PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Introduction to US Law - HP3015
Anglický název: Introduction to US Law
Zajišťuje: Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D.
Vyučující: prof. Michael Flynn
Anotace
Poslední úprava: prof. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D. (11.02.2020)
Předmět Introduction to US Law je pořádán ve spolupráci s NOVA Southeastern University (Florida, USA) a je organizován na bázi blokové výuky v letním semestru (cca. 8x2 hodiny během dvou týdnů v dubnu/květnu příslušného letního semestru). Vyučujícím je profesor z této partnerské univerzity v USA.

Zvláštní možností spojenou s úspěšnou účastí v kurzu je to, že několik nejúspěšnějších studentů podle výsledků zkoušky a hodnocení práce v hodinách (cca. 2-3 studenti i s přihlédnutím k jejich dosavadním studijním výsledkům na PF UK) bude osloveno s nabídkou jednosemestrálního studijního pobytu na NOVA Southeastern University s odpuštěním školného. Předpokládá se rovněž poskytnutí finanční podpory ze strany PF UK ve formě stipendia z tzv. institucionálního rozvojového plánu na podporu mobility studentů k částečnému pokrytí nákladů pobytu (v závislosti na aktuálních finančních možnostech PF UK, nelze bezvýhradně garantovat).

V současnosti je vyjednávána možnost pro absolventy tohoto studijního pobytu dokončit (po absolutoriu na PF UK) studium J.D. na NOVA Southeastern University za zvýhodněných podmínek.
Dovolujeme si upozornit, že hostující profesoři jsou zvyklí na americký způsob přípravy (tj. včasnost a důkladné studium všech judikátů a dalších zadaných materiálů). Výuka navazuje na zadanou přípravu, bez průběžné přípravy na výuku nelze předmět úspěšně absolvovat.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. (02.02.2017)

Zkouška je písemná. Zkouška probíhá v anglickém jazyce.

Sylabus
Poslední úprava: prof. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D. (11.02.2020)

Obsahově bude předmět zaměřen na některou konkrétní oblast práva USA (pro letní semestr tohoto akademického roku nám zatím nebylo konkrétní zaměření americkou stranou oznámeno - v uplynulých letech byl zaměřen na občanská práva/pracovní právo/ústavní právo atd.) s tím, že v jeho rámci bude kladen důraz i na představení hlavních institutů a obecného způsobu fungování Common Law systému jako takového v USA.

 

Rozpis výuky

Termíny výuky budou upřesněny v průběhu března po dohodě s vyučujícím.

 

Přednášky probíhají v m. č. 303.

 

Aktuální seznam vyučujících
Vyučujícím je řádný profesor z partnerské univerzity v USA – NOVA Southeastern University.

Bližší informace o předmětu je možno získat na katedře pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (prof. Koldinská) nebo na zahraničním oddělení (JUDr. Kohout).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK