PředmětyPředměty(verze: 867)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Parlament České republiky - teorie a praxe - HP3716
Anglický název: Parliament of the CR: Theory and Practice
Zajišťuje: Katedra ústavního práva (22-KUP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. JUDr. Jan Kysela, Ph.D., DSc.
Vyučující: prof. JUDr. Jan Kysela, Ph.D., DSc.
JUDr. Jindřiška Syllová, CSc.
Neslučitelnost : HV0742
XP//Ve slož. prerekvizitě: HM0401, HM2501
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Miroslav Sojka (19.04.2017)
Kurz je věnován nejdůležitějším aspektům uspořádání a činnosti Parlamentu České republiky. Zabývá se
postavením a činnostmi poslance a senátora, lobbingem a legislativním procesem včetně jeho kontroly Ústavním
soudem. Kurz je doplněn praxí v obou komorách Parlamentu (vždy jeden den v týdnu). Výuka kombinuje právní a
politologický přístup, zkoumá i lobbing a další parlamentní jevy. Hlavní důraz je kladen na styk s poslanci a
odborníky z parlamentního prostředí a účast na přípravě studií, které podporují odbornou úroveň poslanecké a
senátorské iniciativy popř. aktivity směřující k podávání pozměňovacích návrhů k návrhům zákonů. Struktura kurzu
se kromě ústavního práva a politologie dotýká i práva EU, když je vysvětlována role výborů pro unijní záležitosti v
legislativním procesu EU. V dosavadní formě byl předmět založen v r. 2009 a byl vyučován každý rok. Byl vždy
velmi úspěšný, a to jak ohlasem účastníků, tak výsledky, které byly použity v odborných útvarech Parlamentu. Z
dosavadního předmětu vzniklo i několik článků, publikovaných v odborném tisku.
Předmět může studovat jen velmi omezený počet studentů – vzhledem k omezeným možnostem vstupu studentů
do Poslanecké sněmovny a Senátu, které jsou pro praxi studentů nezbytné.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D. (20.04.2020)

Zkouška je kombinovaná, představuje písemnou práci, která je ústně představena před kolegy. Zkouška je doplněna testem, jehož část se týká znalostí, získaných v předmětu, část je hodnotící ve vztahu k osobám, se kterými se studenti setkají.

Kontrola studia může proběhnoutr výjmečně i distanční formou v souvislosti s onemocněním COVID-19. Podrobnosti budou sděleny napřímo. 

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Miroslav Sojka (19.04.2017)

Účel předmětu, tedy seznámení se s Parlamentem České republiky, je vyučován na přednáškách, které jsou uspořádány jako diskuse se studenty. Témata přednášek jsou pouze rámcová, mohou být v diskusi pozměněna a posunuta vzhledem k preferencím studentů nebo hosta předmětu: 1. Postavení poslance a senátora - právní úprava a praktické problémy - J. Kysela

2. Odborná podpora poslanců a senátorů (stranické think tanks, lobbing, vysoké školy, úřednická parlamentní podpora, asistenti) J. Syllová

3. Vybrané externí vlivy na rozhodování Parlamentu (lobbing) - J. Syllová popř. lobbista jako host

4. Práce člena parlamentu - otázky týkající se nezávislosti a volného mandátu - diskuse se senátorem nebo poslancem a pracovníkem poslaneckého nebo senátorského klubu - J. Syllová a hosté

5. Legislativní činnost v Poslanecké sněmovně - J. Syllová, jako host odborný referent legislativního odboru Kanceláře Poslanecké sněmovny

6. Orgány komor v komparativním kontextu; činnost senátní komise pro Ústavu ČR a parlamentní procedury a podobných sněmovních útvarů - J. Kysela

7. Vliv národních parlamentů na rozhodování orgánů EU, zadání úkolu na hodnocení slučitelnosti českého předpisu s právem EU - J. Syllová a odborník pro práci výboru pro unijní záležitosti jedné z komor Parlamentu

8. Role judikatury v legislativě - J. Kysela

9. Procedura Ústavního soudu při soudní kontrole ústavnosti zákonů (alternativně návštěva Ústavního soudu a diskuse s ústavním soudcem) - J. Syllová

10. Vliv ESLP na legislativu v ČR - J. Syllová, doplněno diskusí se zmocněncem České republiky u Evropského soudu pro lidská práva JUDr. Vítem Schormem (nebo pracovníkem jeho útvaru) 11., 12. - aktuální záležitosti, zkouška

Požadavky k zápisu
Poslední úprava: Zuzana Peřinová (26.11.2019)

Předmět je spojen se stáží v Poslanecké sněmovně nebo Senátu, která vyžaduje 4- 6 hodin práce týdně přibližně po dobu 2 měsíců. Práce se provádí v komoře nebo částečně z domova. Prosíme studenty s vysokým pracovním vytížením, aby se na předmět nehlásili.

 

Předmět je určen pro studenty druhého a vyššího ročníku.

 
Studijní opory
Poslední úprava: Mgr. Miroslav Sojka (19.04.2017)

Kolář, P., Kysela, J., Syllová, J., Geogiev, J., Pecháček, Š. Parlament České republiky. Praha: Leges, 2013. Kysela, J. (ed). Dvacet let Senátu Parlamentu České republiky v souvislostech. Praha: Leges 2016. Pítrová. L. Evropská dimenze legislativního procesu. Praha: Leges 2016.

Gerloch, A., Maršálek, P. (eds.) Zákon v kontinentálním právu. Praha: Eurolex Bohemia, 2004.

Bohadlo, J. et alii (eds.) Legislativní proces (teorie a praxe). Praha: Ministerstvo vnitra 2011.

Gerloch, A., Kysela, J. (eds.), Tvorba práva v České republice po vstupu do EU. Praha: ASPI, 2007.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK