Zaměstnávání cizinců a jejich sociální integrace - HP4227
Anglický název: Employment of foreigners and their social integration
Zajišťuje: Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2022 do 2022
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Kv [HT]
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: HOPV0215
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D.
Neslučitelnost : HPOP0000
Ve slož. prerekvizitě: HM1101, HM2701
Termíny zkoušek   Rozvrh LS   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Barbora Šicnerová (07.09.2022)
Aktuální mezinárodní situace vyvolává řadu akademických diskusí o problematice mezinárodní migrace a postavení zahraničních zaměstnanců na trhu práce a zvyšuje poptávku po právních službách v této oblasti. Cílem předmětu je vybavit posluchače základními znalostmi a dovednostmi nutnými k porozumění právního postavení cizinců v českém pracovním a sociálním právu. V zemi jako je ČR, tedy v členském státě EU, je třeba toto téma uchopit z pohledu volného pohybu osob, jež legálně pobývají na území některé z členských zemí EU. S volným pohybem pak úzce souvisí právo na přístup k zaměstnání, právo na přístup k systému sociálního zabezpečení, ale i právo na sociální integraci a na vzdělání. Předmět nahlédne všechny výše zmíněné otázky z pohledu českého i evropského práva.

Cílem předmětu je podat studentům ucelenou a prohloubenou informaci o sociálních právech migrantů a pomocí praktického řešení konkrétních případů dát nahlédnout celou komplexnost a složitost této aktuální problematiky při aplikaci národního a evropského práva záro
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Barbora Šicnerová (07.09.2022)

1.  K úspěšnému absolvování předmětu je vyžadována docházka nejméně 70 %  

2.  Dále odevzdání seminární práce v rozsahu 6 – 15 normostran na téma, které si student zvolí po dohodě s garantem předmětu (tomsej@prf.cuni.cz) a které souvisí s odpřednášenou látkou.  

3. Obsahem seminární práce by měla být analýza zvoleného problému zohledňující existující literaturu a obsahující vlastní názory a závěry studenta. Přijaty nebudou práce čistě popisného charakteru. 

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Barbora Šicnerová (07.09.2022)

V rámci předmětu bude věnována pozornost těmto oblastem:  

1. Migrace a volný pohyb osob z hlediska mezinárodního a evropského práva  

2. Rovné zacházení a zákaz diskriminace cizinců  

3. Volný pohyb pracovníků v EU 

4. Právní úprava pobytu a zaměstnávání cizinců v ČR 

5. Pracovněprávní postavení cizinců, agenturní zaměstnávání cizinců  

6. Koordinace sociálního zabezpečení vEU 

7. Sociální zabezpečení a integrace cizinců v ČR 

Studijní opory
Poslední úprava: Mgr. Barbora Šicnerová (07.09.2022)

Základní literatura: 

1. Tomšej, J. Zaměstnávání cizinců v České republice. Wolters Kluwer. 2. vydání. Praha 2020 

2. Koldinská, K., Scheu, H. Ch., Štefko, M. Sociální integrace cizinců, Auditorium, Praha 2016 

3. Štefko, M., Koldinská, K. Sociální práva cizinců, C.H. Beck. Praha 2013 

4. Koldinská, K., Tomeš, I., Křepelka, F. Sociální právo EU, Wolters Kluwer. Praha 2017 

5. Koldinská, K., Pikorová, G., Švec, L., Tomeš, I. Sociální zabezpečení osob migrujících mezi státy EU. C.H.Beck. Praha 2012 

Rozpis datumový
Den Datum Popis Učitel Soubory Poznámka
Čtvrtek02.02.2023Migrace a volný pohyb osob z hlediska mezinárodního a evropského práva.JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D. 
Středa01.03.2023Rovné zacházení a zákaz diskriminace cizinců.JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D. 
Středa08.03.2023Postavení cizinců v pracovněprávních vztazích I.JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D. 
Středa15.03.2023Postavení cizinců v pracovněprávních vztazích II.JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D. 
Středa22.03.2023Koordinace sociálního zabezpečení v EU.prof. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D. 
Středa29.03.2023Postavení cizinců v systémech sociálního zabezpečení.prof. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D. 
Středa05.04.2023Povolovací režimy ve vztahu k pobytu a zaměstnávání cizinců v ČR I.JUDr. Štěpán Pastorek 
Středa12.04.2023Povolovací režimy ve vztahu k pobytu a zaměstnávání cizinců v ČR II.JUDr. Štěpán Pastorek 
Středa19.04.2023Nelegální práce cizinců.JUDr. Štěpán Pastorek 
Středa26.04.2023Státní správa v oblasti pracovní migrace a služby zaměstnanosti (Mgr. Antonín Seidel).JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D. 
Středa03.05.2023Sociální integrace cizinců.prof. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D.