PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2016/2017
   Přihlásit přes CAS
Organizace a činnost územní samosprávy - HP3064
Anglický název: Organization and Activities of Local Self-government
Zajišťuje: Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2011 do 2016
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:ústní
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc.
Vyučující: doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc.
Ve slož. prerekvizitě: HM1601
Anotace
Poslední úprava: Eva Preclíková (30.01.2017)
Předmět je zaměřen na problematiku organizace a činnost územních samosprávných celků a jejich orgánů v
České republice, zejména na jejich historický vývoj, ústavní a zákonné vymezení, rozsah jejich působnosti, vnitřní
organizaci a činnost, vztahům ke státu a ochraně jejich správního postavení. Doplňuje a rozšiřuje problematiku
územní samosprávy vyučovanou v základním kursu správního práva, zaměřuje se na problematiku
veřejnoprávních a soukromoprávních činností územních samosprávných celků
Literatura
Poslední úprava: JUDr. Jiří Rajchl, Ph.D. (31.01.2018)
Povinná:
  • Kopecký, M.. Právní postavení obcí a krajů - základy komunálního práva. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer. 2017.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Eva Preclíková (30.01.2017)

Požadavky ke kontrole studia:

Zkouška probíhá ústní formou.

Tématické okruhy ke zkoušce:

1) Přehled vývoje právní úpravy územní samosprávy do roku 1948

2) Místní správa v období národních výborů

3) Přehled vývoje právní úpravy územní samosprávy po roce 1989

4) Ústavní úprava územní samosprávy

5) Mezinárodní úprava místní a regionální samosprávy

6) Územní změny obcí

7) Práva a povinnosti osob vůči územním samosprávným celkům

8) Právní subjektivita, osobnost a odpovědnost územních samosprávných celků

9) Statutární města

10) Územní samospráva v hlavním městě Praze

11) Vymezení samostatné působnosti územních samosprávných celků. Výkon přenesené působnosti orgány územních samosprávných celků

12) Činnosti územních samosprávných celků a jejich orgánů

13) Modely organizace samosprávných celků

14) Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků

15) Místní a krajské referendum

16) Vztahy orgánů územních samosprávných celků

17) Majetkoprávní jednání územních samosprávných celků

18) Organizace územních samosprávných celků

19) Kontrola činnosti územních samosprávných celků

20) Dozor nad územní samosprávou

21) Ochrana právního postavení územních samosprávných celků

 

 

 

Sylabus
Poslední úprava: JUDr. Jiří Rajchl, Ph.D. (31.01.2018)

Výběrový předmět  seznámí studenty s vývojem právní úpravy územní samosprávy na území dnešní České republiky a s jejím současným ústavním a zákonným zakotvením včetně mezinárodněprávních a evropských souvislostí. Podrobně rozebere specifika organizace a činnosti územních samosprávných celků a jejich orgánů při zajišťování potřeb místních a regionálních celků, modely organizace samosprávy a jednotlivé druhy činností orgánů samosprávných celků.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK