PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Ekonomická analýza hospodářské soutěže - HP3702
Anglický název: Economic analysis of competition
Zajišťuje: Katedra národního hospodářství (22-KNH)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:písemná
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc.
Vyučující: doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc.
JUDr. Jiří Kindl, Ph.D.
Mgr. Michael Mikulík, LL.M.
Třída: teorie národního hospodářství
Prerekvizity : HP0291, HP0592, HP1323
Ve slož. prerekvizitě: HM0501, HM2401
Anotace -
Poslední úprava: doc. Mgr. Bc. Libor Dušek, Ph.D. (22.05.2019)
Cílem předmětu je seznámit studenty s možnostmi využití ekonomické analýzy v českém a evropském soutěžním
právu a jejím významem pro danou oblast. Důraz bude kladen na ekonomické ukazatele zohledňované při
posuzování zakázaných dohod (včetně kartelů), zneužití dominantního postavení a spojování soutěžitelů. Předmět
se dotkne rovněž soukromoprávního vymáhání soutěžního práva včetně způsobů kvantifikace škody vzniklé
porušením antitrustových pravidel s použitím ekonomického modelování. Stranou nezůstanou ani případy
narušení hospodářské soutěže členskými státy EU, včetně oblasti veřejné podpory, a dále případy narušení
hospodářské soutěže v ekonomických sektorech podléhajících speciálnímu regulatornímu režimu. Důraz bude
kladen na aplikační stránku a na případové studie, které budou prezentovat externí přednášející, kteří jsou
odborníci z praxe a dlouhodobě se zabývající jak vymáháním evropských a vnitrostátních soutěžních pravidel z
pozice regulátora, tak obhajobou šetřených soutěžitelů z pozice zastupujícího advokáta.
Při řešení praktických případů porušení soutěžních pravidel rozhodovaných Úřadem pro ochranu hospodářské
soutěže a Evropskou komisí si studenti osvojí znalost stěžejních ekonomických principů uplatňovaných v
soutěžním právu a při posuzování protisoutěžních praktik, včetně příčin jejich vzniku a způsobů řešení. Předmět z
hlediska ekonomického rozšiřuje na PF UK již zavedené právní PVP věnující se soutěžnímu právu, především
PVP Soutěžní právo. Předmětu je určen studentům z vyšších ročníků po absolvování zkoušky z TNH II, Evropského
práva II. a Obchodního práva I., doporučeno je absolvování PVP Soutěžní právo (HP0026).

Předmět je zaveden s podporou GA ČR č. 17-07252S.

Upozorněni ohledně prerekvizit: Absolvování předmětu vyžaduje znalosti ekonomie na úrovni úvodního kursu mikroekonomie (např. učebnice Mankiw, G.: Zásady ekonomie, angl. Principles of Economics, kapitoly 1-19). Pro studenty magisterského program PF UK to znamená, že by měli mít absolvovaný předmět Teorie národního hospodářství I. V průběhu výuky a při zkoušce budeme mít za to, že student příslušné znalosti má.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Michaela Špačková (20.09.2018)

písmená zkouška; prerekvizita: TNH II. (HP0592), Evropské právo II (HP1323) a Obchodní právo I. (HP0291),

Sylabus
Poslední úprava: Michaela Špačková (20.09.2018)

1. Úvod do soutěžní ekonomie a soutěžního práva a jeho historický vývoj, ekonomické teorie a školy soutěžního práva
2. Základní principy a pojmy soutěžního práva → soutěžitel, relevantní trh, narušení hospodářské soutěže, újma, dopad na obchod mezi členskými státy EU, výjimky
3. Zakázané dohody → obecně, druhy - horizontální a vertikální, cílové a účinkové dohody. Zneužití (kolektivního) dominantního postavení → obecně, druhy - vylučovací a vykořisťovací praktiky
4. Horizontální a vertikální dohody → ekonomické a jiné obrany na praktických příkladech (např. kauza tzv. benzínového kartelu; tendrové kartely - bid rigging, exklusivní dohody na on-trade trhu s pivem - kauza Interbrew, Heineken, Pilsner Urquell; problematika restrikcí on-line prodeje atd.)
5. Vylučovací praktiky → ekonomické a jiné obrany na praktických příkladech (např. stlačování marží - kauza Deutsche Telekom; predátorské ceny a diskriminace - kauza Post Danmark; další vylučovací praktiky - kauza Intel, šetření společnosti Google ve věci Android atp.)
6. Případová studie - domácí příprava
7. Vykořisťovací praktiky → ekonomické a jiné obrany na praktických příkladech (zejm. problematika posuzování excesivních cen)Spojování soutěžitelů → druhy spojení, kontrola soutěžitelů, substantivní posuzování spojení, EU a národní dimenze spojení, (plně funkční) joint venture, závazky 8
8. Spojování soutěžitelů → druhy spojení, kontrola soutěžitelů, substantivní posuzování spojení, EU a národní dimenze spojení, (plně funkční) joint venture, závazky. Horizovnální spojení soutěžitelů→ ekonomické a jiné obrany na prakticlých příkladech. Vertikální a konglomerátní spojení soutěžitelů → ekonomické a jiné obrany na praktických příkladech
9. Soukromoprávní prosazování soutěžního práva → základní principy, kalkulace škody podle ekonomických modelů
10. Vztah ex ante a ex post regulace v soutěžním právu se zaměřením na ekonomické sektory podléhající speciálnímu soutěžnímu režimu → bankovní a finanční služby, telekomunikace, energetika, doprava (např. kauza MasterCard, Visa International, Visa Europe, Student Agency)
11. Veřejná podpora a jiné způsoby narušení hospodářské soutěže ze strany státu → dotace, státní záruky, daňové úlevy a jiná zvýhodnění (např. podpora výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů - kauza Preussen Elektra a další)

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Michaela Špačková (20.09.2018)

Podíl garanta na výuce činí: 30%

Studijní opory
Poslední úprava: Michaela Špačková (20.09.2018)

Základní literatura:
• Munková, J., Kindl, J., Svoboda, P. Soutěžní právo. 2. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, ISBN 978-80-7400-424-7
• Niels, G., Jenkins, H., Kavanagh, J. Economics for Competition Lawyers. Oxford University Press, 2011, ISBN 9780199588510

Doporučená literatura:

• Nejezchleb, K., Hajná, Z., Bejček, J. Ekonomické metody v soutěžním právu. MUNI, 2014, ISBN 978-80-210-7701-0
• Kindl, J., Munková, J.: Zákon o ochraně hospodářské soutěže. Komentář. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2016.
• Bishop, S., Walker, M. The Economics of EC Competition Law: Concepts, Application and Measurement. 3.vyd., Sweet & Maxwell, 2010, ISBN 9780421931909
• Geradin, D., Layne-Farrar, A., Petit, N. EU Competition Law and Economics. Oxford University Press, 2012, ISBN 9780199566563
• O’Donoghue, R., Padilla, J. The Law and Economics of Article 102 TFEU. Hart Publishing, 2013, ISBN 9781849461399
• Schwalbe, U., Zimmer, D. Law and Economics in European Merger Control. Oxford University Press, 2009, ISBN 9780199571819
• další materiály a odkazy na dokumenty in www.uohs.cz
• články v periodicích (např. časopis Antitrust) podle upozornění přednášejícího

Rozpis datumový
Den Datum Popis Učitel Poznámka
Středa09.10.2019Úvod, úvod do soutěžního práva a jeho historický vývoj, ekonomické teorie a školy soutěžního právadoc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc. 
Středa16.10.2019Základní principy a pojmy soutěžního práva → soutěžitel, relevantní trh, narušení hospodářské soutěže, újma, dopad na obchod mezi členskými státy EU, výjimky.Mgr. Michael Mikulík, LL.M. 
Středa23.10.2019Zakázané dohody → obecně, druhy - horizontální a vertikální, cílové a účinkové dohody. Zneužití (kolektivního) dominantního postavení → obecně, druhy - vylučovací a vykořisťovací praktiky.Mgr. Michael Mikulík, LL.M. 
Středa30.10.2019Horizontální a vertikální dohody → ekonomické a jiné obrany na praktických příkladech (např. kauza tzv. benzínového kartelu; tendrové kartely - bid rigging, exklusivní dohody na on-trade trhu s pivem - kauza Interbrew, Heineken, Pilsner Urquell; problematika restrikcí on-line prodeje atd.) - přednáší externí vyučující JUDr. J. Kindl, Ph.D. 
Středa06.11.2019Vylučovací praktiky → ekonomické a jiné obrany na praktických příkladech (např. stlačování marží - kauza Deutsche Telekom; predátorské ceny a diskriminace - kauza Post Danmark; další vylučovací praktiky - kauzy Intel, šetření společnosti Google ve věci Android atp.)Mgr. Michael Mikulík, LL.M. 
Středa13.11.2019Případová studie - domácí přípravadoc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc. 
Středa20.11.2019Vykořisťovací praktiky → ekonomické a jiné obrany na praktických příkladech (zejm. problematika posuzování excesivních cen)Mgr. Michael Mikulík, LL.M. 
Středa27.11.2019Spojování soutěžitelů → druhy spojení, kontrola soutěžitelů, substantivní posuzování spojení, EU a národní dimenze spojení, (plně funkční) joint venture, závazky. Horizontální spojení soutěžitelů → ekonomické a jiné obrany na praktických příkladech. Vertikální a konglomerátní spojení soutěžitelů → ekonomické a jiné obrany na praktických příkladech - přednáší externí vyučující JUDr. J. Kindl, Ph.D 
Středa04.12.2019Soukromoprávní prosazování soutěžního práva → základní principy, kalkulace škody podle ekonomických modelů.Mgr. Michael Mikulík, LL.M. 
Středa11.12.2019Vztah ex ante a ex post regulace v soutěžním právu se zaměřením na ekonomické sektory podléhající speciálnímu soutěžnímu režimu → bankovní a finanční služby, telekomunikace, energetika, doprava (např. kauza MasterCard, Visa Internatiolnal, Visa Europe, Student Agency) - přednáší externí vyučující JUDr. J. Kindl, Ph.D. 
Středa18.12.2019Veřejná podpora a jiné způsoby narušení hospodářské soutěže ze strany státu → dotace, státní záruky, daňové úlevy a jiná zvýhodnění (např. podpora výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů - kauza Preussen Elektra a další - přednáší externí vyučující JUDr. J. Kindl, Ph.D. 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK