PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Finanční právo I - HPOP0025
Anglický název: Financial Law I
Zajišťuje: Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, KZ [HT]
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
Vyučující: prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
Mgr. Petra Kerndlová
Mgr. Ing. Vladimír Kertész
JUDr. Petr Kotáb, Ph.D.
prof. JUDr. Hana Marková, CSc.
JUDr. Bc. Pavel Martiník, Ph.D.
Mgr. Ing. Kristýna Šedová
JUDr. Miroslava Večeř, Ph.D.
JUDr. Roman Vybíral, Ph.D.
Prerekvizity : {!!! POVINNÉ PŘEDMĚTY (doporučené pro 1. ročník) od 2020 - NEOPAKOVATELNÉ}
Neslučitelnost : HPOP3000, HP0681
Je korekvizitou pro: HPOP0026, HPOP0102
Je prerekvizitou pro: HPOP0026
Ve slož. korekvizitě pro: HSZK0400, HSZK0410, HSZK0420, HSZK0430
Anotace
Studenti absolvováním předmětu získají základní znalosti o základních finančních kategoriích a finančních naukách. Na výklad o finančních naukách navazuje výklad o finančním právu, které je samostatným oborem veřejného práva regulujícím zejména veřejné finance. V rámci předmětu je nejprve pozornost zaměřena na základní finanční kategorie, finanční nauky a obecnou část finančního práva (zejména vymezení finančního práva a jeho pramenů, dále vymezení předmětu, subjektů a obsahu finančního práva, dozorových postupů ve finančním právu atd.). Následně se studenti seznámí a získají znalosti z jednotlivých podoborů finančního práva, a to zejména měnového a devizového práva, práva finančního systému, rozpočtového práva, dotačního práva, bankovního práva, pojišťovacího práva, práva kapitálového trhu a AML práva.

Studenti by měli být po absolvování předmětu schopni aplikovat právní pravidla na zadané skutkové okolnosti. V seminářích předmětu studenti řeší konkrétní úkoly z probíraných podoborů finančního práva, čímž se učí aplikovat teoretické poznatky na konkrétní skutkový stav a nalézt správné řešení. Úkoly zpracovávají na základě práce s právními předpisy, ve kterých se tak učí správně orientovat. Studenti dále v průběhu semestru na základě zadání seminárního vyučujícího studují předepsanou judikaturu k probíraným tématům a vybrané judikáty jsou blíže rozebírány na seminářích.

Pro předmět je k dispozici vzdělávací plán obsahující jednotlivá témata předmětu, jejich náplň a klíčové pojmy, získané znalosti a dovednosti, hlavní prameny a vazby a souvislosti s jinými tématy.
Poslední úprava: Šicnerová Barbora, Mgr. (18.07.2023)
Metody výuky

1) Obecné informace

Základní informace k předmětu Finanční právo I (a souvisejícím tématům) jsou k dispozici v souborech skupiny MS Teams (link níže) a na tomto YouTube kanálu: Finanční právo I - komentované prezentace - YouTube.

 2) Přednášky

Přednášky z předmětu Finanční právo I budou v ZS 2023/2024 vedeny online prostřednictvím MS Teams v časech podle rozvrhu. Link na příslušnou MS Teams skupinu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3A0CxjZAVX_gEtNEnU8ZzYF4twy79gWe3XatMbKglXMWA1%40thread.tacv2/conversations?groupId=ba52d39a-2cd1-4212-869d-a6ecd4cc521f&tenantId=e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2 (skupina je veřejně přístupná). Záznamy přednášek jsou k dispozici na tomto YouTube kanále: https://youtube.com/playlist?list=PLaAC9FU2V9TROnjheb4Aic5fB5QoEd14a&si=7hzvVcJj3cYF7y4B

Poslední úprava: Martiník Pavel, JUDr. Bc., Ph.D. (29.11.2023)
Požadavky ke zkoušce

Obecná pravidla

1.      Klasifikovaný zápočet z předmětu je možné v řádném termínu získat úspěšným absolvováním seminářů z předmětu v zimním semestru nebo v opravných termínech složením celokatederního zápočtového testu.

Absolvování klasifikovaného zápočtu v řádném termínu na semináři

2.      Na seminářích je možné získat celkem 100 bodů, z čehož 35 bodů je za průběžnou práci během semestru, a to za správná řešení zadaných příkladů nebo průběžné testy, a 65 bodů za závěrečný test.

3.      Vedoucí semináře zadá příklady nebo průběžné testy za 40 bodů.

4.      Vedoucí semináře určí, zda je možné při průběžných testech a při závěrečném testu používat právní předpisy a jiné pomůcky.

Absolvování klasifikovaného zápočtu v opravném termínu formou celokatederního zápočtového testu

5.      Celokatederní zápočtový test může student konat nejvýše dvakrát.

6.      Celokatederní zápočtové testy se konají vždy ve zkouškovém období zimního semestru.

7.      Celokatederní zápočtové testy se konají formou písemného testu v počítačovém programu Moodle s využitím nástroje Safe Exam Browser.

8.      Předmětem celokatederního zápočtového testu jsou všechna témata zahrnutá do předmětu Finanční právo I (viz sylabus).

9.      Celokatederní zápočtový test se skládá z testových otázek a příkladů.

10.   Z celokatederního zápočtového testu je možné získat max. 65 bodů, přičemž body za průběžnou práci během semestru se připočítávají, tj. maximálně lze získat 100 bodů.

11.   Při skládání celokatederního testu je možné používat kalkulačku a právní předpisy přístupné prostřednictvím příslušných vybraných webových stránek.

12.   Časový limit pro vypracování celokatederního zápočtového testu je 60 minut.

13.   Za testové otázky je možné získat maximálně 30 bodů a za příklady maximálně 35 bodů.            

Hodnocení klasifikovaného zápočtu

14.   Student je klasifikován v návaznosti na počet získaných bodů takto:

Počet bodů

Klasifikace

alespoň 85

výborně

alespoň 72

velmi dobře

alespoň 60

dobře

méně než 60

neprospěl/a

Poslední úprava: Šicnerová Barbora, Mgr. (18.07.2023)
Sylabus

Předmět zahrnuje tato témata:

-        základní finanční kategorie

-        finanční nauky

-        pojem, účel, předmět, principy a obsah finančního práva

-        subjekty finančního práva

-        postavení a systém finančního práva

-        prameny finančního práva

-        dozorové postupy ve finančním právu

-        následky porušení finančního práva

-        pojem a principy měnového práva

-        hotovostní peněžní oběh

-        platební styk

-        devizové právo

-        pojem a principy práva finančního systému

-        subjekty finančního systému

-        pojem a principy bankovního práva

-        regulace a dohled v bankovním právu

-        pojem a principy pojišťovacího práva

-        distribuce pojištění a zajištění

-        finanční trhy

-        služby na kapitálovém trhu a jejich poskytovatelé

-        kolektivní investování

-        rozpočtové právo (hmotné)

-        rozpočtový proces a rozpočtová odpovědnost

-        dotační právo a

-        AML právo

Poslední úprava: Šicnerová Barbora, Mgr. (18.07.2023)
Studijní opory

Základní literatura:

1.      KARFÍKOVÁ, Marie a kol. Teorie finančního práva a finanční vědy. Praha: Wolters Kluwer, 2018. 356 s. ISBN 978-80-7552-936-7.

2.      VYBÍRAL, Roman a kol. Praktikum finančního práva. 3. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2022. 190 s. ISBN 978-80-7380-894-5.

Ostatní literatura:

1.      BOHÁČ, Radim. Daňové příjmy veřejných rozpočtů v České republice. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2013, s. 332. ISBN 978-80-7478-045-5.

2.      KARFÍKOVÁ, Marie, Vladimír PŘIKRYL, Roman VYBÍRAL a kol. Pojišťovací právo. 2. přepracované vydání. Praha: Leges, 2018. ISBN 978-80-7502-271-4.

3.      KOLEKTIV AUTORŮ: Pocta prof. JUDr. Milanu Bakešovi, DrSc., k 70. narozeninám, Praha: Leges, 2009. 455 s. ISBN 978-80-87212-23-3.

4.      KOLEKTIV AUTORŮ: Acta Universitatis Carolinae Iuridica. 1/2018. Praha: Karolinum, 2018. ISSN 0323-0619.

5.      KOLEKTIV AUTORŮ: Acta Universitatis Carolinae Iuridica: Finanční právo v první dekádě 21. století. 4/2010. Praha: Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1914-9, ISSN 0323-0619.

6.      MARKOVÁ, Hana a Radim BOHÁČ. Rozpočtové právo. Praha: C. H. Beck, 2007, 248 s. ISBN 978-80-7179-598-8.

7.      MARKOVÁ, Hana. Finanční hospodaření územních samosprávných celků, Beroun: Eva Rozkotová - IFEC, 2008. 152 s. ISBN 978-80-87146-08-8.

8.      NĚMEČEK, Eduard. Mezinárodní měnový systém, Praha: Karolinum, 2000. 247 s. ISBN 80- 246-0081-1.

9.      NĚMEČEK, Eduard. Úvod do studia finanční politiky, Praha: Všehrd, 2001. 61 s. ISBN 80- 85305-45-3.

10.   ŠTURMA, Pavel a Michal TOMÁŠEK a kol. Nové jevy v právu na počátku 21. století, III. Proměny veřejného práva, kapitola 5 Daňové právo České republiky v kontextu s právem Evropské unie, Praha: Karolinum, 2009. 481 s. ISBN: 978-80-246-1662-9.

Základní právní předpisy (v aktuálním znění):

1.      Ústava České republiky a Listina základních práv a svobod (vybraná ustanovení)

2.      zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance

3.      zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky

4.      zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky

5.      zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu

6.      zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)

7.      zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

8.      zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti

9.      zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní)

10.   zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)

11.   zákon č. 21/1992 Sb., o bankách

12.   zákon č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí

13.   zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku

14.   zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti

15.   zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví

16.   zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi

17.   zákon č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti

18.   zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu

19.   zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech

20.   zákon č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů

21.  zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

Ostatní právní předpisy (v aktuálním znění):

1.      zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky

2.      zákon č. 239/1992 Sb., o Státním fondu kultury České republiky

3.      zákon č. 496/2012 Sb., o audiovizi (vybraná ustanovení týkající se Státního fondu kinematografie)

4.      zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury

5.      zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení

6.      zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu

7.      Smlouva o fungování Evropské unie (vybraná ustanovení)

8.      nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie

9.      rozhodnutí Rady č. 2020/2053, o systému vlastních zdrojů Evropské unie

10.   zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

11.   zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (vybraná ustanovení)

12.   zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje

13.   vyhláška č. 421/2001 Sb., o rozpočtové skladbě

14.   zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech

15.   zákon č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění

16.   zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech

17.   nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky

18.   zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu

19.   zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem

20.   zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření

21.   zákon č. 377/2005 Sb., o finančních konglomerátech

22.   zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru

23.   vyhláška č. 274/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o oběhu bankovek a mincí

24.   nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/751 ze dne 29. dubna 2015 o mezibankovních poplatcích za karetní platební transakce

25.   nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 924/2009 ze dne 16. září 2009 o přeshraničních platbách ve Společenství

26.   nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/847 ze dne 20. května 2015 o informacích doprovázejících převody peněžních prostředků

27.   nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980 ze dne 14. března 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129, pokud jde o formát, obsah, kontrolu a schválení prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce cenných papírů nebo jejich přijetí k obchodování na regulovaném trhu

28.   sdělení Federálního ministerstva zahraničních věcí č. 569/1992 Sb., o Dohodě mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Nizozemským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic

Poslední úprava: Šicnerová Barbora, Mgr. (18.07.2023)
Rozpis datumový
Den Datum Popis Učitel Soubory Poznámka
Pondělí02.10.2023Měnové právo I. (pojem a hotovostní peněžní oběh)JUDr. Petr Kotáb, Ph.D. 
Pondělí09.10.2023Měnové právo II. + devizové právo (platební styk, základní devizověprávní pojmy)JUDr. Petr Kotáb, Ph.D. 
Pondělí16.10.2023Právo finančního systémuJUDr. Roman Vybíral, Ph.D. 
Pondělí23.10.2023Právo kapitálového trhu I. (investiční nástroje a investiční služby, poskytovatelé služeb na KT)JUDr. Roman Vybíral, Ph.D. 
Pondělí30.10.2023Právo kapitálového trhu II. (kolektivní investování, investiční společnosti a investiční fondy)JUDr. Bc. Pavel Martiník, Ph.D. 
Pondělí06.11.2023Bankovní právoJUDr. Petr Kotáb, Ph.D. 
Pondělí13.11.2023Pojišťovací právoJUDr. Roman Vybíral, Ph.D. 
Pondělí20.11.2023Rozpočtové právo I. (pojem, principy, rozpočtová soustava a veřejné rozpočty)prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. 
Pondělí27.11.2023Rozpočtové právo II. (rozpočtový proces)prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. 
Pondělí04.12.2023Dotační právoprof. JUDr. Hana Marková, CSc. 
Pondělí11.12.2023Právo AMLJUDr. Bc. Pavel Martiník, Ph.D. 
Pondělí18.12.2023Aktuální otázky finančního práva nefiskálníhoJUDr. Roman Vybíral, Ph.D. 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK