PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Jaderné právo - HP3065
Anglický název: Nuclear law
Zajišťuje: Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:ústní
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D.
Vyučující: doc. JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D.
XP//Ve slož. prerekvizitě: HM1601
Anotace
Poslední úprava: doc. JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D. (10.09.2019)
Jaderné právo

(Mírové využití jaderné energie a právo v post - Fukushimském období)

Předmět poskytuje zájemcům přehled právních problémů, které jsou spojeny s procesem mírového využití jaderné energie a ionizujícího záření v různých oblastech: energetice, nukleární medicíně, vědě a výzkumu, průmyslu atd. Od počátku mírového využívání této energie se státy potýkají se dvěma aspekty, na které musejí svým právním řádem reagovat: na jedné straně stojí zájem na podpoře tohoto odvětví, na druhé zájem na
ochraně obyvatelstva před případnými negativními následky využívání jaderné energie. Předmět poskytuje přehled o tom, jakými právními nástroji bylo a je na tyto dvě výzvy reagováno. Úvodem bude pozornost věnována úsilí mezinárodního společenství zabránit jinému, než mírovému využití jaderné energie, stejně jako evropskému integračnímu procesu v této oblasti. Následně budou předmětem výkladu různé specifické aspekty mírového
využití jaderné energie (např. režim včasného oznamování jaderné havárie, pomoc pro případ havárie, režim nakládání s radioaktivními odpady). Předpokladem pro absolvování předmětu jsou znalosti evropského práva a správního práva hmotného a procesního. Předmět je koncipován podle podobných předmětů, vyučovaných již delší dobu např. na univerzitách ve Francii, v Belgii.
Literatura
Poslední úprava: Eva Preclíková (17.10.2019)
Povinná:
  • Handrlica, Jakub. Vybrané problémy vnitrostátní právní úpravy mírového využívání jaderné energie . 2014. PF UK. 2014.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Eva Preclíková (17.10.2019)

Zakončení kursu:

 

Kurs je zakončen písemnou zkouškou, která se skládá z:

A) 10 otevřených otázek ze základních témat, probíraných na jednotlivých přednáškách.

B) vyřešení zadání za použití právních předpisů, které budou řešiteli k dispozici.

Sylabus
Poslední úprava: doc. JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D. (10.09.2019)

Přehled přednášek (vždy ve čtvrtek, 18:00-19:30, míst. 231):

1.               Úvod do problematiky, způsoby využití jaderné energie ionizujícího záření, její přínos a rizika, 25 let od Černobylu k Fukušimě (17.10.2019).

2.               Jaderné právo, jeho prameny, zásady, postavení v rámci systému práva (24.10.2019).

3.               Jaderná energie a mezinárodní společenství států, význam mezinárodních organizací a pramenů mezinárodního práva (31.10.2019).

4.               Jaderná energie jako energie evropského integračního procesu, Evropská agentura pro atomovou energii E.N.E.A., Evropské společenství pro atomovou energii Euratom atd. (7.11.2019).

5.               Vývoj, současnosti, perspektivy právní úpravy v České republice (21.11.2019).

6.               Včasné oznamování a vzájemná pomoc v případě jaderné havárie, právní úprava jaderné bezpečnosti a fyzické ochrany (28.11.2019)

7.               Právní problémy při nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem, zřízení hlubinného úložiště radioaktivního odpadu, problematika hlubinného úložiště v České republice (5.12.2019)

8.               Odpovědnost za škody při události v jaderném zařízení, povinnosti a postavení provozovatele, česká a mezinárodní právní úprava (12.12.2019)

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Eva Preclíková (17.10.2019)

Vyžaduje se účast min. na 6-ti přednáškách.

Písemná zkouška: teoretická část + miniklazurka

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK