PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Horní, energetické a atomové právo - HV1662
Anglický název: Mining, Energy and Atomic Law
Zajišťuje: Katedra práva životního prostředí (22-KPZP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Kv [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.
Vyučující: Mgr. Adéla Brťková
prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.
JUDr. Jiří Pokorný, Ph.D.
JUDr. Michal Sobotka, Ph.D.
JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.
Ve slož. prerekvizitě: HM1901
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Eva Slavíčková (07.02.2019)
Horní, energetické a atomové právo – jejich postavení v rámci veřejného práva. Základní principy, subjekty, pojmy a metody právních úprav. Podrobnosti jednotlivých zákonů a jejich vzájemné vazby. Vybrané další související otázky, zejména ve vztahu ke správnímu právu a právu životního prostředí, ale i k právu občanskému, obchodnímu, trestnímu a finančnímu.


Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Eva Slavíčková (07.02.2019)

Základní podmínkou připuštění k testu je účast nejméně na 5 z celkem 10 přednášek !

 

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Eva Slavíčková (23.05.2019)

 

Typ předmětu: volitelný předmět

 

Průběh předmětu: jednosemestrální výuka v letním semestru akademického roku 2018/2019

 

Garant předmětu: Prof. JUDr. Milan DAMOHORSKÝ, DrSc.

 

Organizační a technická pomoc:  JUDr. Jiří POKORNÝ, PhD. (tajemník KPŽP)

 

Garantující pracoviště: Katedra práva životního prostředí

 

Oborové zařazení: právo životního prostředí, správní právo, obchodní právo, finanční právo, trestní právo, občanské právo.

 

 

 Rozsah a průběh výuky: Předmět byl poprvé přednášen v letním semestru akademického roku 2008/2009 - pro studenty 4., 6. nebo 8. semestru studia, ale i další zájemce zejména z řad doktorandů

 

Přednáška – 2 hodiny týdně, 2 kredity, zakončen testem a kolokviem.

 

 Přednášející:

 

Prof. JUDr. Milan DAMOHORSKÝ, DrSc. (vedoucí KPŽP) JUDr. Jiří POKORNÝ, Ph.D. (odborný asistent KPŽP)

a externí spolupracovníci – odborníci z resortů

 

 Přednášky: čtvrtek  10,00 – 12,00 hodin -  místnost č. 120

 

 Obsah a postavení předmětu:

 

Horní, energetické a atomové právo je relativně novou a velmi aktuální právní problematikou, která se vyvíjí zejména v průběhu posledních několika desítek let. Jde o velmi dynamicky se rozvíjející úsek práva, který je charakterizován častými změnami právních úprav i vznikem úprav nových, a to jak na úrovni mezinárodní a evropské, tak zejména národních právních řádů. Silně jsou zde akcentovány nejen aspekty ekonomické, ale zvláště ekologické ale též i sociální. V právním systému jde o soustavu pravidel práva veřejného s mnoha soukromoprávními přesahy a aspekty (vlastnictví, náhrady škod, podnikání atd.).

 

Předmět je volitelný, má nejen posílit vědeckou činnost a výzkum na tomto úseku, ale i napomoci vychovat budoucí právní praktiky pro státní správu i podnikatelský sektor. Jde o typicky mezioborovou pedagogickou disciplínu, a to jak ve smyslu věd a oborů právních (právo správní, životního prostředí, obchodní, trestní, finanční, občanské atd.), tak i pokud jde o jiné vědecké disciplíny (biologické, technické a ekonomické). Jeho prameny jsou mimo českou literaturu dostupné zejména v anglickém, německém a francouzském jazyce a na internetových stránkách nejrůznějších institucí.

 

Rozpis témat jednotlivých přednášek:

 

1.     Úvod do hornictví a horního práva  - RNDr. Richard NOUZA, CSc. (MPO ČR) – 28. 2. 2019

 

2.     Základy českého horního a geologického práva - Prof. JUDr. Milan DAMOHORSKÝ, DrSc. – 7. 3. 2019

 

3.     Geologické právo – Prof. JUDr. Milan DAMOHORSKÝ, DrSc – 14. 3. 2019

 

4.     Základy energetického práva - Prof. JUDr. Milan DAMOHORSKÝ, DrSc. –   21. 3. 2019

 

5.      Mírové využití atomové energie a jeho právní aspekty – Ing. Dana DRÁBOVÁ, PhD. – předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost – 28.3.2019

 

6.      Hornictví a energetika ve vztahu k ochraně životního prostředí –  JUDr. Jiří POKORNÝ, PhD.        – 4. 4. 2019

 

7.     Energetické právo na úrovni EU a v mezinárodním kontextu – JUDr. Jiří POKORNÝ, PhD. – 11. 4. 2019

 

Ve čtvrtek dne 18.4. 2019 výuka neprobíhá – děkanský den !

 

8.     Aktuální otázky a soudní praxe v energetickém právu v ČR– JUDr. Jiří POKORNÝ, PhD., JUDr. Petr KOŠÍK (OS Praha)  –  25. 4. 2019

 

9.     Institucionální souvislosti energetického práva se zaměřením na postavení ERÚ –  Ing. Vladimír OUTRATA (člen Rady ERÚ).  –  2. 5. 2019

 

10.          Minulost, přítomnost a budoucnost české a evropské energetiky z praktického pohledu – Ing. PAVEL ŠOLC (ČEZ Distribuce) – 9. 5. 2019

 

11.      Závěrečné kolokvium /seminární práce, test a udílení zápočtů – 16. 5. 2019 – Prof. DAMOHORSKÝ, JUDr. POKORNÝ, PhD.

 

Další (opravné) termíny testu budou již pouze čtvrtky 6. června a 12. září 2019 vždy od 10,00 hodin.

 

Literatura k předmětu

 

Damohorský, M. a kol.: Horní, energetické a atomové právo. Učební pomůcka.- sylabus přednášek, PF UK Praha 2019 (bude elektronicky distribuováno pouze účastníkům kurzu)

 

Vícha, O.: Základy horního a energetického práva. Wolters Kluwer. 2015.

Damohorský, M. a kol. : Právo životního prostředí, 3. vydání, C.H. Beck, Praha 2010

Dvořák,J. – Mareček, J. – Sedláčková, V. – Sklenář, T. – Tunka,M.: Nový stavební zákon           v teorii a praxi s poznámkami a souvisejícími předpisy, Linde,  Praha 2006.

Dvořák,L. : Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí s komentářem, ABF, Praha 2005

Makarius, R.: České horní právo – I. díl, Montanex, Ostrava 1999

Makarius, R. – Luks,J.: Horní právo – Stanoviska, Montanex, Ostrava 1999

Šponar,P - Vícha, O. : Zákon o geologických pracích a jeho prováděcí předpisy s komentářem,

ABF, Praha 2005

 

 

www.mpo.cz

www.mzp.cz

www.sujb.cz

www.cbusbs.cz

www.geofond.cz

 

 

Spolupracující instituce či experti:

 

Akademické :

Ústav pro horní a energetické právo UNI Bochum, SRN (Prof. Dr. Joh. Chr. Pielow)

Ústav pro právo životního prostředí a právo energetické – PF UNI Leuven, Belgie (Prof. Dr.  Kurt Deketeleare)

UNI Katovice, Polsko – Prof. Dr. Grzegorz Dobrowolski

 

Státní :

Státní úřad pro jadernou bezpečnost – Ing. Dana Drábová, Ph.D. (předsedkyně)

 

Poznámka :

 

Základní podmínkou připuštění k testu je účast nejméně na 5 z celkem 10 přednášek !

 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: JUDr. Jiří Pokorný, Ph.D. (31.01.2018)

Podíl garanta na výuce činí 40%.

Studijní opory
Poslední úprava: Mgr. Eva Slavíčková (07.02.2019)

Literatura k předmětu

 

Damohorský, M. a kol.: Horní, energetické a atomové právo. Učební pomůcka.- sylabus přednášek, PF UK Praha 2019 (bude elektronicky distribuováno pouze účastníkům kurzu)

 

Vícha, O.: Základy horního a energetického práva. Wolters Kluwer. 2015.

Damohorský, M. a kol. : Právo životního prostředí, 3. vydání, C.H. Beck, Praha 2010

Dvořák,J. – Mareček, J. – Sedláčková, V. – Sklenář, T. – Tunka,M.: Nový stavební zákon           v teorii a praxi s poznámkami a souvisejícími předpisy, Linde,  Praha 2006.

Dvořák,L. : Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí s komentářem, ABF, Praha 2005

Makarius, R.: České horní právo – I. díl, Montanex, Ostrava 1999

Makarius, R. – Luks,J.: Horní právo – Stanoviska, Montanex, Ostrava 1999

Šponar,P - Vícha, O. : Zákon o geologických pracích a jeho prováděcí předpisy s komentářem,

ABF, Praha 2005

 

 

www.mpo.cz

www.mzp.cz

www.sujb.cz

www.cbusbs.cz

www.geofond.cz

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK