PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Správní právo - 2. část státní závěrečné zkoušky - HS0214
Anglický název: Administrative Law – 2nd Part of the Final State Examination
Zajišťuje: Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0 SZ [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
K//Je korekvizitou pro: HP0012
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D. (28.10.2019)
Oborovou částí je státní zkouška z vědního oboru, ze kterého je obhajována diplomová práce.
Státní zkouška může být zaměřena na dílčí část vědního oboru.
Předpokladem pro konání oborové části státní závěrečné zkoušky je absolvování povinného předmětu, který odpovídá vědnímu oboru pro obhajobu diplomové práce.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Eva Preclíková (02.10.2019)


OTÁZKY pro 2. část SZZK „Správní právo“

(akademický rok 2019/20)

 

 1.   a) Správní právo, jeho vývoj, prameny a systém

b) Subsidiarita správního řádu

 

2.   a) Ústavní východiska správního práva

b) Zjednodušené správní postupy

 

3.   a) Důsledky právního dualismu pro aplikaci správního práva

b) Účinky opravných prostředků podle správního řádu a soudního řádu správního

 

4.   a) Veřejná správa, její subjekty a vykonavatelé

b) Závazná stanoviska dotčených orgánů a jejich přezkoumávání

 

5.   a) Organizace veřejné správy

b) Publikace právních předpisů

 

6.   a) Základní zásady činnosti veřejné správy

b) Status občana ve správním právu

 

7.   a) Formy správní činnosti

b) Postavení úředních osob ve správním právu

 

8.   a) Podklady, náležitosti a vlastnosti správních úkonů

b) Diskreční pravomoc správních orgánů

 

9.   a) Srovnání správního řízení a jiných správních postupů

b) Veřejný zájem, veřejný pořádek a další neurčité právní pojmy správního     práva

 

10. a) Správní dozor a jiné dozorčí činnosti veřejné správy

b) Kolegiální orgány veřejné správy a jejich rozhodovací činnost

 

11. a) Správní delikty a jiné důsledky porušování povinností ve správním právu

b) Správní řízení nesporné a sporné

 

12. a) Vadné úkony a postupy veřejné správy, jejich důsledky a náprava

b) Postavení dotčených osob podle správního řádu a soudního řádu správního

 

13. a) Soudní kontroly veřejné správy

b) Společné řízení a další formy procesní integrace podle správního řádu

 

14. a) Veřejná správa a veřejnost

b) Lhůty ve správním právu

 

15. a) Evropské správní právo

b) Komunikace mezi správním orgánem a dotčenými osobami podle správního řádu

 

16. a) Nečinnost veřejné správy a její důsledky

b) Ústní jednání v řízení podle správního řádu a soudního řádu správního

 

17. a) Vztahy správního práva, jejich vznik, změna a zánik a obsah

b) Kasační, apelační a revizní princip podle správního řádu a soudního řádu správního

 

  
Univerzita Karlova | Informační systém UK