Mezinárodní mediální právo - HP3019
Anglický název: International media law
Zajišťuje: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc.
Vyučující: doc. JUDr. Aleš Rozehnal, Ph.D.
prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc.
Ve slož. prerekvizitě: HM1401
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Alena Vacková (10.04.2017)
Výběrový předmět poskytuje studentům základní přehled různých oblastí mediálního práva (periodika, elektronická média, průnik osobnostních práv, autorského práva a mediálního práva), jakož i pochopení obsahu a funkcí mnohostranných mezinárodních smluv, primárních a sekundárních právních aktů Evropské unie a jiných právních předpisů a principů, které jsou relevantní pro tento interdisciplinární obor a které upravují vztahy mezi veřejnoprávní a soukromoprávní regulací mediálního trhu a svobodou projevu. Dále poskytuje studentům základní přehled různých oblastí mediálního práva (periodika, elektronická média, průnik osobnostních práv, autorského práva a mediálního práva). Jednotlivé přednášky pojednávají o mezinárodních smlouvách a předpisech Evropské unie upravujících tuto oblast a uvádí příklady právní úpravy v jednotlivých zemích Evropské unie. Jsou zaměřeny na výklad základních právních předpisů upravujících oblast mediálního práva, zejména na vztah mezi veřejnoprávní a soukromoprávní regulací mediálního trhu a svobodou projevu. Zvláštní pozornost je pak věnována mediálním vztahům s mezinárodním prvkem, zejména pak určování rozhodného práva pro smluvní a mimosmluvní závazkové vztahy či vztahy jiné. Připuštění k postupové zkoušce z předmětu je podmíněno nadpoloviční účastí studenta na přednáškách. Absolvent předmětu by měl mít ke zkoušce znalosti v rozsahu přednášené problematiky dle zkušebních otázek.
Sylabus
Poslední úprava: doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. (26.01.2018)

 

Úvod do problematiky mezinárodního mediálního práva.     

 

Postavení tiskových a elektronických médií v mezinárodním mediálním právu.

                                                                                                             

Státní a veřejnoprávní vysílatelé.      

 

Regulační orgány mediálního trhu. Mezinárodněprávní regulace reklamy.  

 

Nekalosoutěžní delikty v mezinárodním mediálním právu.   

 

Otázky ochrany osobnosti a dobrého jména právnických osob v mezinárodním mediálním právu.  

 

Právní úprava práva na odpověď a dodatečného sdělení v zemích Evropské unie.

 

Otázky ochrany autorských práv v mezinárodním mediálním právu.     

 

Řešení sporů v mezinárodním mediálním právu. Mezinárodní arbitráže týkající se médií.                                                                                                                            

 

Mediální právo vybraných evropských zemí.                                              

                                                                

 

 

 

 

 

 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. (26.01.2018)

Podíl garanta na výuce činí 30 %.

 

Zkouškové otázky

 

1.      Periodická média

2.      Neperiodické publikace

3.      Pojem elektronických médií

4.      Povinnosti vysilatelů

5.      Provozovatelé vysílání s licencí

6.      Licence k provozování rozhlasového nebo televizního

7.      Provozovatelé vysílání ze zákona

8.      Poskytování audiovizuálních mediálních služeb po internetu

9.      Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

10.  Pojem ochrany osobnosti

11.  Právo na jméno

12.  Právo na podobu

13.  Právo na čest a důstojnost

14.  Právo na slovní projevy osobní povahy

15.  Právo na osobní soukromí

16.  Právní prostředky ochrany osobnosti

17.  Odpověď a dodatečné sdělení

18.  Pojem reklamy

19.  Základní povinnosti při šíření reklamy

20.  Klamavá reklama

21.  Srovnávací reklama

22.  Zvláštní povinnosti při šíření reklamy

23.  Dozor nad dodržováním předpisů o regulaci reklamy

24.  Pojem nekalé soutěže

25.  Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži

26.  Pojem autorských práv

27.  Autorská osobnostní práva

28.  Autorská majetková práva

29.  Právní prostředky ochrany autorských práv

30.  Licenční smlouvy

Studijní opory
Poslední úprava: Alena Vacková (04.01.2019)

 

Seznam povinné a doporučené literatury:

Povinná:

1.   Rozehnal, A.. Mediální právo, 2. rozšířené vydání - Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2015

 

Volitelná:

2.   Buton G. - Jirák, J.. Úvod do studia médií. Praha: Barrister & Principal - studio. 2003.

3.   Kříž, J. - Holcová, I. - Korda, J. - Křesťanová, V.. Autorský zákon. Komentář a předpisy související. 2. akt.vyd. Praha: Linde Praha, a.s.. 2005.

4.   Munková, J.. Právo proti nekalé soutěži. Komentář. Praha: C.H.Beck. 2001.

5.   Rozehnal, A.. Mediální zákony - komentář. Praha: ASPI, a.s.. 2008.

6.   Winter, F.. Právo a reklama. Praha: Linde Praha, a.s.. 1996.

7.   Kučera, Z., Pauknerová, M., Růžička, K. a kolektiv. Mezinárodní právo soukromé. 8. vyd. Aleš Čeněk, Plzeň - Brno 2015