PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Občanské právo procesní - 2. část státní závěrečné zkoušky - HS0206
Anglický název: Civil Procedure - 2nd Part of the Final State Examination
Zajišťuje: Katedra občanského práva (22-KOP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0 SZ [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
K//Je korekvizitou pro: HP0018
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Pokyny k I. a II. části SZK.docx JUDr. Silvia Vyskočilová, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D. (28.10.2019)
Oborovou částí je státní zkouška z vědního oboru, ze kterého je obhajována diplomová práce.
Státní zkouška může být zaměřena na dílčí část vědního oboru.
Předpokladem pro konání oborové části státní závěrečné zkoušky je absolvování povinného předmětu, který odpovídá vědnímu oboru pro obhajobu diplomové práce.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Miroslav Sojka (02.10.2017)

Zkouškové otázky:

01. Postavení soudců, nezávislý a zákonný soudce

02. Advokát a notář v civilním procesu

03. Civilní proces – druhy a prameny

04. Právo na spravedlivý proces

05. Sporné řízení – dispoziční a projednací princip

06. Koncentrace řízení – procesní povinnosti účastníků

07. Nesporné řízení

08. Účastníci sporného řízení, procesní nástupnictví

09. Žalobní právo, žaloba, druhy žalob

10. Přípravné jednání, kvalifikovaná výzva, jednání

11. Pojem a předmět procesního dokazování

12. Role soudu a účastníků při dokazování – břemeno tvrzení a důkazní břemeno

13. Druhy rozsudků v civilním řízení

14. Právní moc a vykonatelnost soudního rozhodnutí

15. Prejudiciální otázka

16. Opravná řízení – apelace, kasace

17. Dovolání

18. Incidenční žaloby ve vykonávacím, exekučním a insolvenčním řízení

19. Účel a průběh insolvenčního řízení

20. Způsoby vymáhání peněžitých plnění ve vykonávacím a exekučním řízení

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK