PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Odborná praxe - praxe v neziskových organizacích ochrany uprchlíků a migrantů - HV2016
Anglický název: Internship - NGOs for the protection of refugees and migrants
Zajišťuje: Katedra mezinárodního práva (22-KMP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0 Kv [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: JUDr. Věra Honusková, Ph.D.
Vyučující: JUDr. Věra Honusková, Ph.D.
Třída: Odborné praxe
Prerekvizity : HP0851, HP0852, HP1611
Ve slož. prerekvizitě: HM2701
Anotace
Poslední úprava: JUDr. Věra Honusková, Ph.D. (29.01.2019)
Předmět navazuje na povinně volitelný předmět Azylové a uprchlické právo a na předmět Migrační právo (i jednotlivě).

Nabízí studentům praxi v neziskové organizaci, která se zabývá právní pomocí uprchlíkům či/a cizincům. Zde si studenti prohloubí své získané znalosti tím, že je aplikují v praxi (jedná se tzv. právní kliniku, legal clinic). Praxe probíhá tak, že studenti docházejí 1x týdně do neziskové organizace (obvykle od 9 do 17 hod). Tam je jim přidělen "dlouhodobý" klient, s nímž provedou pohovor, analyzují jeho situaci, navrhnou řešení jeho situace, zpracují podání či analýzu, která může sloužit k doplnění do spisu klienta, či jako podklad pro následné právní dokumenty. Vše je činěno pod dohledem mentora z této organizace, bez jeho souhlasu a konzultace konkrétní věci nemůže student poskytovat žádné porady. Kromě dlouhodobého klienta se studenti podílejí i na standardním právním poradenství v kanceláři či střediscích MVČR. Dále studenti docházejí 1x týdně na PF UK na seminář, kde diskutují s vyučujícím své právní závěry, konzultují návrhy postupů, komentují vytvořené dokumenty, či řeší etické otázky (účast je povinná). Studenti pracují ve dvojicích.

Volitelný předmět probíhá ve spolupráci s nestátními neziskovými organizacemi Sdružení pro migraci a integraci, Organizace pro pomoc uprchlíkům, v některých letech též Poradna pro integraci.

Přihlášky je nutné dodat do 24. ledna emailem dr. Honuskové (honuskov@prf.cuni.cz) a Mgr. Flídrové (flidrova.eliska@gmail.com). Přihlášky musejí mít formu motivačního dopisu s uvedením emailu a tel. čísla. Vybraní studenti/ky budou v dalším týdnu o přijetí informování.
Cíl předmětu
Poslední úprava: JUDr. Věra Honusková, Ph.D. (15.09.2016)

 

Cílem předmětu je ukázat nejen to, jak vypadá uprchlické, azylové a cizinecké právo v praxi, ale i způsob, jakým pracují nestátní neziskové organizace, které pro vás mohou být po ukončení studia jednou z možností uplatnění.

Seznámíte se také se skutečnými případy, sami vypracujete rozbor konkrétního případu a budete se podílet na práci neziskové organizace. Budeme spolu řešit nejen řadu právních, ale i etických otázek. 

Literatura
Poslední úprava: JUDr. Věra Honusková, Ph.D. (18.01.2017)
Povinná:
  • Šturma, P., Honusková, V. (eds.) a kol.. Teorie a praxe azylu a uprchlictví (skriptum k výběrovému předmětu). 2.. SCRIPTA IURIDICA, Praha.. 2012.
  • Kosař, D., Molek, P., Honusková, V., Jurman, M., Lupačová, H.. Zákon o azylu: komentář. Praha: Wolters Kluwer Česká republika. 2010.
  • UNHCR. Příručka UNHCR k postupům a kritériím pro určování pro určování právního postavení uprchlíků.
Doporučená:
  • Šturma, P. Mezinárodní a evropské kontrolní mechanismy v oblasti lidských práv. 2. Praha, C.H.Beck. 2010. 4..
Metody výuky
Poslední úprava: JUDr. Věra Honusková, Ph.D. (29.01.2019)

 

Předmět přibližuje problematiku azylu, uprchlictví a cizineckého práva metodou klinického právního vzdělávání, jedná se o tzv. právní kliniku.

Metoda využívá několik prostředů, znalosti a zkušenosti získáte prostřednictvím simulovaných případů, prostřednictvím praxe v místě sídla neziskové organizace, popř. v azylových zařízení, ve kterých jsou umístěni žadatelé a žadatelky o mezinárodní ochranu v průběhu vyřizování žádosti, prostřednictvím práce na případu žadatele/žadatelky o mezinárodní ochranu či cizince pod dohledem zkušeného právníka či právničky (např. vypracování podání s ohledem na právní rozbor případu), případně návštěv soudů při jednáních ve věcech azylových či cizineckých případů.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: JUDr. Věra Honusková, Ph.D. (29.01.2019)

 

Předmět je zakončen kolokviem. 

 

K vyhodnocení bude použito dokumentu, který student vyhotoví pro svého dlouhodobého klienta. Podmínku je také docházka do neziskové organizace.

Sylabus
Poslední úprava: JUDr. Věra Honusková, Ph.D. (29.01.2019)

Praxe probíhá ve dnech, které jsou určeny po dohodě vyučujícího, mentora a studenta. Do organizace je nutno docházet minimálně jedenkrát týdně.

Každý týden se koná na fakultě povinné setkání ke zpětné vazbě.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: JUDr. Věra Honusková, Ph.D. (15.09.2016)

Předmět navazuje na povinně volitelný předmět Azylové a uprchlické právo a na předmět Migrační právo (i jednotlivě). Podmínkou pro vstup do volitelného předmětu je absolvování jednoho z těchto předmětů (tedy jeho ukončení zkouškou). 

Dále je nutno odevzdat přihlášku ve formě motivačního dopisu s uvedením emailu a tel. čísla. 

PŘIHLÁŠKY potřebujeme do 24. 1. 2017. Přihlášky formou motivačního dopisu s uvedením emailu a tel. čísla je nutno předat při zkoušce, příp. pokud máte zkoušku později než 24. 1. 2017, zaslat do daného data email dr. Honuskové (honuskov@prf.cuni.cz) a Mgr. Flídrové (flidrova.eliska@gmail.com).

Vybraní studenti/ky budou v dalším týdnu o přijetí informování.

POZOR! Bez absolvování jednoho z povinných teoretických předmětů není vstup do praxe možný! 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: JUDr. Věra Honusková, Ph.D. (29.01.2019)

Podíl garanta na výuce tvoří 100 % u seminářů na PFUK.

Na praxi v neziskové organizaci se věnuje studentům mentor v rozsahu 8 hodin týdně.

Rozpis datumový
Den Datum Popis Učitel Poznámka
Středa27.02.2019- úvodní setkání, - diskuse k tomu, co mohou přinést praxe v oblasti znalostí a dovedností, - očekávání, - diskuse o konkrétních dovednostech.JUDr. Věra Honusková, Ph.D. 
Středa13.03.2019zpětná vazba, diskuse k věcným otázkám, k dovednostemJUDr. Věra Honusková, Ph.D. 
Středa27.03.2019zpětná vazba, diskuse k věcným otázkám, k dovednostemJUDr. Věra Honusková, Ph.D. 
Středa10.04.2019zpětná vazba, diskuse k věcným otázkám, k dovednostemJUDr. Věra Honusková, Ph.D. 
Středa24.04.2019zpětná vazba, diskuse k věcným otázkám, k dovednostemJUDr. Věra Honusková, Ph.D. 
Středa15.05.2019kolokviumJUDr. Věra Honusková, Ph.D. 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK