PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Evropské právo I - HPOP0047
Anglický název: European Law I
Zajišťuje: Katedra evropského práva (22-KEP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, KZ [HT]
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc.
Vyučující: JUDr. Jaroslav Denemark
JUDr. Jan Exner, Ph.D.
JUDr. Barbora Havlíková
Mgr. Miroslav Jakab
prof. JUDr. Richard Král, LL.M., Ph.D., DSc.
JUDr. Tereza Kunertová, LL.M., Ph.D.
doc. JUDr. Lenka Pítrová, CSc.
JUDr. Michal Říha, Ph.D.
prof. Dr. iur. Harald Christian Scheu, Mag. phil., Ph.D.
doc. JUDr. Pavel Svoboda, DEA, Ph.D.
doc. JUDr. Magdaléna Svobodová, Ph.D.
doc. JUDr. Václav Šmejkal, Ph.D.
prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc.
JUDr. Aneta Vondráčková, Ph.D.
Prerekvizity : {!!! POVINNÉ PŘEDMĚTY (doporučené pro 1. ročník) od 2020 - NEOPAKOVATELNÉ}
Neslučitelnost : HPOP3000, HP0681
Je korekvizitou pro: HPOP0101, HPOP0048
Ve slož. korekvizitě pro: HSZK0400, HSZK0410, HSZK0420, HSZK0430
Anotace
V rámci předmětu je podán výklad o historii evropské integrace, o vztahu práva EU k právu vnitrostátnímu a mezinárodnímu, jakož i výklad o pramenech a systému unijního práva. V kurzu klíčovou pasáž zaujímá právo institucionální, které je jedním ze základních stavebních kamenů práva EU.

Studenti jsou po absolvování předmětu schopni se orientovat v základních pramenech unijního práva a unijní normotvorbě, v institucionální struktuře EU, jakož i rozumějí aplikaci unijního práva, vztahu práva unijního a vnitrostátního a v neposlední řadě se orientují rovněž v právní úpravě základních práv a členství v EU.

V rámci seminární výuky studenti řeší mimo jiné i praktické příklady aplikace unijního práva. Příklady zpracovávají na základě aplikace práva primárního, jakož i relevantní judikatury Soudního dvora EU. Studenti se tak učí vyhledat, utřídit, analyzovat a interpretovat právní normy a soudní rozhodnutí. Rovněž se také učí analyzovat, formulovat a prezentovat (ústně i písemně) právní argumenty a protiargumenty. Jinými slovy řečeno, studenti jsou v průběhu semestru povinni na základě zadání seminárního vyučujícího studovat předepsanou judikaturu k probíraným tématům, které blíže rozebírají v seminářích.
Poslední úprava: Šicnerová Barbora, Mgr. (15.09.2022)
Požadavky ke zkoušce

1.      Klasifikovaný zápočet z předmětu Evropské právo I je možné získat pouze úspěšným absolvováním seminářů. Získat klasifikovaný zápočet formou celokatederního zápočtového testu možné není.

Absolvování klasifikovaného zápočtu na semináři

2.      K úspěšnému absolvování seminářů z předmětu je třeba získat alespoň 60 bodů. Body udělují jednotliví vyučující seminárních skupin za různé aktivity (např. pravidelná účast, zápočtový test, vypracování referátu apod).

3.      Hodnocení jednotlivých vyučujících se bude soustředit zejm. na ověření schopnosti praktické aplikace práva EU (tj. na řešení případů), nebo na teoretické znalosti, případně kombinaci obojího.

4.      V rámci seminární výuky je možné získat nejvíce 100 bodů.

Hodnocení klasifikovaného zápočtu

5.      Student je klasifikován v návaznosti na počet bodů získaných na semináři takto:

Počet %

Klasifikace

alespoň 90

Výborně

alespoň 75

velmi dobře

alespoň 60

dobře

méně než 60

neprospěl/a

Poslední úprava: Šicnerová Barbora, Mgr. (15.09.2022)
Sylabus

Předmět zahrnuje tato témata:

-        Vývoj evropské integrace

-        Členství v Evropské unii

-        Vztah evropského práva k právu vnitrostátnímu

-        Ochrana základních práv a svobod v Evropské unii

-        Pojem a principy evropského práva

-        Prameny evropského práva

-        Výklad a tvorba evropského práva

-        Orgány Evropské unie (Evropská rada, Rada EU, Komise, Parlament)

-        Legislativní proces EU

Poslední úprava: Šicnerová Barbora, Mgr. (15.09.2022)
Studijní opory

Základní literatura:

1.      TOMÁŠEK, Michal.; TÝČ, Vladimír a kol. Právo Evropské unie. 3. vyd. Praha : Leges. 2021. 512 s. 978-80-7502-491-6.

2.      SVOBODA, Pavel. Úvod do evropského práva. 6. vyd. Praha: C. H. Beck. 2019.

3.      TOMÁŠEK, Michal a kol. Příklady z evropského práva. 7. vyd. Praha: Ediční středisko PF UK. 2018. 978-80-87975-79-4

Ostatní literatura:

Syllová, J.; Pítrová, L. a kol. Lisabonská smlouva. Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck. 2010. 1344 s. 978-80-7400-339-4.

Základní právní předpisy (vždy ve znění platném a účinném ke dni konání kontroly studia):

1.      Smlouva o EU

2.      Smlouva o fungování EU

3.      Listina základních práv EU

Poslední úprava: Šicnerová Barbora, Mgr. (15.09.2022)
 
Rozpis rozvrhový
Rozvrhový lístek Datum Od - Do Typ výuky Téma Učitel Soubory Poznámka
23aHPOP0047p1

Okruhy studentů
M.P.2.P
Po 02.10.2023 12:00 - 13:30 přednáška Vývoj evropské integrace prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc.
Po 09.10.2023 12:00 - 13:30 přednáška Pojem a principy evropského práva prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc.
Po 16.10.2023 12:00 - 13:30 přednáška Ochrana základních práv a svobod v EU prof. Dr. iur. Harald Christian Scheu, Mag. phil., Ph.D.
Po 23.10.2023 12:00 - 13:30 přednáška Prameny evropského práva prof. JUDr. Richard Král, LL.M., Ph.D., DSc.
Po 30.10.2023 12:00 - 13:30 přednáška Výklad a tvorba evropského práva prof. JUDr. Richard Král, LL.M., Ph.D., DSc.
Po 06.11.2023 12:00 - 13:30 přednáška Členství v Evropské unii prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc.
Po 13.11.2023 12:00 - 13:30 přednáška TBC JUDr. Tereza Kunertová, LL.M., Ph.D.
Po 20.11.2023 12:00 - 13:30 přednáška TBC prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc.
Po 27.11.2023 12:00 - 13:30 přednáška Legislativní proces v Evropské unii doc. JUDr. Lenka Pítrová, CSc.
Po 04.12.2023 12:00 - 13:30 přednáška Orgány EU I. – Evropská rada, Rada a Komise doc. JUDr. Lenka Pítrová, CSc.
Po 11.12.2023 12:00 - 13:30 přednáška Orgány EU II. – Evropský parlament a poradní orgány doc. JUDr. Pavel Svoboda, DEA, Ph.D.
Po 18.12.2023 12:00 - 13:30 přednáška Orgány EU III. – Evropská centrální banka a Účetní dvůr prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK