Proměny státnosti v procesu europeizace - HP3621
Anglický název: Changes in Statehood in the Process of Europeanization
Zajišťuje: Katedra ústavního práva (22-KUP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:ústní
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. JUDr. Jana Reschová, CSc.
Vyučující: JUDr. Jiří Georgiev, Ph.D.
JUDr. Jan Grinc, Ph.D.
doc. JUDr. Jana Reschová, CSc.
Prerekvizity : HP0682, HP1172
XP//Ve slož. prerekvizitě: HM0401, HM0901
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D. (17.04.2020)

Písemný test, resp. po dohodě s vyučujícím zpracování vybraného tématu formou prezentace na hodině. Další podrobnosti budou sděleny na úvodní přednášce.

 

V letním semestru 2019/2020 se kontrola studia bude výjmečně konat distanční formou. Konkrétní podmínky budou upřesněny. 

 

 

Sylabus
Poslední úprava: Zuzana Peřinová (19.03.2018)

1.3. Úvod: Základní vlastnosti státního celku a jeho právního řádu v kontextu globalizace

(vestfálský systém národních států v Evropě a ve světě, státní suverenita, normotvorné ohnisko právního řádu, lid a občanská práva)

Doporučená literatura: 1) H. Kissinger, Uspořádání světa. Státní zájmy, konflikty a mocenská rovnováha. Praha 2016, s. 96-105, 180-188, 367-379; 2) G. Friedman, Ohrožená Evropa. Rodící se krize. Praha 2015, s. 115-129, 171-204, 251-258.

 

8.3. Státy a jejich ústavy v procesu europeizace

(včetně dopadů na dělbu moci ve státě a strukturu státní moci)

Doporučená literatura: 1) P. Mlsna, Reflexe komunitárního práva v ústavách středoevropských států. In: Časopis pro právní vědu a praxi 1/2008, roč. 16, s. 22-30. http://www.law.muni.cz/dokumenty/2770

 

15.3. Démos a občané. Nad problematikou státního a unijního občanství

(vč. zákazu diskriminace z důvodu státní příslušnosti a jeho mezí, rozvoj konceptu unijního občanství v judikatuře SDEU)

Smlouva o Evropské unii: čl. 1-3, 9. Smlouva o fungování Evropské unie: čl. 18-25.

Doporučená literatura: 1) J. Isensee, Evropský národ? In: Kontexty 3/2009, s. 69-80; 2) U. Di Fabio. Nadstátní společenství: Národ Evropanů, nebo celosvětový národ? In: Evropská unie. Hospodářský prostor s politickou vizí. Brno 2013, s. 67-74.

 

22.3. Smluvní základ integrace a otázka evropské ústavy

(včetně problematiky záruk právního státu a prvků federálního zřízení v EU)

Doporučená literatura: 1) V. Belling, Federální model a evropská realita. Krize legitimity a její překonání. In: Mezinárodní vztahy 3/2006, s. 5-18; 2) J. H. H. Weiler. Federalismus a konstitucionalismus: evropský Sonderweg. In: Evropská unie. Hospodářský prostor s politickou vizí. Brno 2013, s. 9-29.

 

29.3. Demokratický deficit EU a úsilí o jeho překonání nástroji přímé, zastupitelské a participativní demokracie 

(parlamenty, referenda, evropská občanská iniciativa a fungování politických stran a dalších zprostředkujících institucí na evropské úrovni)

Smlouva o Evropské unii: čl. 10, 11.

Doporučená literatura: 1) V. Belling, Legitimita moci v postmoderní době. Brno 2009, s. 125- 155, 165-189; 2) A. Moravcsik. Trápí Evropu skutečně „deficit demokracie“? In: Evropská unie. Hospodářský prostor s politickou vizí. Brno 2013, s. 29-55; 3) Rozhodnutí Nejvyššího soudu Spojeného království:  Judgment given on 24 January 2017, R v. Secretary of State for Exiting the European Union, dostupné na: https://www.supremecourt.uk/cases/docs/uksc-2016-0196-judgment.pdf

 

5.4. Národní parlamenty a legitimita rozhodování v EU

(včetně důsledků pro fungování unikamerálního a bikamerálního zřízení)

Smlouva o Evropské unii: čl. 12, 48. Protokol o úloze vnitrostátních parlamentů v Evropské unii (připojený k Lisabonské smlouvě).

Doporučená literatura: 1) J. Georgiev, Doslov: Snížení demokratického deficitu posílením národních parlamentů. In: V. Belling, Legitimita moci v postmoderní době. Brno 2009, s. 165-189; 2) J. Grinc, Národní parlamenty a demokratická legitimita Evropské unie. Praha 2015, s. 241-258; 3) § 109a až 109l zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny a § 119a až § 119s zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu.

 

12.4. Zásada subsidiarity v praxi legislativního procesu EU

(právní základ v ústavách členských států a primárním právu EU, politická a soudní praxe)

Smlouva o Evropské unii: čl. 4, 5. Protokol o používání zásad subsidiarity a proporcionality (připojený k Lisabonské smlouvě).

Doporučená literatura: 1) J. Georgiev (ed.), Princip subsidiarity v právní teorii a praxi. Praha 2007, s. 15-25, 40-46, 106-118.

 

19.4. Spolkový ústavní soud a recepce doktríny Solange, Maastricht a Lisabon ústavními orgány jiných členských států

Doporučená literatura: 1) J. Kust (ed.), Evropská inspirace z Karlsruhe. Praha 2009; 2) V. Belling, J. Malíř, L. Pítrová, Kontrola dělby pravomocí v EU se zřetelem ke kompetenčním excesům. Praha – Plzeň 2010, s. 94-130.

 

27.4. Vztah ústavních soudů členských států a Soudního dvora EU

Doporučená literatura: 1) nálezy Ústavního soudu Pl. ÚS 50/04, 66/04, 19/08 a 5/12 (shrnuto např. v povinné literatuře nebo sborníku A. Gerloch, J. Wintr (ed.), Lisabonská smlouva a ústavní pořádek ČR. Plzeň 2009); 2) judikatura ústavních soudů ostatních členských států – přehledně např. http://lehrstuhl.jura.uni-goettingen.de/tschmitz/Lehre/Jurisprudence-on-integration-2.htm

 

3.5. Aktuální otázky hospodářské a měnové integrace

(záchranné fondy, fiskální pakt, evropský semestr)

Smlouva o fungování Evropské unie: čl. 2-6, 121, 126.

Doporučená literatura: M. Tomášek. Omezuje europeizace rozhodování ústavních institucí ČR? In: A. Gerloch, J. Kysela a kol., 20 let Ústavy České republiky. Ohlédnutí zpět a pohled vpřed. Praha 2013, s. 209-230.

 

10.5. Interdisciplinární rozměr diskuse o ústavní identitě nadnárodních celků

Doporučená literatura: 1) V. Belling, Zrození suveréna. Pojem suverenity a jeho kritika v moderní politické a právní filosofii. Brno 2014, s. 7-31. 2) P. Lindseth, Equilibrium, Demoi-cracy, and Delegation: On the ‘Administrative, not Constitutional’ Legitimacy of European Integration. JMWP 7/2013,

http://www.jeanmonnetprogram.org/papers/13/documents/Lindseth.pdf

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Zuzana Peřinová (13.02.2017)

Písemný test, resp. po dohodě s vyučujícím zpracování vybraného tématu formou prezentace na hodině. Další podrobnosti budou sděleny na úvodní přednášce.

 

 

 

 

Studijní opory
Poslední úprava: Zuzana Peřinová (13.02.2017)

Povinná literatura:

1) V. Pavlíček a kol. Ústavní právo a státověda. II. díl. Ústavní právo České republiky. 1. úplné vydání. Praha 2011, s. 351-354, 715-716, 883, 887, 890-892, 1060-1095.

3) ustanovení právních aktů uvedená níže u jednotlivých témat