PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Policejní právo - HP3059
Anglický název: Police Law
Zajišťuje: Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:ústní
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: JUDr. Ivana Millerová, Dr., Ph.D.
Vyučující: JUDr. David Kryska, Ph.D.
JUDr. Ivana Millerová, Dr., Ph.D.
Ve slož. prerekvizitě: HM1601
Anotace
Poslední úprava: Eva Preclíková (18.01.2017)
Policejní právo patří do zvláštní části správního práva a navazuje na výuku obecné části správního práva, zejména
na problematiku vykonavatelů veřejné správy. Slouží k přiblížení základních pojmů a historii, k hlubšímu poznání
právní úpravy, praxe i judikatury z této oblasti.
Literatura
Poslední úprava: RAJCHLJI (31.01.2018)
Povinná:
  • Sládeček, V.. Obecné správní právo. 2. vydání. Praha : Wolters Kluwer ČR. 2013. 182,190,214,216,230,tn..236,294tn., 322.
  • Sládeček, V., Pouperová, O. a kol.. Správní právo: zvláštní část (kapitoly o státní policii a obecní policii). Praha : Leges. 2014.
  • Zákon č. 553/1991 Sb, o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů,
  • Zákon č.361/2003 Sb., o služebním poměru přislušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů,
  • Zákon č.273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RAJCHLJI (04.02.2018)

Zkouška probíhá ústní formou v rozsahu přednášených témat.

Sylabus
Poslední úprava: RAJCHLJI (31.01.2018)

Předmět studenty zejména seznámí se vznikem a vývojem policejních (bezpečnostních) složek zvláště na území Československa a České republiky a s vývojem právní úpravy těchto složek. Dále rozebere platnou právní úpravu jak státní policie, tak obecní policie , včetně kupř. otázek práv a povinností policistů a strážníků, služebního poměru, kontroly a ochrany před jednáním policie.

 

Témata přednášek

1. Policie a policejní právo (vymezení základních pojmů)

2. Vznik a vývoj policejních (bezpečnostních) složek ve světě

3. Vznik a vývoj policejních (bezpečnostních) složek na území Československa a České republiky

4. Prameny úpravy, evropské aspekty policejního práva, postavení policie

5. Organizace policie a činnost policie

6. Postavení policisty, povinnosti a práva policistů

7. Služební poměr

8. Kontrola policie a ochrana před jednáním policie: upozornění, Inspekce policie, další kontrolní mechanismy

9. Úkoly státní policie podle dalších právních předpisů

10. Charakteristika obecní policie, prameny právní úpravy

11. Organizace a činnost obecní policie

12. Postavení strážníka: pracovně právní poměr, povinnosti a práva

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK