PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Soutěžní právo EU - HP3066
Anglický název: Competition law of the EU
Zajišťuje: Katedra evropského práva (22-KEP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:písemná
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. JUDr. Václav Šmejkal, Ph.D.
Vyučující: doc. JUDr. Václav Šmejkal, Ph.D.
Prerekvizity : HP1323
Ve slož. prerekvizitě: HM0501, HM0901, HM0901
Anotace
Poslední úprava: doc. JUDr. Václav Šmejkal, Ph.D. (11.09.2017)
Cílem volitelného kurzu je prohloubení pochopení a znalosti studentů o regulaci soutěže a soutěžním právu jako jejím nástroji, detailní seznámení se s intepretací a aplikační praxí zejména čl. 101, 102 a 106 SFEU a také nácvik soutěžní analýzy jednání soutěžitelů. Úvod kurzu je zaměřen na poznání vlivů, které formovaly soutěžní právo EU, na tendence jeho vývoje. Druhou částí kurzu je detailní rozbor článků 101, 102 a také 106 SFEU a základní judikatury SDEU k nim. Následuje stručnější představení nařízení 139/2004/ES jako jednotné právní úpravy kontroly spojování podniků. Závěrečná část kurzu je zaměřena na společné i samostatné řešení praktických příkladů, vyhledávání aktuálních novinek a tendencí v aplikaci soutěžního práva EU. Absolventi kurzu nebudou pojímat ochranu soutěže jen jako mechanickou aplikaci současných předpisů EU, ale jako velmi problematický a nekončící proces hledání rovnováhy mezi zájmy různých účastníků trhu, zájmových skupin ve společnosti, a také zájmů a hodnot společností, resp. států jako celku. Přínosem jim bude širší orientace v soutěžně právní problematice a také schopnost samostatné kritické aplikace konceptů soutěžního práva EU v praxi. Hlavní metodou výuky budou vedle prezentací vyučujícího zejména individuální a skupinové prezentace studentů, řešení zadaných i samostatně vyhledaných soutěžních kauz a jejich aktivní diskuse.
Literatura
Poslední úprava: doc. JUDr. Václav Šmejkal, Ph.D. (11.09.2017)
Povinná:
 • Šmejkal, V., Ticháčková, K., eds.. Dokumenty je studiu práva ochrany hospodářské soutěže Evropské unie. 1. Praha. 2016. 978-80-87975-51-0.
 • Šmejkal, V.; Dufková, B. . Průvodce judikaturou Soudního dvora EU k ochraně hospodářské soutěže. 1. Praha . 2015. 978-80-87975-26-8.
 • Munková, J., Svoboda, P., Kindl, J. . Soutěžní právo. 2. vyd.. 2012.
 • Šmejkal, V.. Soutěžní politika a právo Evropské unie 1950-2015. 1. Praha. 2015. 978-80-7502-108-3.
 • Dokumenty z webu Evropské komise – GŘ pro soutěž. http://ec.europa.eu/competition.
 • Judikatura soudního dvora EU z webu, http://curia.europa.eu,
 • Petr, M. a kolektiv. Zakázané dohody a zneužívání dominantního postavení v ČR . Praha . 2010. 978-807-400-3073.
 • kolektiv autorů . AUCI 3/2012 Aktuální otázky ochrany soutěže v EU . Praha . 2013. 0323-0619.
 • Dokumenty z webu US Department of Justice – Antitrust Division. http://www.justice.gov/atr/.
 • Shermannův zákon, http://www.stolaf.edu/people/becker/antitrust/statutes.html,
 • Claytonův zákon, http://www.stolaf.edu/people/becker/antitrust/statutes.html,
Doporučená:
 • Krabec, T.. Teoretická východiska soutěžní politiky. Studie Národohospodářskoho ústavu Josefa Hlávky. 2006.
 • Armentano, D. A.. Proč odstranit protimonopolní zákonodárství. 2000. Liberální institut.
 • Monti, G.. EC Competition Law. 2007. Cambridge University Press.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. JUDr. Václav Šmejkal, Ph.D. (11.09.2017)

Hodnocení studentů bude probíhat jednak během semestru (průběžný test a prezentace), jednak v rámci závěrečné zkoušky (písemná a ústní část), přičemž váha obou částí hodnocení v závěrečné známce bude stejná (50/50). Obsahově bude prověřována vešekrá látka kurzu se zvláštním důrazem na řešení případů narušení soutěžně-právních předpisů.

Sylabus
Poslední úprava: doc. JUDr. Václav Šmejkal, Ph.D. (11.09.2017)

1.    Úvod: informace o kurzu, ochrana soutěže, její teoretické, vývojové a komparativní aspekty

2.    Doktrinální základy a mezníky historického vývoje teorie hospodářské soutěže a její ochrany

3.    Smlouva o ESUO, Smlouva o založení EHS, Smlouva o fungování EU a ochrana soutěže

4.    Klíčové pojmy soutěžního práva: podnik, sdružení podniků, ekonomická aktivita, relevantní trh, narušení soutěže

5.    Čl. 101 SFEU a interpretace zakázaného kartelového jednání v aplikační praxi EU

6.    Čl. 101 SFEU - rozbor klíčové judikatury SDEU

7.    Čl. 102 SFEU a interpretace zakázaného zneužití dominantního postavení v aplikační praxi EU

8.    Čl. 102 SFEU - rozbor klíčové judikatury SDEU

9.    Kontrola spojování soutěžitelů v EU - základy právní úpravy a judikatura

10.  Řízení v soutěžních věcech

11.  Postup soutěžní analýzy a jeho nácvik

12.  Samostatné prezentace studentů a diskuse nad nimi

13.  Samostatné prezentace studentů a diskuse nad nimi

 

 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Petr Navrátil, Ph.D. (01.02.2018)

Podíl garanta na výuce činí 100%.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK