PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Předstátnicová výuka z občanského práva hmotného a procesního - HV3030
Anglický název: Preparation for the State Exam in Substantive Civil Law and Civil Procedure
Zajišťuje: Katedra občanského práva (22-KOP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2022 do 2022
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Kv [HT]
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
Vyučující: prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
prof. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D.
doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D.
doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc.
prof. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
prof. JUDr. Josef Salač, Ph.D.
doc. JUDr. Petr Smolík, Ph.D.
doc. JUDr. Petr Šustek, Ph.D.
Prerekvizity : {Skupina rekvizit občanské právo (poslední hmota a proces)}
Anotace
Poslední úprava: JUDr. Silvia Vyskočilová, Ph.D. (29.01.2018)
Předmět zahrnuje opakování vybraných základních institutů občanského práva hmotného a procesního v rámci přípravy na státní závěrečné zkoušky. Určeno především pro studenty 5. ročníku.

Na předmět je nutné zapsat se přes IS před zahájením přednášek (dodatečné zapsání během přednášek není možné).
Metody výuky
Poslední úprava: JUDr. Vít Lederer, Ph.D. (09.03.2023)

Přednášky na téma obecná část a dědické právo budou probíhat ve dnech a v časech podle rozvrhu v učebně na fakultě za přítomnosti studentů. Budou zároveň streamovány a ve dnech a časech podle rozvrhu zpřístupněny přihlášeným uživatelům na fakultním kanále YouTube:

https://youtube.com/playlist?list=PLmFzCahphdOh63zjgJOqro5a63hqtWcLw 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: JUDr. Silvia Vyskočilová, Ph.D. (29.01.2018)

Podíl garanta na výuce činí 30%

Studijní opory
Poslední úprava: JUDr. Silvia Vyskočilová, Ph.D. (31.01.2018)

Literatura povinná:

DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první: Obecná část. 2. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016

ZUKLÍNOVÁ, M ., DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 2. Díl druhý: Rodinné právo. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016

DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 3. Díl třetí: Věcná práva. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2015

WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. První část - Řízení nalézací. Vysokoškolská učebnice. 8. nezměněné vydání. Praha: Leges, 2015.

WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. Druhá část - Řízení vykonávací, řízení insolvenční. Vysokoškolská učebnice. 1. vydání. Praha: Leges, 2015.


Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 120/2001 Sb., exekuční řád, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních

Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů

 

Literatura doporučená:

ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I. - V. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2014

ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek I. Díl první: Obecná část.  5. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2009

ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek II. Díl třetí: Závazkové právo. 5. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2009       

ZUKLÍNOVÁ, M. Věcná práva v kostce. Praha: Linde Praha, 2014

 PAUKNEROVÁ, M., TOMÁŠEK, M. et al. Nové jevy v právu na počátku 21. století. Svazek IV.: Proměny soukromého práva. 1. vydání. Praha: Karolinum, 2009 (příslušné části)

Rozpis datumový
Den Datum Popis Učitel Soubory Poznámka
Středa01.03.2023Obecná část.prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 
Středa08.03.2023Závazky.prof. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. 
Středa15.03.2023Věcná práva.doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc. 
Středa22.03.2023Rodinné právo.prof. JUDr. Josef Salač, Ph.D. 
Středa29.03.2023Dědické právo.prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 
Středa05.04.2023Procesní právo I.prof. JUDr. Alena Macková, Ph.D. 
Středa12.04.2023Procesní právo II.doc. JUDr. Petr Smolík, Ph.D. 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK