloha daní a poplatků v právu kanonickém a církevním.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK