PředmětyPředměty(verze: 873)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Právo proti nekalé soutěži - HP3806
Anglický název: Law against unfair competition
Zajišťuje: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D.
Prerekvizity : HP0682
XP//Ve slož. prerekvizitě: HM1401
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. (26.01.2018)
Právo proti nekalé soutěži je jedním z odvětví soutěžního práva a jeho účelem je bránit tomu, aby úspěchu v hospodářské soutěži bylo dosahováno nepoctivými prostředky (klamavou reklamou, očerňováním konkurence apod.). V rámci předmětu bude právní postih nekalé soutěže komplexně zkoumán v plném jeho rozsahu – vymezení deliktu nekalé soutěže v pramenech českého, evropského i mezinárodního práva, typologie nekalosoutěžního jednání (praktiky klamavé a praktiky agresivní zaměřené na jiné soutěžitele nebo zákazníky), koncept tzv. průměrného spotřebitele a konkrétní postih nekalé soutěže nástroji soukromého (civilní nároky) i veřejného práva (jako trestných činů či přestupků), spolu s nástroji samosprávné regulace soutěžního chování.
Sylabus
Poslední úprava: doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. (26.01.2018)

1. Úvod (hospodářská soutěž a její vady a regulace, národní modely práva proti nekalé soutěži, vývoj regulace na území ČR). Mezinárodní úprava práva proti nekalé soutěži
2. Evropská úprava práva proti nekalé soutěži
3. Obecné zakotvení práva proti nekalé soutěži v českém právu
4. Generální klauzule
5. Průměrný spotřebitel
6. Klamavé praktiky
7. Agresivní praktiky vůči spotřebitelům a jiným zákazníkům
8. Agresivní praktiky vůči soutěžitelům
9. Zvláštní praktiky a jejich regulace (srovnávací reklama, TV obchodní sdělení, citlivé komodity, prostředí internetu)
10. Soukromoprávní postih nekalé soutěže
11. Správněprávní, trestněprávní a samosprávný postih nekalé soutěže

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. (26.01.2018)

Podíl garanta na výuce činí 80 %.

 

Alespoň 50% účast na přednáškách a absolvování ústní zkoušky (losovány otázky v rozsahu odpřednášené materie)

Studijní opory
Poslední úprava: doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. (26.01.2018)

Bejček, J. a kol.: Obchodní právo. Obecná část. Soutěžní právo. (část "Soutěžní právo"). 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014.
Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J., Hrádek, J., Vojtek, P., Hajn, P. a kol.: Občanský zákoník - Komentář - Svazek VI (relativní majetková práva 2. část). Praha: Wolters Kluwer, 2014.
Čech, P.: Nedotažená revoluce v právní úpravě nekalých obchodních praktik. In Právní zpravodaj, č. 3/2008.
Hajn, P.: Nekalá soutěž a některá obecná ustanovení nového občanského zákoníku. Obchodněprávní revue, 2014, č. 4.
Hajn, P.: Oslabená ochrana spotřebitelů? K aktuálnímu výkladu směrnice o nekalých obchodních praktikách. In Obchodněprávní revue, č. 2/2009.
Macek, J.: Rozhodnutí ve věcech obchodního jména a nekalé soutěže. 1. vyd., Praha: C.H.Beck, 2000.
Macek, J.: Rozhodnutí ve věcech obchodní firmy a nekalé soutěže. II. díl. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2011.
Munková, J.: Právo proti nekalé soutěži. 3. vyd., Praha: C.H.Beck, 2008.
Ondrejová, D.: Generální klauzule nekalé soutěže v aktuální rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR. In Soudní rozhledy, č. 4/2009.
Ondrejová, D.: Hledisko tzv. průměrného spotřebitele v nekalé soutěži. In Obchodněprávní revue, č. 8/2009.
Ondrejová, D.: Nekalá soutěž podle nového občanského zákoníku. In: Obchodněprávní revue, 2013, č. 7 – 8.
Ondrejová, D.: Nekalá soutěž v novém občanském zákoníku. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014
Ondrejová, D.: Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži. Praha: Wolters Kluwer, 2010.
Ondrejová, D.: Předběžná opatření ve sporech z nekalé soutěže. In Obchodněprávní revue, č. 10/2011.
Ondrejová, D.: Přehled judikatury ve věcech nekalé soutěže. Praha: Wolters Kluwer, 2011.
Ondrejová, D.: Přiměřené zadostiučinění z pohledu teorie a aktuální soudní praxe ve sporech z nekalé soutěže. In Právní rozhledy, č. 21/2009
Patěk, D.: Nad aktuální podobou práva proti nekalé soutěži (nejen) v občanském zákoníku. In Obchodněprávní revue, č. 3/2016.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK