PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Právní meze hazardních her - HP3618
Anglický název: Legal Limits on Gambling
Zajišťuje: Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:ústní
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: JUDr. Jiří Rajchl, Ph.D.
Vyučující: JUDr. Jiří Rajchl, Ph.D.
Korekvizity : HP0702
Prerekvizity : HP0701
XP//Ve slož. prerekvizitě: HM1601
Anotace
Poslední úprava: RAJCHLJI (23.09.2018)
Předmět podrobně a průřezově seznamuje s problematikou právní úpravy hazardních her.
Vymezuje hranice segmentu těchto herních aktivit a vysvětluje nezbytnost právní regulace. Zahrnuje vývoj právní
úpravy do současné doby. Vysvětluje soukromoprávní souvislosti smluvních typů o sázce, hře a losu. Podrobněji
se zaměřuje na veřejnoprávní úpravu, především vymezuje povahu veřejného provozování, charakterizuje
jednotlivé druhy hazardních her a jejich společenské dopady. Pozornost je věnována hmotněprávním
předpokladům pro vydání povolení k provozování hazardních her, povinnostem provozovatelů a dalších osob v
průběhu provozování, výkonu správního dozoru a uplatňování správní odpovědnosti v této oblasti. Stranou
nezůstává problematika vlivu Evropské unie na vývoj vnitrostátní úpravy členských států. Zmíněn je též
trestněprávní kontext, zejména v souvislosti s problematikou nelegálního provozování. Součástí předmětu je
rozbor soudní judikatury v této oblasti, zejména recentních nálezů Ústavního soudu. Pozornost je věnována právní
úpravě ochrany osob před negativními účinky hazardních her.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RAJCHLJI (23.09.2018)

Prokázání znalostí  při ústní zkoušce v rozsahu níže stanovených témat:

1. Pojem hry a hazardní hry v obecné rovině

2. Sázka, hra a los v občanském zákoníku

3. Prameny veřejnoprávní úpravy hazardních her

4. Druhy hazardních her

5. Provozovatel hazardních her

6. Oprávnění k provozování hazardních her – základní povolení, ohlášení

7. Herní prostory

8. Provozování her prostřednictvím internetu

9. Právní úprava průběhu provozování

10. Správní dozor v oblasti hazardních her

11. Správní trestání v oblasti hazardních her, trestné činy související s provozováním hazardních her

12. Hazardní hry v kontextu práva EU

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Miroslav Sojka (02.05.2016)

Pojem hry a hazardní hry

Potřeba právní regulace a vývoj právní úpravy

Soukromoprávní úprava sázky, hry a losu

Prameny veřejnoprávní úpravy, jejich působnost a druhy hazardních her

Podmínky pro vydání povolení k provozování her

Povinnosti provozovatelů a dalších osob v průběhu provozování

Výkon správního dozoru v oblasti hazardních her

Správní trestání v oblasti hazardních her

Vývoj a trendy přístupu k právní úpravě hazardních her v EU

Ochrana mladistvých a dalších osob před negativními účinky hazardních her

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: RAJCHLJI (23.09.2018)

Podíl garanta na výuce činí 100%.

Studijní opory
Poslední úprava: RAJCHLJI (23.09.2018)

Literatura:
RAJCHL, J., KRAMÁŘ, K., MALÍŘ, J. Právní aspekty hazardních her. Praha : Wolters Kluwer, 2018.
 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK