PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Veřejné zakázky - HV1790
Anglický název: Public procurement
Zajišťuje: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2018 do 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Kv [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.
Vyučující: JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.
Prerekvizity : HP0291, HP0292
XP//Ve slož. prerekvizitě: HM1401
Anotace
Poslední úprava: Alena Vacková (12.04.2017)
Volitelný předmět se zabývá právně a významně ekonomickou kategorií obchodního práva, a to veřejnými zakázkami. Navazujíc na výuku základního kurzu obchodního práva, dále rozšiřuje a prohlubuje materii tak, aby umožnil studentům seznámit se hlouběji s touto tématikou. Kromě základních teoretických otázek budou přednášeny a zkoumány také praktické přístupy jak jednotlivých osob účastnících se zadávacích řízení, tak orgánů dozoru (ÚOHS) a evropských orgánů. V neposlední řadě bude rozebírán přístup účastníků zadávacích řízení na základě rozboru praxe a judikatury.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Alena Vacková (09.04.2020)

 

Požadavek ke zkoušce:  Kolokvium distanční formou proběhne zasláním zadání směřujícímu ke zpracování základních bodů zadávací dokumentace pro modelovou veřejnou zakázku

 

Zkušební otázky k předmětu Veřejné zakázky

 

1.    Zadavatelé veřejných zakázek

2.    Veřejní zadavatelé

3.    Sektorový zadavatel

4.    Druhy zadávacích řízení

5.    Námitky uchazeče/dodavatele

6.    Dohled na zadáváním veřejných zakázek

7.    Soudní ochrana v rámci zadávání veřejných zakázek

8.    Výjimky z povinnosti zadávacích řízení

9.    Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

10. Mimořádně nízká nabídková cena

11. Kvalifikace dodavatele

12. Zadávací dokumentace

13. Komise pro otevírání obálek a hodnotící komise

14. Soutěž o návrh

Sylabus
Poslední úprava: doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. (26.01.2018)

 

Úvodní seminář

Hlavní rozdíly a novinky dle účinné právní úpravy

Postavení ÚOHS a jeho rozhodovací praxe

Zadavatel a druhy zadávacích řízení

Zadávací dokumentace jako hlavní dokument zadávacího řízení

Nabídková řízení (veřejné služby)

Dodavatel a jeho práva a povinnosti

Obrana dodavatele proti nesprávnému postupu v zadávacím řízení

Rozhodovací praxe ÚOHS a soudů

 

 

 

Požadavky k zápisu
Poslední úprava: doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. (26.01.2018)

Respektování rekvizit pro tento volitelný předmět je doporučeno, není však podmínkou absolvování předmětu. Volitelný předmět bez splněných rekvizit je možné si zapsat z kapacitních důvodů (viz čl. 6 odst. 6 Studijního a zkušebního řádu UK) pouze v případě, že nebyl dosud plně obsazen studenty, kteří si jej zapsali v souladu s doporučenými rekvizitami. Zápis volitelných předmětů bez splněných rekvizit bude provádět studijní oddělení následující 4 týdny po ukončení zápisu předmětů.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. (26.01.2018)

Podíl garanta na výuce činí 40 %.

Studijní opory
Poslední úprava: doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. (26.01.2018)

Doporučená literatura:

  • Krč R., Zákon o veřejných zakázkách, vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., Praha 2013.
  • Jurčík R., Zákon o veřejných zakázkách - komentář, 2. vydání, C. H. Beck, 2008.
  • David Raus, Robert Neruda: Zákon o veřejných zakázkách, Praha (Linde) 2007.
  • Petr Serafín, David Dvořák: Zadávání veřejných zakázek ve stavebnictví, Praha (ABF) 2009
  • Vladimír Pelc: Zadávání veřejných zakázek, Praha (Linde) 2009 (k zákonu 199/94 Sb.)
  • Kristián Chalupa (ed.): Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Brno 2008.

 

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK