PředmětyPředměty(verze: 867)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Mediální právo - HP2070
Anglický název: Media Law
Zajišťuje: Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního (22-UPA)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:písemná
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: JUDr. Veronika Křesťanová, Dr.
Vyučující: prof. JUDr. Jan Kříž, CSc.
XP//Ve slož. prerekvizitě: HM0801
Anotace
Poslední úprava: JUDr. Petra Žikovská (10.08.2017)
Anotace:
Mediální právo je systémem právních norem z řady oborů. Cílem předmětu je seznámit studenty s rozličnými právními aspekty činnosti médií. Pozornost bude věnována autorskému právu v prostředí masové komunikace – zaměstnanecká díla, licence, výjimky (zákonné licence). Bude podán výklad ochrany osobnosti a ochrany dobré pověsti. Důraz bude kladen i na odpovědnost za nemajetkovou újmu. Studenti získají přehled jak v oblasti tiskového práva, tak práva vysílacího, jakož i stran médií veřejné služby. Stranou pozornosti nezůstane on-line zpřístupňování obsahu a otázka odpovědnosti za obsah vč. diskusí. Bude podán výklad regulace reklamy i audiovizuálních služeb na vyžádání. Rámec doplní i exkurz do trestněprávních aspektů mediálního obsahu a činnosti novinářů. Cílem kursu je seznámit studenty nejen s aktuální úpravou mediálních předpisů, ale i s širšími společenskými a historickými souvislostmi konkrétní úpravy a její genezí, jakož i s aplikací předpisů v praxi, včetně uplatnění práv soudní cestou.

Náplň:
1. Autorské právo v mediálním prostředí – smluvní vztahy, citace, zpravodajská licence a jiné mimosmluvní instituty užití, zaměstnanecká díla, neoprávněné užití, autorské právo a internet
2. Ochrana osobnosti a dobré pověsti včetně judikatury
3. Vysílací právo a audiovizuální služby na vyžádání
4. Tiskové právo a média veřejné služby
5. Regulace reklamy
6. Trestněprávní aspekty
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: JUDr. Petra Žikovská (29.03.2018)

Písemný test

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: JUDr. Petra Žikovská (29.03.2018)

Podíl garanta na výuce je 22%.

Studijní opory
Poslední úprava: JUDr. Veronika Křesťanová, Dr. (12.04.2020)

Prameny práva:

z.č. 89/2012 Sb. (nový OZ)

z.č. 40/1964 Sb. (starý OZ)

z.č. 121/2000 Sb. (autorský zákon)

z.č. 46/2000 Sb. (tiskový zákon)

z.č. 231/2001 Sb. (vysílací zákon)

z.č. 40/1995 Sb. (zákon o regulaci rekalmy)

z.č.  483/1991 Sb., o České televizi

z.č.  484/1991 Sb.,  o Českém rozhlase

z.č.  517/1992 Sb.,  o České tiskové kanceláři

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) - GDPR

z.č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

z.č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti

z.č. 132/2012 Sb., o mediálních službách na vyžádání

z.č. 40/2009 Sb. Trestní zákoník

 

Literatura:

KNAP, Karel, ŠVESTKA, Jiří, JEHLIČKA, Oldřich, PAVLÍK, Pavel, PLECITÝ, Vladimír: Ochrana osobnosti podle občanského práva. 4. podstatně přeprac. a dopl. vyd. Praha: Linde, 2004

DVOŘÁK, Jan, ŠVESTKA, Jiří, ZUKLÍNOVÁ, Michaela, a kol.: Občanské právo hmotné 1, 2. aktualizované a doplněné vydání, Praha, Wolters Kluwer, 2016

DOLEŽÍLEK, Jiří.  Přehled judikatury v oblasti ochrany osobnosti, 3. vydání, Wolters Kluwer , 2016

CHALOUPKOVÁ, Helena, HOLÝ Petr, URBÁNEK, Jiří: Mediální právo , komentář, 1. vydání, C.H. Beck, Praha, 2018

HERCEG Jiří: Média a trestní řízení, Praha LEGES, 2013

MORAVEC, Ondřej: Mediální právo v informační společnosti, 1. vydání, Praha: Leges, 2013

ROZEHNAL, Aleš: Mediální právo, 1. vydání, Plzeň, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012

RÁMIŠ, Vladan, ČUHELOVÁ, Mária, Wünschová Pujmanová, Alexandra Alexandra, Hrubešová Kateřina: Zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání – komentář, 1. vydání, Praha, Linde, 2012

HOLCOVÁ Irena a kol.: Autorský zákon, komentář, 1. vydání, Praha, Wolters Kluwer, 2019

TELEC, Ivo, TŮMA, Pavel: Autorský zákon. Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2019

SOKOL, Tomáš: Tiskové právo, 1. vydání, Praha, Orac, 2001

 

učebnice 

Judikatura NS, ÚS, SD EU a ESLP

Rozpis datumový
Den Datum Popis Učitel Poznámka
Úterý17.03.2020Úvod. Ochrana osobnosti a jména člověka a ochrana názvu, pověsti a soukromí právnické osobyJUDr. Veronika Křesťanová, Dr. 
Úterý24.03.2020Veřejnoprávní média, tiskový zákon vč. práva na odpověď a ochrany zdrojeJUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D. 
Úterý31.03.2020Ochrana osobnosti - judikaturaJUDr. Tomáš Novosad 
Úterý07.04.2020Regulace reklamy, ochrana osobních údajůJUDr. Zuzana Císařová 
Úterý14.04.2020Autorské právo smluvní, zaměstnanecká díla, díla na objednávku v mediálním prostředíJUDr. Irena Holcová 
Úterý21.04.2020Autorskoprávní, soutěžní a etické aspekty přebírání obsahu v tradičních médiích a na internetuJUDr. Dagmar Hartmanová 
Úterý28.04.2020Vysílací právo a audiovizuální služby na vyžádánídoc. JUDr. Aleš Rozehnal, Ph.D. 
Úterý05.05.2020Trestněprávní aspektyprof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK