Odborná praxe - kurzy spotřebitelské gramotnosti (Street Law) - HV1585
Anglický název: Legal Internship - Consumer Literacy Courses (Street Law)
Zajišťuje: Katedra právních dovedností (22-KPDO)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Kv [HT]
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D.
Třída: Odborné praxe
Neslučitelnost : HPOP0000
Je neslučitelnost pro: HXPV0025, HP4161
Ve slož. prerekvizitě: HM0701
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Viktor Hatina (15.05.2019)
Předmět si klade za cíl zvýšit spotřebitelskou právní gramotnost tím, že studenti právnické fakulty vyučují na středních školách vybraná témata z oblasti spotřebitelského práva (např. spotřebitelské smlouvy, reklamace, nakupování online, úvěrové smlouvy, řešení spotřebitelských sporů).

Veškeré dotazy ohledně praxe mohou studenti pokládat skrze e-mail: spotrebitel@streetlaw.eu.
Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Viktor Hatina (10.02.2021)

Forma distanční výuky v LS 2020/2021

Po dobu trvání zákazu osobní přítomnosti studentů na výuce budou v rozvrhu vypsané semináře nahrazeny on-line webináři a setkáními konanými ve stejných časech na videoplatformě Zoom. Zadávání a odevzdávání úkolů k přípravě na jednotlivé webináře bude probíhat v systému Moodle. Následná praxe bude probíhat dle aktuálních možností buď osobně nebo on-line pomocí videokonferencí na platfornách využívaných jednotlivými školami (Zoom, Google classroom, MS teams).

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Viktor Hatina (20.07.2020)

Studenti si vedou Učitelský deník, do kterého si v průběhu kurzu zaznamenávají průběh odučených hodin, své dojmy a hodnocení, což vyučujícímu, ale i studentům předmětu pomáhá při výsledném hodnocení praxe. Dále je ke splnění předmětu nutná účast na blokové výuce kurzu a praxe na středních školách v délce osmi hodin. Předmět nemá opravné termíny.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Viktor Hatina (07.02.2019)

Studenti budou vyučujícími předmětu nejprve podrobně seznámeni s problematikou spotřebitelského práva a právní didaktiky. Vyzkouší si přípravu části své přednášky tak, aby byla interaktivní a vtahovala publikum a naučí se, jak mluvit o právních tématech s laiky. Svou přednášku představí ostatním studentům. Předvedená část přednášky bude studenty a vyučujícím předmětu kriticky zhodnocena.  Smyslem tohoto bloku výuky je simulace výukového prostředí na střední škole a možnost zapracovat zlepšení přednášky ještě před její samotnou prezentací na střední škole. Každý student obdrží i vzorové materiály k přednáškám na vybraná témata, jejichž funkčnost byla již dříve pilotně ověřena ve výuce. Po této přípravě vyrazí studenti předmětu vyučovat na střední školy. Každý student odučí minimálně osm hodin.

Studijní opory
Poslední úprava: Mgr. Viktor Hatina (23.05.2018)

Doporučená literatura:

Selucká. M. a kol. Koupě a prodej. Nový občanský zákoník. Společná evropská úprava prodeje. C. H. Beck, 2013.
Dohnal, J., ŠPERKA, T. Spotřebitel: jak být úspěšný v reklamačních řízeních a bránit svá práva před soudem. Wolters Kluwer, 2013.
Wachtlová, L. SLANINA, J. Zákon o spotřebitelském úvěru: komentář. C. H. Beck, 2011.
Zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru.
Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Kolektiv autorů. Právo pro každého - učebnice "Právo pro každý den - Street Law", Partners Czech, Praha 2001.
KYRIACOU, Ch. Klíčové dovednosti učitele: cesty k lepšímu vyučování. Praha: Portál, 2004.
PETTY, G. Moderní vyučování. Praha: Portál, 2008.
SILBERMAN, Mel. 101 metod pro aktivní výcvik a vyučováníOsvědčené způsoby efektivního vyučování. Praha: Portál, 1997.
URBAN, Michal. Efektivní strategie formování právního vědomí středoškolských studentů. Případy z praxe. Praha: Leges, 2013.
URBAN, Michal. Street Law aneb Jak učit právo na středních školách. Materiály k předmětu Právní praxe na středních školách. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2013, 169 s.
URBAN, Michal; FRIEDEL, Tomáš. Jak učit lidská práva na školách?. Praha: Právnická fakulta UK, 2013, 90 s.