PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Odborná praxe - praxe na Ministerstvu vnitra ČR I. - HV1490
Anglický název: Internship at the Ministry of the Interior of the Czech Republic I
Zajišťuje: Centrum právních dovedností (22-CPD)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Kv [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
Garant: JUDr. Věra Honusková, Ph.D.
Vyučující: JUDr. Věra Honusková, Ph.D.
Třída: Odborné praxe
Prerekvizity : HP0701
Ve slož. prerekvizitě: HM2701
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Viktor Hatina (13.05.2018)
Praxe se koná na Ministerstvu vnitra (Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců) v rozsahu alespoň jeden den týdně.

Předmět studentům přibližuje problematiku mezinárodního, evropského a správního práva, resp. především oblast práva cizineckého. V rámci praxe se studenti podílejí na studiu spisů, které přicházejí ke Komisi pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců spolu s podáními cizinců ve věcech pobytů, provádí cvičné analýzy případů, přípravy podkladů pro rozhodnutí, či koncepty rozhodnutí. Výstupy jsou průběžně komentovány a diskutovány s mentory – pracovníky Ministerstva vnitra, kterými je poskytována primární zpětná vazba. V menším rozsahu je zpětná vazba poskytována i ze strany vyučující předmětu na PF UK při třech až čtyřech setkáních za semestr.

Předmět je dvousemestrální, první část probíhá v zimním semestru a je podmínkou pro účast v letním semestru. Časová náročnost je vyšší.

Potřebné je absolvování předmětu Migrační právo a Správní právo, byť v individuálních případech lze od této podmínky upustit.

V rámci tohoto předmětu nelze uznávat praxi vykonávanou na jiných orgánech státní správy.
Cíl předmětu
Poslední úprava: JUDr. Věra Honusková, Ph.D. (15.09.2016)

Cílem předmětu je přiblížit právo v praxi v konkrétní instituci státní správy (v tomto případě Ministerstvo vnitra ČR, resp. Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců) a seznámit studenty detailně s problematikou cizineckého práva. 

Literatura
Poslední úprava: JUDr. Věra Honusková, Ph.D. (24.01.2018)
Povinná:
  • 326/1999 Sb., zákon o pobytu cizinců,
  • 2004/38/ES, tzv. směrnice o volném pohybu osob,
  • 2003/109/ES, ve znění 2011/51/EU, tzv. směrnice o dlouhodobě pobývajících rezidentech,
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: JUDr. Věra Honusková, Ph.D. (24.01.2018)

Předmět je zakončen kolokviem.

Podkladem pro splnění kolokvia je docházka na praxi a její plnění dle pokynů mentorů, absolvování zpětné vazby na PFUK a informace, které o plnění praxe získá od mentora garant praxe. 

Sylabus
Poslední úprava: JUDr. Věra Honusková, Ph.D. (24.01.2018)

Standardní sylabus není možné s ohledem na charakter předmětu (odborná praxe) vytvořit. Okruhy / témata, jimž se studenti na praxi věnují, jsou: víza, dlouhodobé pobyty, trvalé pobyty, přechodné pobyty, v praxi se setkají se vztahem mezinárodního, evropského a vnitrostátního práva, zejm. vztahem evropských směrnic a zákona o pobytu cizinců, dále pak s rozhodovací činností kontrolních mechanismů regionálních (Evropský soud pro lidská práva, Soudní dvůr EU) i vnitrostátních (především Ústavního soudu a Nejvyššího správního soudu).

Studenti docházejí jeden den v týdnu na Ministerstvo vnitra ČR. Výběr dne, kdy bude student na MV ČR chodit, se koná po přijetí studenta do předmětu.

Požadavky k zápisu
Poslední úprava: Mgr. Viktor Hatina (13.05.2018)

Výběr provádí vyučující na základě motivačního dopisu a případného pohovoru. Motivační dopis s uvedením telefonního i emailového kontaktu je třeba zaslat na adresu honuskov@prf.cuni.cz do 23. 9. daného roku. Výběr účastníků probíhá obratem.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: JUDr. Věra Honusková, Ph.D. (28.03.2018)

S ohledem na charakter předmětu (odborná praxe) je zde procentuální vymezení výuky ze strany garanta stanovené odlišně. Jde o 8 hodin (zpětná vazba) ze 104 hodin celkem (ostatní hodiny probíhá praxe na ministerstvu, kde je dozorující mentor).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK