PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Horní, energetické a atomové právo - HV1662
Anglický název: Mining, Energy and Atomic Law
Zajišťuje: Katedra práva životního prostředí (22-KPZP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Kv [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.
Vyučující: Mgr. Adéla Brťková
prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.
JUDr. Jiří Pokorný, Ph.D.
JUDr. Michal Sobotka, Ph.D.
JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.
Ve slož. prerekvizitě: HM1901
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Eva Slavíčková (23.01.2017)

Horní, energetické a atomové právo – jejich postavení v rámci veřejného práva. Základní principy, subjekty, pojmy a metody právních úprav. Podrobnosti jednotlivých zákonů a jejich vzájemné vazby. Vybrané další související otázky, zejména ve vztahu ke správnímu právu a právu životního prostředí, ale i k právu občanskému, obchodnímu, trestnímu a finančnímu.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Eva Slavíčková (23.01.2017)

Doporučená:
  • Damohorský, M. a kol. Horní, energetické a atomové právo. Učební pomůcka - sylabus přednášek. bude elektronicky distribuováno účastníkům kurzu. PF UK Praha 2014.
  • Vícha, O.. Základy horního a energetického práva. Praha. Wolters Kluwer, 2015.
  • Damohorský, M. a kol. Právo životního prostředí, 3. vydání. C.H. Beck, Praha. 2010.
  • Dvořák,J.-Mareček,J.-Sedláčková,V.-Sklenář,T.-Tunka, M. Nový stavební zákon v teorii a praxi s poznámkami a souvisejícími předpisy. Linde 2006.
  • Dvořák, L. Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí s komentářem. ABF Praha, 2005.
  • Makarius, R. České horní právo - 1. díl. Montanex, Ostrava 1999.
  • Makarius, R. Horní právo - Stanoviska. Montanex, Ostrava 1999.
  • Šponar, P. - Vícha, O. Zákon o geologických pracích a jeho prováděcí předpisy s komentářem. ABF, Praha 2005.
  • Bernard, M. Horní právo a ochrana životního prostředí . České právo životního prostředí č.2/2007. (20). 5-96.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Eva Slavíčková (23.01.2017)

Základní podmínkou připuštění k testu je účast nejméně na 5 z celkem 10 přednášek!

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Eva Slavíčková (23.01.2017)

Horní, energetické a atomové právo je relativně novou a velmi aktuální právní problematikou, která se vyvíjí zejména v průběhu posledních několika desítek let. Jde o velmi dynamicky se rozvíjející úsek práva, který je charakterizován častými změnami právních úprav i vznikem úprav nových, a to jak na úrovni mezinárodní a evropské komunitární, tak zejména národních právních řádů. Silně jsou zde akcentovány nejen aspekty ekonomické, ale zvláště ekologické ale i sociální.V právním systému jde o soustavu pravidel práva veřejného s mnoha soukromoprávními přesahy a aspekty (vlastnictví, náhrady škod, podnikání atd.).

 

Předmět je volitelný, má nejen posílit vědeckou činnost a výzkum na tomto úseku, ale i napomoci vychovat budoucí právní praktiky pro státní správu i podnikatelský sektor. Jde o typicky mezioborovou pedagogickou disciplinu, a to jak ve smyslu věd a oborů právních (právo správní, životního prostředí, obchodní, trestní, finanční, občanské atd.), tak i pokud jde o jiné vědecké discipliny (biologické, technické a ekonomické). Jeho prameny jsou mimo českou literaturu dostupné zejména v anglickém, německém a francouzském jazyce a na internetových stránkách nejrůznějších institucí.

www.mpo.cz

www.mzp.cz

www.sujb.cz

www.cbusbs.cz

www.geofond.cz

 

Akademické :

Ústav pro horní a energetické právo UNI Bochum, SRN (Prof. Dr. Joh. Chr. Pielow)

Ústav pro právo životního prostředí a právo energetické – PF UNI Leuven, Belgie (Prof. Dr. Kurt Deketeleare)

UNI Katovice, Polsko – Prof. Dr. Aleksander Lipinski

 

Státní:

Státní úřad pro jadernou bezpečnost – Ing. Dana Drábová, Ph.D. (předsedkyně)

Rozpis datumový
Den Datum Popis Učitel Poznámka
Pátek02.03.2018Úvod do hornictví a horního práva - RNDr. Richard NOUZA, CSc.  
Pátek09.03.2018Základy českého horního práva prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc. 
Pátek16.03.2018Geologické právo – JUDr. Ondřej VÍCHA, PhD., PF UP Olomouc 
Pátek23.03.2018Základy energetického a atomového práva prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc. 
Pátek30.03.2018Hornictví a energetika ve vztahu k ochraně životního prostředí JUDr. Michal Sobotka, Ph.D. 
Pátek06.04.2018Mírové využití atomové energie a jeho právní aspekty – Ing. Dana DRÁBOVÁ, Ph.D. – předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost  
Pátek13.04.2018Energetické právo v mezinárodním a evropském kontextuJUDr. Jiří Pokorný, Ph.D. 
Pátek20.04.2018Obnovitelné zdroje energie - jejich právní úprava a ekonomické souvislosti Mgr. Adéla Brťková 
Pátek27.04.2018Institucionální souvislosti horního, energetického a atomového práva JUDr. Ing. Josef Staša, CSc. 
Pátek04.05.2018Minulost, přítomnost a budoucnost české a evropské energetiky z praktického pohledu – JUDr. et PhDr. Vratislav KOŠŤÁL, bývalý ředitel odboru Právní služby ČEPS 
Pátek11.05.2018Závěrečné kolokvium - test a udílení zápočtůprof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc. 
Pátek18.05.2018Závěrečné kolokvium - test a udílení zápočtů Mgr. Adéla Brťková 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK