PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Právo duševního vlastnictví II. - HP2019
Anglický název: Intellectual Property Law II
Zajišťuje: Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního (22-UPA)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:písemná
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D.
Vyučující: prof. JUDr. Jan Kříž, CSc.
Prerekvizity : HP2018
XP//Ve slož. prerekvizitě: HM0801
Anotace
Poslední úprava: JUDr. Petra Žikovská (10.08.2017)
Úloha autorského práva při ochraně duševního vlastnictví vznikajícího a užívaného v informační společnosti, jeho meze a možnosti. Tradiční způsoby užití v novém prostředí. Internet jako prostředek kvantitativně a kvalitativně nového zpřístupňování děl veřejnosti. Počítačové programy (software) jako prostředek komunikace, nástroj tvorby, forma vyjádření děl a předmět ochrany. Autorské právo a Evropská unie. Kontinentální a copyrightový systém ochrany. Srovnání úpravy některých sousedních států. Nové jevy v ochraně průmyslového vlastnictví. Základní změny v patentovém právu, ochrana biotechnologických vynálezů a předmětů genetického inženýrství. Spekulativní nakládání s ochrannými známkami. Potírání výrobkového pirátství a obchodu s padělaným zbožím.
Sylabus
Poslední úprava: JUDr. Petra Žikovská (09.08.2017)

Tento výběrový předmět je druhým předmětem v řadě, který se týká práva duševního vlastnictví. Cílem výuky je podat posluchačům ucelený přehled o aktuálním dění v autorském a průmyslovém právu nejen u nás, ale i v celosvětovém kontextu. Jednotlivé přednášky pak informují studenty o vývoji autorských a průmyslových práv v souvislostech informační společnosti, jejíž překotný vývoj zásadním způsobem ovlivňuje i obor autorských práv. Každá přednáška se zaměřuje na určitý fenomén a jako taková je svébytnou výpovědí o stavu autorských práv v určitých konkrétních souvislostech (např. kolektivní správa autorských práv v informační společnosti, mezinárodní úmluvy na poli autorských práv, autorské právo a internet, právní ochrana databází, apod.). Přednášky jsou často sumarizací dlouhodobých teoretických a praktických zkušeností přednášejících v kombinaci s těmi nejaktuálnějšími událostmi, které jsou často reflektovány teprve v časopiseckých článcích.

Úloha autorského práva při ochraně duševního vlastnictví vznikajícího a užívaného v informační společnosti, jeho meze a možnosti jsou hlavními tématy tohoto předmětu. Výuka se zaměří také na tradiční způsoby užití v novém prostředí, bude informovat o internetu jako prostředku kvantitativně a kvalitativně nového zpřístupňování děl veřejnosti, o počítačových programech (software) jako prostředku komunikace, nástroji tvorby, formy vyjádření děl a předmětu ochrany. Část přednášek bude také cílena na podání informací o autorském právu a Evropské unii, o kontinentálním a copyrightovém systému ochrany, stejně tak dojde ke srovnání právní úpravy některých sousedních států.

Z průmyslových práv se přednášející budou soustředit na nové jevy v ochraně průmyslového vlastnictví, na základní změny v patentovém právu, na ochranu biotechnologických vynálezů a předmětů genetického inženýrství. Tématem bude také spekulativní nakládání s ochrannými známkami a potírání výrobkového pirátství a obchodu s padělaným zbožím.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: JUDr. Petra Žikovská (08.04.2020)

Písemný test distančně prostřednictvím Moodle.

 

 

 

 

Podíl garanta na výuce činí 18%.

Studijní opory
Poslední úprava: JUDr. Petra Žikovská (10.08.2017)

Výběrový přehled literatury, který bude každým přednášejícím aktualizován dle vývoje v jeho oboru specializace:

 

Dobřichovský T: Moderní trendy práv k duševnímu vlastnictví, Linde Praha 2004

Telec, I., Tůma, P. Autorský zákon Komentář, C.H. Beck 2007

Čermák J: Internet a autorské právo, Linde Praha 2001

Hartmannová D: Kolektivní správa autorských práva a práv souvisejících s právem autorským, Linde Praha 2000

Tůma P. Smluvní licence v autorském právu, C.H. Beck, Praha 2007

Kříž J., Holcová I., Kordač J., Křesťanová V.: Autorský zákon a předpisy souvisící–komentář Linde Praha a. s., 2001

Knappová, Švestka a kolektiv: Občanské právo hmotné,svazek III., ASPI Publishing, 2007

Horáček R., Biskupová E., De Korver Z.: Práva na označení a jejich vymáhání. Komentář. C.H.Beck, Praha 2015

Horáček R., Čada K., Hajn P.: Práva k průmyslovému vlastnictví. 2. vydání. C.H.Beck, Praha 2011

Suchý, V. a kol.: Nehmotné statky a průmyslová práva. Jejich ochrana, oceňování a komerční využití. Technologické centrum Akademie věd ČR. SLON, Praha 2010

Matějičný, T: Kolektivní správa autorských práv, Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2014

Polčák, R.: Internet a proměny práva. Auditorium, Praha 2012

Kur A., Dreier T.: European Intellectual Property Law. Text, Cases & Materials. Edward Elgar Publishing, Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA 2015

Frankel S., Gervais D.J.: Advanced Introduction to International Intellectual Property. Edward Elgar Publishing, Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA 2016

Dutfield G., Suthersanen U.: Global Intellectual Property Law. Edward Elgar Publishing, Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA 2016

Rozpis datumový
Den Datum Popis Učitel Poznámka
Čtvrtek27.02.2020Srovnání angloamerického a evropského systému právJUDr. Petra Žikovská 
Čtvrtek05.03.2020Internet a autorské právoJUDr. Jiří Čermák 
Čtvrtek12.03.2020Internet a autorské právoJUDr. Zuzana Císařová 
Čtvrtek19.03.2020Aktuální otázky autorského práva - legislativní změnyJUDr. Adéla Faladová 
Čtvrtek26.03.2020Umělá inteligence - přednáška je v angličtiněprof. Bernt Hugenholtz 
Čtvrtek02.04.2020Průmyslová práva na označení I.JUDr. Michal Růžička, CSc. 
Čtvrtek16.04.2020Průmyslová práva na označení II.JUDr. Michal Růžička, CSc. 
Čtvrtek23.04.2020Patentovatelnost vynálezůJUDr. David Petrlík, Ph.D. 
Čtvrtek30.04.2020Soudní ochrana průmyslových práv k tvůrčím výsledkůmJUDr. David Petrlík, Ph.D. 
Čtvrtek07.05.2020Kolektivní správaprof. doc. JUDr. Jiří Srstka 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK