Závazky z právních jednání (smlouvy) - HV3630
Anglický název: Obligations Arising out of Juridical Acts (Contracts)
Zajišťuje: Katedra občanského práva (22-KOP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Kv [HT]
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D.
Prerekvizity : {Skupina prerekvizit pro Závazky z právních jednání}
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: JUDr. Silvia Vyskočilová, Ph.D. (29.01.2018)
Volitelný předmět "Závazky z právních jednání (smlouvy)" organicky navazuje na obecnou část závazkového práva. Proto je umístěn do LS třetího ročníku magisterského studia. V jeho rámci budou vysvětleny pojmové znaky základních smluvních typů včetně případných širších souvislostí (zejména s katastrálním zákonem). Předmět by měl posluchačům poskytnout dokonalý přehled o vzniku jednotlivých smluv, jakož i o právech a povinnostech smluvních stran.
Metody výuky
Poslední úprava: JUDr. Vít Lederer, Ph.D. (08.02.2023)

Přednášky nebudou probíhat prezenční formou, tj. nebudou se konat za přítomnosti studentů v učebně na fakultě. Budou předtočeny a nejpozději ve dnech a časech podle rozvrhu budou zpřístupněny přihlášeným uživatelům na fakultním kanále YouTube:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLaAC9FU2V9TTfTnWZZ2ngfhwpxvZvLL9Z

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. (02.06.2023)

Předmět je zkončen písemným testem organizovaným katedrou.  Test obsahuje celkem 20 otázek, které reflektují učivo přednášek a obsah povinné studijní literatury, vždy jen jedna odpověď je správná. Správně zodpovězená otázka je (jako celek) hodnocena vždy jedním bodem. Pro úspěšné absolvování písemného testu je zapotřebí získat alespoň 14 bodů. Časový limit testu je 40 minut. U testu je povoleno pracovat s občanským zákoníkem v papírové podobě (nikoliv mobily, tablety a počítače atp).

Sylabus
Poslední úprava: JUDr. Silvia Vyskočilová, Ph.D. (29.01.2018)

Mezi přednášená témata patří především:

I. Převedení věci do vlastnictví jiného

a. Darování

b. Koupě a směna

II. Přenechání věci k užití jinému

a. Nájem

b. Pacht

c. Licence

d. Zápůjčka

e. Úvěr

III. Závazky ze schovacích smluv

a. Úschova

b. Skladování

IV. Závazky ze smluv příkazního typu

a. Příkaz

b. Zprostředkování

c. Komise

d. Zasilatelství

V. Závazky ze smluv o přepravě

VI. Dílo

VII. Péče o zdraví

VIII. Závazky ze zaopatřovacích smluv

IX. Závazky z odvážných smluv

Přesný rozpis přednášek pro semestr, kdy se předmět vyučuje, najdete níže.

Rozpis přednášek se může od sylabu lišit vzhledem k potřebě reagovat na aktuální otázky právní teorie a praxe.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: JUDr. Silvia Vyskočilová, Ph.D. (29.01.2018)

Podíl garanta na výuce činí 30%

Studijní opory
Poslední úprava: prof. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. (11.02.2022)

Literatura povinná:

01. DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první: Obecná část. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013 (příslušné části)

02. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Literatura doporučená:

01. ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek V. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2014

02. ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek II. Díl třetí: Závazkové právo. 5. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2009

       03. TICHÝ, L. Obecná část občanského práva. Vyd. 1. V Praze: C. H. Beck, 2014.

       04. ELISCHER, David. Darování a jeho podoby v novém soukromém právu. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016, 240 s.

       05.  FRINTA, Ondřej. Smlouva o přepravě osoby v novém soukromém právu. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, 286 s.

       06.  PETROV, Jan a kol. Občanský zákoník: komentář. Praha: C.H. Beck, 2. vydání, Praha 2019

       07.HULMÁK, Milan et al. Občanský zákoník VI. : Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055–3012). 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 2014.ISBN 978-80-7400-287-8.

       08. LAVICKÝ, Petr, POLIŠENSKÁ, Petra. Judikatura k rekodifikaci. Nájem a pacht. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016 ISBN 978-80-7552-181-1

       09.  ŠTENGLOVÁ, I. Smlouva o dílo. Praha: C. H. Beck, 2010