PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Předstátnicová výuka ze správního práva - HV3032
Anglický název: Preparation for the State Examination in Administrative Law
Zajišťuje: Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2015 do 2017
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Kv [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. JUDr. Helena Prášková, CSc.
Vyučující: JUDr. Petr Svoboda, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Eva Preclíková (23.01.2017)

Předmět zahrnuje opakování vybraných základních institutů správního práva v rámci přípravy na státní závěrečné zkoušky.
Literatura
Poslední úprava: Eva Preclíková (26.01.2017)

Povinná:
  • HENDRYCH, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 9. vydání. Praha: C.H.Beck. 2016.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Eva Preclíková (26.01.2017)

Pro absolvování tohoto předmětu je nezbytná minimálně 50% účast na přednáškách.

Sylabus
Poslední úprava: Eva Preclíková (26.01.2017)

Obsahem výuky jsou všechny základní instituty správního práva jako práva veřejné správy. Zahrnuje výklad základů správního práva (veřejná správa a správní právo, prameny správního práva a administrativněprávní vztahy), dále teorii činnosti veřejné správy, zejména forem správní činnosti (zde jsou podrobně rozebrány abstraktní a konkrétní - správní - akty, veřejnoprávní smlouvy, faktické pokyny a donucovací úkony, jiné úkony). V rámci teorie činnosti veřejné správy je dále vyučována problematika správního trestání, správního dozoru, správního řízení. Dále jsou zahrnuty do výuky otázky veřejného užívání, vyvlastnění a omezení majetkových práv. Předmětem výuky jsou dále základy organizace veřejné správy, a to jak obecné otázky, tak uspořádání organizace veřejné správy v České republice. Pozornost je věnována též náhradě škody nebo jiné újmy ve veřejné správě, kontrole veřejné správy (zejména též správnímu soudnictví) , právním zárukám ve veřejné správě.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK