PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Letní výjezdní seminář z ústavního práva - HP3910
Anglický název: Summer off-site workshop in constitutional law
Zajišťuje: Katedra ústavního práva (22-KUP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/4 Z [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: JUDr. PhDr. Marek Antoš, Ph.D., LL.M.
doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D. (16.05.2019)
Anotace:

Výjezdní seminář je určen pro studenty všech ročníků Právnické fakulty UK se zájmem o ústavní právo, státovědu či politologii. Podmínkou účasti je písemné zpracování vybraného tématu. Účastníci semináře budou své práce prezentovat vystoupením v délce cca 15 minut, na které naváže diskuse.

Přihláška obsahuje anotaci příspěvku v délce nejméně 1 normostrany, vyjadřující představu účastníka o tématu a obsahu jeho příspěvku a o relevantní literatuře. Protože kapacita semináře je omezena, bude třeba v případě výrazného převisu zájemců na základě těchto anotací provést výběr. Při výběru rozhoduje kvalita anotace, nikoli její pořadí. Tematický překryv není důvod k vyřazení, řeší se koordinací témat po výběru účastníků. Ke každému semináři navrhujeme konkrétní témata.

Zájemci o účast na semináři mohou požádat garanty o pomoc s výběrem tématu, literatury i se samotnou přípravou příspěvku.

Příspěvek má mít podobu seminární práce odpovídající požadavkům kladeným na odborný text (členění do kapitol, řádné citace, seznam použité literatury) v rozsahu 8 až 20 normostran (30 řádek po 60 znacích).

Se seminárními pracemi lze též soutěžit ve Studentské vědecké a odborné činnosti (SVOČ); nejlepší práce vydáme ve sborníku.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D. (16.05.2019)

Praktická zkouška na výjezdním semináři

Požadavky k zápisu
Poslední úprava: JUDr. PhDr. Marek Antoš, Ph.D., LL.M. (04.02.2020)

Předmět se zapisuje mimo SIS na základě anotací navrhovaných příspěvků, obvykle již na předlomu dubna a května. V případě zájmu sledujte aktuality na webu PF UK, případně kontaktujte garanty.

Studijní opory
Poslední úprava: JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D. (16.05.2019)

Doporučená přehledová literatura:

 

Antoš, M.: Principy voleb v České republice, Praha 2008

Bahýľová, L.; Filip, J.; Molek, P.; Podhrázký, M.; Suchánek, R.; Šimíček, V.; Vyhnánek, L.: Ústava České republiky. Komentář, Praha 2010

Bartoň, M. a kol.: Základní práva, Praha 2016

Bobek, M.; Boučková, P.; Kühn, Z. (ed.): Rovnost a diskriminace, Praha 2007

Dorsen; Rosenfeld; Sajó; Baer: Comparative Constitutionalism: Cases and Materials, St. Paul 2010

Filip, J.: Ústavní právo České republiky, 4. vydání, Brno 2003

Gerloch, A.; Kysela, J. (eds.): 20 let Ústavy České republiky. Ohlédnutí zpět a pohled vpřed, Praha 2013

Ginsburg; Dixon (ed.): Comparative Constitutional Law, Cheltenham, 2011

Holländer, P.: Základy všeobecné státovědy, 2. vydání, Plzeň 2009

Klokočka, V.: Ústavní systémy evropských států, 2. vydání, Praha 2006

Kmec, J.; Kosař, D.; Kratochvíl, J.; Bobek, M.: Evropská úmluva o lidských právech. Komentář, Praha 2012

Kortmann; Fleuren; Voermans (ed.): Constitutional Law of 10 EU Member States: The 2004 Enlargement, Deventer 2006

Kosař, D.; Vyhnánek, L.; Kühn, Z.; Antoš, M.: Ústavní právo. Casebook, Praha 2015

Kysela, J.: Ústava mezi právem a politikou. Uvedení do ústavní teorie, Praha 2014

Molek, P.: Právo na spravedlivý proces, Praha 2012

Molek, P.: Politická práva, Praha 2014

Molek, P.: Základní práva. Sv. 1. Důstojnost, Praha 2017

Ondřejek, P.: Princip proporcionality a jeho role při interpretaci základních práv a svobod, Praha 2012

Pavlíček, V. a kol.: Ústavní právo a státověda. II. díl. Ústavní právo České republiky, 2. vydání, Praha 2015

Prakke; Kortmann (ed.): Constitutional Law of 15 EU Member States, Deventer 2004

Rosenfeld, M.; Sajó, A (ed.): The Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law, Oxford 2012

Rychetský, P.; Langášek, T.; Herc, T.; Mlsna, P. a kol. Ústava České republiky. Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky. Komentář, Praha 2015

Sládeček, V.; Mikule, V.; Suchánek, R.; Syllová, J.: Ústava ČR. Komentář, 2. vydání, Praha 2016

Tushnet; Fleiner; Saunders (ed.): Routledge Handbook of Constitutional Law, London 2013

Wagnerová, E. a kol.: Listina základních práv a svobod. Komentář, Praha 2012

Wintr, J.: Principy českého ústavního práva, 4. vydání, Praha 2018

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK