PředmětyPředměty(verze: 867)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Předstátnicová výuka z občanského práva hmotného a procesního - HV3030
Anglický název: Preparation for the State Exam in Substantive Civil Law and Civil Procedure
Zajišťuje: Katedra občanského práva (22-KOP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Kv [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
Vyučující: prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
doc. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D.
doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D.
doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc.
doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D.
doc. JUDr. Petr Šustek, Ph.D.
prof. JUDr. Alena Winterová, CSc.
Prerekvizity : HP0277, HP0285
Anotace
Poslední úprava: JUDr. Silvia Vyskočilová, Ph.D. (29.01.2018)
Předmět zahrnuje opakování vybraných základních institutů občanského práva hmotného a procesního v rámci přípravy na státní závěrečné zkoušky. Určeno především pro studenty 5. ročníku.

Na předmět je nutné zapsat se přes IS před zahájením přednášek (dodatečné zapsání během přednášek není možné).
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: JUDr. Silvia Vyskočilová, Ph.D. (07.01.2019)

Ukončení předmětu: zápočet

Při splnění docházky na 5 výukových dní obdrží studenti příslušný počet kreditů. Během přednášek potvrdí studenti svoji účast podpisem na docházkové listině. Studentům, kteří splnili předepsanou docházku (a mají předmět zapsán v IS), bude zápočet vložen po skončení předstátnicové výuky do IS.

 

Požadavky pro uznání předmětu z předchozího studia:

Předstátnicová výuka navazuje na předmět Občanské právo hmotné IV, proto lze uznat studijní povinnost jen tehdy, pokud byla vykonána po datech shodných s datem stanoveným pro předmět Občanské právo hmotné IV, tj. po 1. lednu 2014. Pokud byla kontrola studia splněna v období 01. 01. 2012 až 01. 01. 2014, je předepsána ústní rozdílová zkouška. Obsah rozdílové zkoušky bude odpovídat rozsahu pouze podstatných změn platné právní úpravy občanského práva hmotného a procesního, tj. obecná část občanského práva hmotného, věcná práva, závazky, dědické a rodinné právo.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: JUDr. Silvia Vyskočilová, Ph.D. (29.01.2018)

Podíl garanta na výuce činí 30%

Studijní opory
Poslední úprava: JUDr. Silvia Vyskočilová, Ph.D. (31.01.2018)

Literatura povinná:

DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první: Obecná část. 2. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016

ZUKLÍNOVÁ, M ., DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 2. Díl druhý: Rodinné právo. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016

DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 3. Díl třetí: Věcná práva. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2015

WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. První část - Řízení nalézací. Vysokoškolská učebnice. 8. nezměněné vydání. Praha: Leges, 2015.

WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. Druhá část - Řízení vykonávací, řízení insolvenční. Vysokoškolská učebnice. 1. vydání. Praha: Leges, 2015.


Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 120/2001 Sb., exekuční řád, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních

Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů

 

Literatura doporučená:

ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I. - V. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2014

ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek I. Díl první: Obecná část.  5. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2009

ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek II. Díl třetí: Závazkové právo. 5. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2009       

ZUKLÍNOVÁ, M. Věcná práva v kostce. Praha: Linde Praha, 2014

 PAUKNEROVÁ, M., TOMÁŠEK, M. et al. Nové jevy v právu na počátku 21. století. Svazek IV.: Proměny soukromého práva. 1. vydání. Praha: Karolinum, 2009 (příslušné části)

Rozpis datumový
Den Datum Popis Učitel Poznámka
Středa04.03.2020Závazky - doc. Elischer/ dr. Šustek 
Středa11.03.2020Obecná část - prof. Dvořák/ doc. Frinta 
Středa18.03.2020Věcná právadoc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc. 
Středa25.03.2020Rodinné právodoc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. 
Středa01.04.2020Dědické právoprof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 
Středa08.04.2020Procesní právo Idoc. JUDr. Alena Macková, Ph.D. 
Středa15.04.2020Procesní právo IIdoc. JUDr. Petr Smolík, Ph.D. 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK