Obchodní právo - KLP - HP3000
Anglický název: Business Law - Case-study Test
Zajišťuje: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, KLP [HT]
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D.
Vyučující: doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D.
Korekvizity : HP0296
Neslučitelnost : HPOP0000, HPOP3000
Je korekvizitou pro: HS005, HP0010, HP0007
Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Rozvrh LS   Nástěnka   
Anotace
Zadání klauzurní práce obsahuje pět skutkových dějů se zadanými otázkami, na které musí studenti písemně odpovědět s využitím povolených právních předpisů a prokázat tak schopnost aplikace relevantních právních norem na obchodněprávní případy.
Poslední úprava: Patěk Daniel, doc. JUDr., Ph.D. (06.04.2021)
Podmínky zakončení předmětu

Společná pravidla pro KLP konané kontaktní a distanční formou:

 

1.      Klauzurní práce /KLP/ se konají v termínech vyhlášených na webových stránkách fakulty.

 

2.      Studenti jsou povinni se ke KLP na konkrétní termín předem přihlásit prostřednictvím informačního systému (pouhý zápis předmětu nepostačuje). Přihlášky nelze podávat telefonicky, ani poštou, ani osobně v sekretariátě katedry.  Počet přihlášených na jeden termín je z kapacitních důvodů omezen počtem 500 studentů. Bez řádného přihlášení nelze KLP vykonat.

 

3.      Nedostaví-li se student na termín klauzurní práce, na který je přihlášen, bez řádné předchozí omluvy, není klasifikován a termín klauzurní práce propadá. To samé platí pro případ, že je přihlášen na termín distanční KLP a nebude odevzdán žádný text. Opožděnou omluvu lze uznat pouze ze závažných důvodů. O řádnosti omluvy rozhoduje vedoucí katedry.

 

4.      Zadání KLP budou zaměřena na materii, která byla v rámci výuky obchodního práva předmětem přednášek a semináře. V zadání mohou být využity příklady publikované v aktuálním vydání Sbírky příkladů z obchodního práva, tj. pro akademický rok 2021/2022 Černá S. a kol. Sbírka příkladů z obchodního práva. 5. vyd. Praha: Wolters Kluwer 2018. Tyto příklady mohou být užity v jejich doslovném, ale i modifikovaném znění (skutkové změny v zadání, které mohou, ale nemusí mít vliv na právní řešení). Upozorňujeme, že změny řešení oproti obsahu Sbírky příkladů z obchodního práva mohou být dány i nutností aplikovat aktuálně účinnou právní úpravu. Zadávány nebudou příklady z oblasti práva proti omezování hospodářské soutěže, zadávání veřejných zakázek a průmyslového vlastnictví.

 

5.      KLP spočívá v řešení 5 konkrétních příkladů. Úkolem studenta bude odpovědět na zadané otázky s příkladem související. Odpovědi musí obsahovat skutkové a právní odůvodnění. Jestliže je odpověď vázána na aplikaci právního předpisu, je třeba použít přesné citace (předpis, paragraf, odstavec, popř. písmeno).

 

6.      Celé zadání bude účastníkům předáno nebo zpřístupněno při zahájení KLP. Formulace řešení je třeba psát v souvislých větách, nikoliv jen v heslech, zkratkách apod. Pro řešení celého zadání je stanovena doba 120 minut.

 

7.      Řešení jednotlivých příkladů se hodnotí 0 až 2 body. Celkem lze získat maximálně 10 bodů. Pro celkové hodnocení KLP jako vyhovující musí účastník získat alespoň 6 bodů.

 

8.      Jednotlivé KLP budou zhodnoceny učiteli katedry do 14 dnů po termínu konání. Hodnocení bude oznámeno prostřednictvím informačního systému. V této lhůtě uveřejněno vzorové řešení zadaných příkladů.        

 

9.      Student má podle studijních předpisů právo nahlédnout do opravené KLP a konzultovat řešení své KLP a její hodnocení s učitelem, který KLP hodnotil. Tento učitel může provést změnu hodnocení KLP. Není-li hodnocení KLP opravujícím učitelem změněno, může student do 14 dnů od vyhlášení výsledků podat odůvodněné námitky garantovi předmětu. Garant posoudí bez zbytečného odkladu důvodnost námitek a případně hodnocení KLP změní, jsou-li námitky důvodné.

 

 

 

Další pravidla pro KLP konanou kontaktní formou:

 

10.  Klauzurní práce je písemná. Výjimky z povinné písemné formy pro jednotlivé studenty ze závažného zdravotního důvodu povoluje děkan (proděkan). Pokud je z tohoto důvodu třeba, aby student psal KLP na počítači, sdělí a doloží tuto skutečnost s předstihem 10 dnů na sekretariátu katedry.

 

11.  Místnosti, v nichž budou studenti KLP psát, katedra vyhlásí vždy nejpozději den před stanoveným termínem. Totéž platí o rozdělení studentů do jednotlivých místností.

 

12.  V době před zahájením KLP se provádí prezence vždy od 12 hodin. Účastník KLP je povinen prokázat při prezenci totožnost indexem, průkazem studenta nebo jiným dokladem totožnosti. Bez prezence nebude student ke KLP připuštěn.

 

13.  Řešení účastník napíše na papír označený razítkem katedry, jménem a příjmením účastníka (hůlkovým písmem), jeho podpisem a dnem konání KLP. Řešení musí být napsáno čitelně; nečitelná nebo špatně čitelná řešení budou hodnocena jako chybná.

 

14.  Každý účastník řeší jednotlivá zadání (otázky) samostatně, jinak bude práce odebrána a hodnocena jako nevyhovující. Stejně bude postupováno při jakékoliv komunikaci mezi účastníky nebo při jakémkoliv použití elektronických zařízení.

 

15.  Při řešení zadání lze používat pouze text právního předpisu v tištěné formě, a to zákona o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), občanského zákoníku (č. 89/2012 Sb.), zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (č. 304/2013 Sb.), zákona o přeměnách obchodních společností a družstev, živnostenského zákona a zákona směnečného a šekového, vše v účinném znění. Tyto předpisy si nelze v průběhu KLP vypůjčit od jiných studentů. Není dovoleno používat jiné pomůcky, ani uvedené zákony opatřené předmluvou, poznámkami nebo komentářem (edice zákonů typu „úzet“ obsahující další právní předpisy jsou přípustné). V textu zákona mohou být podtržena vybraná ustanovení, případně jej lze opatřit samolepicími záložkami. Jinak lze pracovat pouze s čistým textem zákona bez jakýchkoli poznámek, čísel souvisejících zákonů či jiných vpisků. Porušení těchto zásad má za následek odebrání práce a její hodnocení jako nevyhovující.

 

16.  Dvacet minut před uplynutím stanoveného času již nelze odcházet z místnosti. Po uplynutí stanoveného času zůstanou studenti na svých místech a vyčkají na nich až do okamžiku, kdy od nich učitel převezme zadání a řešení KLP a vyzve je k odchodu. Případné neodevzdání řešení KLP má pro účastníka zapsaného v prezenci za následek hodnocení práce jako nevyhovující. V průběhu KLP jsou účastníci povinni plnit pokyny učitelů vykonávajících dozor.

 

 


Další pravidla pro KLP konanou distanční formou:

 

17.  Klauzurní práce je písemná. Výjimky z povinné písemné formy pro jednotlivé studenty ze závažného zdravotního důvodu povoluje děkan (proděkan).

 

18.  S výhradou předem včas oznámených změn platí, že distanční KLP bude zadávána a vypracovávána v rámci fakultní platformy Moodle.

 

19.  Každý účastník řeší jednotlivá zadání (otázky) samostatně. Nesmí komunikovat s jinou osobou a používat elektronická zařízení jinak než k práci s povolenými zdroji. Při zjištění porušení těchto pravidel bude práce hodnocena jako nevyhovující.

 

20.  K řešení zadání i v případě distanční KLP postačuje aplikace právě těchto právních předpisů: zákona o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), občanského zákoníku (č. 89/2012 Sb.), zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (č. 304/2013 Sb.), zákona o přeměnách obchodních společností a družstev, živnostenského zákona a zákona směnečného a šekového, vše v účinném znění. Při řešení zadání však lze dále používat i a) další právní předpisy publikované ve Sbírce zákonů, b) právnické databáze[1] a jiné on-line zdroje dostupné prostřednictvím knihovny PF UK (odborné články, komentáře a další monografie atd.) a c) soudní rozhodnutí dostupná na webových stránkách Nejvyššího soudu a Ústavního soudu. Porušení těchto zásad (použití dalších zdrojů) má za následek hodnocení práce jako nevyhovující.

 

 

 

V Praze dne 28. 4. 2021

 

 

                                                                          doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D.

                                                     vedoucí katedry a garant předmětu[1] Seznam právnických databází je dostupný na www: https://knihovna.prf.cuni.cz/e-zdroje/pravnicke-databaze

Poslední úprava: Patěk Daniel, doc. JUDr., Ph.D. (03.05.2021)