PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Odborná praxe - praxe v advokátních kancelářích ve spolupráci s ČAK - HV2029
Anglický název: Internship in Law Firms in Cooperation with the Czech Bar Association
Zajišťuje: Centrum právních dovedností (22-CPD)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0 Kv [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
Garant: prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.
Vyučující: prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.
Třída: Odborné praxe
Ve slož. prerekvizitě: HM0701
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Viktor Hatina (14.05.2018)
Předmět slouží k získání praktických a odborných zkušeností s činností v prostředí advokátních kanceláří. Studenti se v průběhu odborné praxe zapojují do běžného chodu advokátní kanceláře. Podílejí se zejména na přípravě rešerší právní úpravy včetně judikatury, přípravě různých podání na soudy či jiné instituce (dle zaměření příslušné advokátní kanceláře) a na přípravě jednání s klienty a jednání na soudech či u jiných institucí (blíže viz sylabus). Dominantní náplní praxe je činnost právní a ne čistě administrativní (právní práce musí tvořit minimálně 80 % času realizace stáže).

Před začátkem odborné praxe se koná setkání všech zúčastněných studentů s garantem předmětu, které slouží k reflexi očekávání studentů od zápisu odborné praxe a k navázání další komunikace ohledně jejího průběhu, reálných zkušeností studentů apod. Student si po celé období stáže vede Plán praxe, v němž eviduje činnost, kterou v advokátní kanceláři vykonal, včetně jejího trvání, a dále Reflexní deník, do něhož zapisuje a reflektuje své nabyté zkušenosti. Plán praxe je průběžně potvrzován tzv. tutorem (event. osobou jím pověřenou), tedy pracovníkem advokátní kanceláře, který celkově dohlíží na průběh praxe příslušného studenta a plní roli mentorskou – poskytuje studentovi zpětnou vazbu jeho působení v advokátní kanceláři. Výběr konkrétní advokátní kanceláře proběhne po dohodě mezi fakultou, spolupracující advokátní kanceláří (resp. ČAK) a příslušným studentem. Praxe probíhá od 2. výukového týdne zimního semestru a končí před začátkem zkouškového období. Minimální počet hodin naplňování odborné praxe činí 50 hodin. Konkrétní časové podmínky praxe jsou věcí dohody mezi studentem a advokátní kanceláří, ale nesmí kolidovat s jinou výukou studenta na Právnické fakultě UK. Studenti jsou vybíráni na základě sdělené motivace, s přihlédnutím k jejich studijním výsledkům a dalšímu fakultnímu či mimofakultnímu působení (účast v moot courtech, spolková činnost, atd.).

V předmětu nelze uznávat praxi, kterou student/ka vykonává samostatně.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Viktor Hatina (14.05.2018)

Předmět je zakončen kolokviem. Zápočet je udělován v případě odevzdání řádně vyplněného a ze strany advokátní kanceláře potvrzeného Plánu odborné praxe, jakož i odevzdání Reflexního deníku (ten je na vyžádání studentovi vrácen). Právnická fakulta má zároveň právo hospitace praxe studenta v advokátní kanceláři, k jejímuž výsledku může při rozhodování o udělení zápočtu přihlédnout. Student je povinen se zúčastnit úvodního setkání s garantem předmětu v období začátku odborné praxe (nebrání-li tomu zásadní důvody a byla-li neúčast řádně předem omluvena) a v případě emailové či telefonické výzvy ze strany garanta předmětu i případného dalšího setkání v průběhu odborné praxe. 

Termín a místo konání úvodního setkání s garantem odborné praxe budou stanoveny s dostatečným předstihem před začátkem odborných praxí.

Pro účely udělení zápočtu odevzdejte, prosím, vyplněný a advokátní kanceláří potvrzený Plán odborné praxe a vyplněný Reflexní deník do pátku 4. 1. 2019 do 12.00 hod. do podatelny Právnické fakulty, pracoviště Centrum právních dovedností.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Viktor Hatina (14.05.2018)

Vzhledem k praktickému zaměření odborné praxe se studenti ve spolupráci s příslušnými advokátními kancelářemi seznámí s některými z následujících dovedností, resp. získají zkušenosti z následujících oblastí:

(i) úvodní vstupní školení (bezpečnost práce, mlčenlivost, nastavení pravidel odborné praxe, včetně termínů jejího plnění);

(ii) rešerše právní úpravy, včetně judikatury (práce s právnickým softwarem, komentáři a další relevantní literaturou, zpracování shrnutí rešerše pro účely advokátní kanceláře);

(iii) proofreading právnických textů sepsaných advokáty či koncipienty;

(iv) příprava podání na soudy a další instituce (žaloba, vyjádření k žalobě, odvolání, odpor, rozklad, návrh na zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí a další možná podání dle zaměření advokátní kanceláře);

(v) příprava dalších právních dokumentů (např. plná moc, jednodušší smlouvy atd.);

(vi) příprava na jednání s klienty (jak jednat s klientem, shromažďování podkladů k jednání);

(vii) účast na jednání před soudem nebo jinou institucí (lze splnit účastí na jednání v rámci přístupu pro veřejnost, doplněnou následnou reflexí s tutorem);

(viii) práce se spisem (způsob vedení a práce se spisem v elektronické i písemné podobě, nahlížení do spisu na soudech či u jiných institucí);

(ix) účast na poradě advokátní kanceláře. 

Požadavky k zápisu
Poslední úprava: Mgr. Viktor Hatina (15.10.2018)

Pro přijetí na praxi musí mít student úspěšně složenou zkoušku z Občanského práva hmotného II. V rámci výběru studentů se zohledňují také případně dosažené výsledky studijních povinností v následujících předmětech:

Občanské právo hmotné IV, Občanské právo procesní III, Obchodní právo III, Trestní právo I, II, Správní právo I, II.

Studenti se do předmětu předběžně hlásí formou přihlášky mimo informační systém.

Po datu odevzdání přihlášek bude vybráno 20–25 studentů, podle aktuálního zájmu studentů a spolupracujících advokátních kanceláří. Při výběru se přihlíží k motivačnímu dopisu studenta, k jeho studijním výsledkům a k dalšímu fakultnímu či mimofakultnímu působení (např. účast v moot-courtech, spolková činnost). O výběru budou studenti vyrozuměni emailem, event. telefonicky. Přidělení studenta k odborné praxi u konkrétní advokátní kanceláře probíhá po dohodě se spolupracující advokátní kanceláří a studentem.

Studijní opory
Poslední úprava: Mgr. Viktor Hatina (14.05.2018)

Studijní opory nejsou vzhledem k povaze odborné praxe předepisovány. Studenti vycházejí z literatury a dalších zdrojů podle témat vykonávaných činností.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK