PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Evropské právo procesní - HP3070
Anglický název: European Procedural Law
Zajišťuje: Katedra evropského práva (22-KEP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:ústní
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
Garant: prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc.
Vyučující: Mgr. Petr Navrátil, Ph.D.
JUDr. David Petrlík, Ph.D.
JUDr. Martin Smolek, Ph.D., LL.M.
Prerekvizity : HP1323
Ve slož. prerekvizitě: HM0901, HM0901
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Petr Navrátil, Ph.D. (21.10.2019)
Cílem předmětu Evropské právo procesní je prohloubení znalostí studentů o Soudním dvoru Evropské unie a jeho judikatury. Studenti budou seznámeni se systémem unijních soudů a jejich pravomocemi, s různými typy řízení, s jednotlivými fázemi řízení a se způsobem rozhodování unijních soudů. Řízení u Soudního dvora EU bude nahlíženo nejen obecným způsobem, ale také z pohledu vládního zmocněnce pro zastupování členského státu. Do výuky bude zahrnuta také aplikace unijního práva před vnitrostátními soudy, neboť právě před těmito soudy se většina absolventů právnické fakulty s právem EU setká.

Nejlepší absolventi kurzu budou mít možnost zúčastnit se v letním semestru studijního pobytu u Soudního dvora v Lucemburku, kde se mohou osobně setkat se soudci, generálními advokáty a dalšími osobami zajišťujícími chod tohoto soudu. Mimo jiné se zúčastní i ústních jednání ve vybraných kauzách.

Výuka bude zajištěna především odborníky z praxe.

Předmět je zakončen kombinovanou zkouškou skládající se z písemné a ústní části (v podrobnostech viz sekce "Požadavky ke zkoušce").
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Petr Navrátil, Ph.D. (21.10.2019)
Povinná:
 • TOMÁŠEK, Michal.; TÝČ, Vladimír a kol.. Právo Evropské unie. 2.. Praha : Leges. 2017. 496 s.. 978-80-7502-184-7.
 • Smlouva o fungování EU,
 • Protokol (č.3) o statutu Soudního dvora Evropské unie,
 • Jednací řád Soudního dvora a Jednací řád Tribunálu,
 • Svoboda, P. Úvod do evropského práva. 6. vydání. 2019.
 • Pítrová, L. a kol.. Lisabonská smlouva: komentář. 1. vydání. 2010.
Doporučená:
 • Bobek, M, a kol.. Předběžná otázka: v komunitárním právu. 1. vydání. 2005.
 • Karzel, D.. Evropský soudní dvůr: praktický průvodce. 1. vydání. 2006.
 • Praktické pokyny týkající se přímých žalob a opravných prostředků. http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7031/.
 • Informativní sdělení o zahájení řízení o předběžných otázkách vnitrostátními soudy. http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7031/.
 • Průvodce pro poradce. http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7031/.
Volitelná:
 • Petrlík D.. Jednoduchý návod rychlého použití práva Evropské unie v soudní a správní praxi. Právní rozhledy. 2010. 8. 280-284.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Petr Navrátil, Ph.D. (21.10.2019)

1. Soudní soustava EU a základní zásady
2. Aplikace unijního práva před vnitrostátními soudy I: zásady unijního právního řádu
3. Aplikace unijního práva před vnitrostátními soudy II: praktická aplikace
4. Řízení o předběžné otázce
5. Přímé žaloby I: žaloba pro nesplnění povinnosti
6. Přímé žaloby II: žaloba na neplatnost, žaloba na nečinnost, námitka nepoužitelnosti
7. Přímé žaloby III. a jiné procesní nástroje:
- žaloby úředníků
- žaloba na náhradu škody
- kasační opravný prostředek a přezkum
- předběžná opatření
- mimosoudní řešení: SOLVIT, ochránce práv
8. Průběh řízení
9. Zastupování ČR v řízení o předběžné otázce
10. Zastupování ČR v řízení o porušení povinnosti
11. Zastupování ČR v (ostatních) přímých žalobách
12. Řešení praktických příkladů - písemné vypracování, výsledek bude zohledněn u zkoušky

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Petr Navrátil, Ph.D. (21.10.2019)

Předmět je zakončen kombinovanou zkouškou (viz Požadavky ke zkoušce).

 

Podíl garanta na výuce činí 17 %.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK