PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Rozhodovací procesy ve stavebním právu - HP3060
Anglický název: Decision-making Processes in Building Law
Zajišťuje: Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:ústní
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.
Vyučující: JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.
JUDr. Petr Svoboda, Ph.D.
XP//Ve slož. prerekvizitě: HM1601
Anotace
Poslední úprava: Eva Preclíková (08.11.2016)
Předmět doplňuje a rozšiřuje základy práva, které studenti získávají v základním povinném kurzu správního práva
("Správní právo III".). V rámci předmětu bude podán zevrubnější výklad o procesech, ve kterých správní orgány
rozhodují na úsecích územního plánování a stavebního řádu podle stavebního zákona, a to v souvislosti s
obecnou procesní úpravou obsaženou ve správním řádu. Výklad bude doplněn o rozbor použitelné judikatury a
řešení aktuálních teoretických a praktických problémů, které při aplikaci dané oblasti práva vznikají.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Eva Preclíková (08.11.2016)

Požadavky ke kontrole studia (otázky ke zkoušce):

Zkouška probíhá ústní formou.

Tématické okruhy ke zkoušce:

1. Veřejná správa na úsecích územního plánování a stavebního řádu

2. Členění forem správní činnosti a správních procesů na úsecích územního plánování a stavebního řádu

3. Druhy územně plánovací dokumentace a územních opatření

4. Pořizování, projednávání, vydávání a přezkoumávání územně plánovací dokumentace a územních opatření

5. Územní rozhodnutí a jeho druhy a alternativy

6. Územní řízení a jeho modifikace, vydávání územního souhlasu, uzavírání veřejnoprávní smlouvy

7. Stavební povolení a ohlášení stavby, certifikace stavby autorizovaným inspektorem

8. Stavební řízení, postup po ohlášení stavby

9. Tzv. černá stavba

10. Postupy související s užívání stavby, změnou v užívání stavby a odstraňováním stavby

11. Nařizování některých činností vlastníku stavby ve veřejném zájmu

12. Správní dozor a správní trestání na úsecích územního plánování a stavebního řádu.

Součástí zkoušky je ústní řešení praktické úlohy s použitím právního předpisu..

Sylabus
Poslední úprava: Eva Preclíková (08.11.2016)

Vstupem do kursu bude seznámení s obecnými otázkami forem správní činnosti a správních procesů, na úsecích územního plánování a stavebního řádu a nástin jejich historického vývoje v českém stavebním právu. Bude následovat výklad o obecných nástroje územního plánování, zejména o územně plánovací dokumentaci a jmenovitě o územním plánu. Podrobnější pozornost bude věnována územnímu rozhodnutí a územnímu řízení a stavebnímu povolení a stavebnímu řízení a jejich "tradičním" i "moderním" alternativám (územní souhlas, ohlašování staveb, oznamování certifikovaných staveb, veřejnoprávní smlouvy), jakož i právním institutům souvisejícím s užíváním a odstraňováním staveb.  Výklad se dotkne i rozhodovací činnosti související s ochranou veřejného zájmu a provádění správního dozoru a se správním trestáním na uvedených úsecích.

 

Témata přednášek:

1. Úvod do problematiky rozhodovacích procesů ve stavebním právu (formy správní činnosti a správní procesy na úsecích územního plánování a stavebního řádu, jejich historický vývoj, formální a materiální pojetí; správní procesy ve stavebním právu - přípravné, rozhodovací, dozorčí; vybrané otázky organizace veřejné správy).

2. a 3. Obecné nástroje územního plánování  (územně plánovací podklady; politika územního rozvoje; obecně o územně plánovací dokumentaci - vývoj  pojetí v zákonné úpravě a judikatuře; proces pořizování, projednávání a vydávání územně plánovací dokumentace - obecné otázky; přezkum podle správního řádu; soudní přezkum; druhy územně plánovací dokumentace - zásady územního rozvoje, územní plán, subalterní vymezení zastavěného území, regulační plán, souvislosti s procesem posuzování vlivů na životní prostředí; územní opatření - stavební uzávěra, asanační opatření).

4. a 5. Územní rozhodování (územní rozhodnutí a jeho druhy; územní řízení; účastníci územního řízení; zahájení a průběh územního řízení; podklady územního rozhodnutí; náležitosti a vlastnosti územního rozhodnutí; zjednodušené územní řízení; územní souhlas; veřejnoprávní smlouva nahrazující územní rozhodnutí; problémy v procesní úpravě a v ochraně dotčených osob).

6. a 7. Provádění staveb (povolování staveb; stavební řízení; účastníci stavebního řízení; zahájení a průběh stavebního řízení; podklady stavebního povolení; stavební povolení, jeho náležitosti a vlastnosti; veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení; oznámení o stavbě certifikované autorizovaným inspektorem; postup po ohlášení stavby; problémy v procesní úpravě a v ochraně dotčených osob; vztahy mezi územním rozhodováním a postupy předcházejícími provádění stavby; povolování výjimek z obecných požadavků na výstavbu).

8. Tzv. černá stavba a důsledky zrušení rozhodnutí stavebního úřadu na přípustnost stavby (členění tzv. černých staveb; nařízení odstranit stavbu; dodatečné povolení stavby; důsledky zrušení územního rozhodnutí nebo stavebního povolení; zákonnost a ochrana práv nabytých v dobré víře).

9. Užívání stavby, změna užívání stavby a odstranění stavby (oznámení záměru užívat stavbu, kolaudační souhlas, oznámení záměru změnit užívání stavby; ohlášení záměru odstranit stavbu). .

10. Nařizování některých činností vlastníku stavby ve veřejném zájmu, správní dozor a správní trestání  (nařízení odstranění stavby nebo provedení zabezpečovacích prací; nařízení úprav stavby; nařízení údržby stavby; opatření na sousedním pozemku; dozorčí instituty; správní delikty a jejich projednávání; zajišťovací prostředky).  územního plánování a stavebního řádu.

11. a 12. Případová studie (zadání; řešení).

Případová studie II (řešení).

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: RAJCHLJI (01.02.2018)

Podíl garanta na výuce činí 50%.

Studijní opory
Poslední úprava: RAJCHLJI (01.02.2018)

Poznámky k orientaci ve stavebním zákoně (interní materiál katedry)

Právní předpisy:

zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 184/2006 Sb.,  o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů

 

Vzhledem k novele stavebního zákona účinné od 1.1.2018 bude seznam literatury upřesněn.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK