PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Český jazyk pro rodilé mluvčí slovenštiny - HP3903
Anglický název: The Czech language for native Slovak students
Zajišťuje: Katedra jazyků (22-KJ)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:písemná
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Mgr. Alexandra Berendová, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Mgr. Alexandra Berendová, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Alexandra Berendová, Ph.D. (16.05.2019)
Seminář je určen rodilým mluvčím slovenštiny, kteří potřebují kultivovat psaný i mluvený projev v českém jazyce po pravopisné a gramatické stránce.

Výuka bude soustředěna na hlavní problematické body gramatických a lexikálních interferencí mezi oběma jazyky.

Po absolvování kurzu by měli posluchači být schopni základní orientace v pravopisu a gramatice češtiny, ovládat základní konjugační a deklinační typy a odlišovat významy lexikálních jednotek, které jsou v češtině a slovenštině homofonní.

Měli by také vědět, jakými nástroji řešit případné problémy a nejasnosti (kodifikační příručky, databáze).

V mluveném projevu by měli být schopni se plynule vyjadřovat ve spisovné češtině i bez předchozí přípravy.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Alexandra Berendová, Ph.D. (13.04.2020)

Předmět bude v letním semesteru 2020 klasifikován na základě těchto položek:

  • ústní prezentace (nahrávka+doprovodný materiál)
  • hodnocení prezentací ostatních posluchačů (evaluační ist)
  • odevzdání dvou překladů ze slovenštiny podle zadání během semestu
  • odevzdání dvou stylistických cvičení  podle zadání během semestru
Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Alexandra Berendová, Ph.D. (16.05.2019)

Výklad vybraných položek z gramatiky, pravopisu a slovotvorby bude doplněn praktickými cvičeními s důrazem na vlastní kompozice. Studenti by v semináři měli pracovat průběžně, součástí výuky bude společný komentář domácích prací.  Hlavní témata: 1/ pravopis češtiny a slovenštiny (psaní s/z, psaní i/y ve shodě, pravopis přejatých slov) 2/ Spisovná výslovnost češtiny 3/ Morfologie: srovnání deklinačních skupin, srovnání slovesných systémů 4/ Lexikum a slovotvorba: konfrontace základních slovotvorných principů češtiny a slovenštiny, "false friends"

Studijní opory
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Alexandra Berendová, Ph.D. (16.05.2019)

CVRČEK, Václav a kol. Mluvnice současné češtiny. 1, Jak se píše a jak se mluví. Vydání druhé. V Praze: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2015. 416 stran. ISBN 978-80-246-2812-7.; ŠTÍCHA, František a kol. Velká akademická gramatika spisovné češtiny. Vydání první. Praha: Academia, 2018- . svazky. ISBN 978-80-200-2719-1. ; Internetová jazyková příručka; ADAM, Robert et al., Úvodní jazykový seminář: výklad a cvičení. Praha :  Karolinum, 2014.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK