PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Evropská dimenze legislativního procesu - HP3602
Anglický název: European Dimension of the Legislative Process
Zajišťuje: Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:ústní
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. JUDr. Lenka Pítrová, CSc.
Vyučující: doc. JUDr. Lenka Pítrová, CSc.
Korekvizity : HP1323
Prerekvizity : HP1322
XP//Ve slož. prerekvizitě: HM2501
Anotace
Poslední úprava: Eva Preclíková (26.03.2018)
Výuka předmětu má studentům přiblížit proces tvorby legislativy Evropské unie a úlohu jednotlivých aktérů tohoto
procesu včetně zásad pro tvorbu unijní legislativy.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RAJCHLJI (04.02.2018)

Písemná příprava pozice vybraného členského státu k návrhu legislativního aktu a její prezentace ústně při simulaci jednání v Radě.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Miroslav Sojka (02.05.2016)

1. Úvod do problematiky.

2. Změny primárního práva (Řádný postup pro změny Smluv, Zjednodušený postup pro změny smluv a tzv. „evolutivní klauzule“, Zjednodušený postup pro změnu smluv, Přechodové klauzule, Klauzule flexibility, Předchozí souhlas Parlamentu ČR - vázaný mandát, Specifické evolutivní klauzule - úvahy de lege ferenda, Přístupové smlouvy a smlouva o vystoupení z EU

jako zvláštní případy změny Smluv)

3. Legislativní činnost Unie - Sekundární legislativa (Zásady legislativní činnosti, Omezená legislativní pravomoc Unie - zásada svěření a dělba pravomocí, Dělba pravomocí v judikatuře

Soudního dvora, Dělba pravomocí v Lisabonské smlouvě, Zásady tvorby unijního práva, Právní a legislativní akty Unie, Typy právních aktů, Legislativní akty, Nelegislativní právní akty, Hierarchie právních aktů, Legislativní pravidla, Úsilí o zlepšování právní regulace)

4. Průběh legislativního procesu (Předehra legislativního procesu, Legislativní iniciativa, Legislativní postup, Řádný legislativní postup, Zvláštní legislativní postupy, Posílená spolupráce,

Publikace a vstup v platnost, Post-publikační změny unijní legislativy, Legislativní “kontinuita”)

5. Aktéři legislativního procesu (egislativní trojúhelník, Legislativní činnost Komise, Pravomoci Komise, Složení Komise, Nezávislost a odbornost Komise, Rozhodovací proces v Komisi,

Legislativní činnost, Legislativní činnost Rady, Pravomoci Rady, Organizace Rady, Jednotlivé formace Rady, Příprava jednání Rady - COREPER a pracovní skupiny, Úloha předsednictví v Radě, Rozhodování v Radě, Uplatňování pozice členských států na jednání Rady, Evropský parlament, Politická struktura, Organizační a funkční struktura, Pravomoci Evropského parlamentu, Legislativní pravomoc, Jednání o legislativních aktech, Vztahy mezi unijními institucemi, Interinstitucionální dohody) 6. Nová role národních parlamentů v unijním legislativním procesu (Historický exkurz, Postavení národních parlamentů podle Lisabonské smlouvy, Včasná a úplná informovanost vnitrostátních parlamentů, Parlamentní kontrola subsidiarity, Oprávnění v oblasti prostoru svobody, bezpečnosti a práva, Zapojení vnitrostátních parlamentů

do změny Smluv a informování o žádostech o členství, Meziparlamentní spolupráce, Národní úprava a uplatňování parlamentní kontroly subsidiarity, Dosavadní zkušenosti) .

7. Závěr kursu

Studijní opory
Poslední úprava: RAJCHLJI (04.02.2018)

Pitrová, L. Evropská dimenze legislativního procesu, 1. vyd. Praha : Leges, 2014 (ISBN 978-80-7502-035-2).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK