PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Mooting Skills (Moot court a dovednosti s ním spojené) - HP2017
Anglický název: Mooting Skills
Zajišťuje: Centrum právních dovedností (22-CPD)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:ústní
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
Garant: JUDr. Věra Honusková, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Lucie Atkinsová, LL.M.
Ve slož. prerekvizitě: HM0701
Anotace
Poslední úprava: JUDr. Věra Honusková, Ph.D. (24.09.2018)
Omlouváme se, v akademickém roce 2018/2019 nebude předmět vyučován.


Předmět připravuje na mezinárodní soutěže typu moot courts (simulované soudní jednání). Vyučující se studenty procvičí základní dovednosti k účasti na nich se vážící. Nejde primárně o znalostní předmět či o zvládnutí určité materie práva, ale o procvičení a osvojení si dovedností spojených s účastí v moot courts či v podobných soutěžích nebo v podobných situacích.

K získání dovedností potřebných k efektivnímu zastupování, popřípadě k úspěšnému absolvování moot courts coby soutěže, jsou důležité rozličné dovednosti. Jedná se zejména o následující:
• Analýza skutkového stavu, včetně rozpoznání právně relevantních skutečností a odlišení důležitých, méně důležitých a nedůležitých okolností, a dále sestavení tzv. linie případu
• Analýza a identifikace právních problémů za pomoci právní rešerše právní úpravy a vytipování oblastí právní úpravy, jakož i relevantní judikatury vztahující se na zvolený případ
• Umění strukturovat či formulovat právní argumenty, a to písemnou i ústní formou, včetně přechodu od objektivní analýzy k přesvědčivé argumentaci
• Dovednost zapojit do analýzy právní principy a hodnotové podložení případu, a to zejména u vytvoření linie případu a u přesvědčivé argumentace založené na argumentaci principy a chráněnými hodnotami
• Vylepšení písemného projevu (výběr jazykových prostředků, struktura textu, apod.)
• Získání a udržení dostatečné sebedůvěry a nácvik dovedností vylepšujících ústní prezentaci (před soudem či před porotci soutěže)
• Schopnost analytického a kritického myšlení v kontextu práce na případu
• Schopnost týmové spolupráce v kontextu práce na případu v menší skupině (3 až 5 studentů)
• Navolení a dodržení procesní strategie, a to včetně stanovení priorit a alternativ pro argumentaci
• Case management neboli metodika práce na případu v rámci menší skupiny (například rozdělení úkolů, komunikace, zpětná vazba, apod.), jakož i time management
• Použití některých jiných než právnických metod k úspěšné reprezentaci fiktivního klienta (například využití metody myšlenkových map, pochopení procesu řešení problémů, seznámení se se základními vyjednávacími taktikami, apod.)

Uvedené dovednosti jsou pro studenty důležité i v jejich budoucí právní praxi.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: JUDr. Věra Honusková, Ph.D. (24.01.2018)

Předmět bude zakončen kolokviem. Hodnocení ve formě kolokvia je kombinací zpětné vazby od vyučujících a ostatních členů poroty moot courtu. 

Sylabus
Poslední úprava: JUDr. Věra Honusková, Ph.D. (24.01.2018)

MOOTING SKILLS (MOOT COURT A DOVEDNOSTI S NÍM SPOJENÉ)
Rozdělení výuky do jednotlivých bloků a obsah bloků:

První blok (od analýzy situace k hlavní linii případu)
1.    Výukové cíle a nastavení očekávání mezi studenty a vyučujícími
2.    Úloha zpětné vazby
3.    Pravidla pro práci v předmětu, respektive pro práci v menších skupinách
4.    Než se pustíte do psaní aneb identifikace problému a analýza situace
(zde budeme v rámci semináře rozebírat případ společně)

Druhý blok (od hlavní linie případu k propracovaným argumentům)
1.    Jakou úlohu hraje vedle identifikace problému a analýzy situace ještě hlavní přesvědčivý argument , t.j. claim?
2.    Jaká struktura argumentu vede k podpoření logické funkce argumentu?
3.    Jak udělat argument ještě o něco přesvědčivější?
4.    Kolik judikatury a informací o jednotlivých případech zařadit?
5.    Kolik informací a detailů ze samotné případové studie vybrat a přidat do argumentu?
6.    Typy na úspěšnou, t.j. efektivní rešerši

Třetí blok (příprava na ústní prezentaci)
1.    Váš zevnějšek a vystupování
2.    Verbální a paraverbální komunikace
3.    Neverbální komunikace
4.    Další rady jak zvládat stres a napětí
5.    Time management ústní prezentace
6.    Nejhorší přestupky při ústní prezentaci
A dále natočení zkušebních ústních prezentací jednotlivých menších skupin na video. Video bude potom uloženo a zpřístupnění studentům s tím, že jim bude doporučeno jak udělat rozbor vlatních prezentací. Vyučující připraví rozborové otázky a jednotliví studenti resp. menší skupiny provedou detailní rozbor.

Čtvrtý blok (zkušební ústní prezentace menších skupin s vlastním rozborem a zpětnou vazbou od vyučující)
1.    Otázky od soudců/porotců a Vaše reakce na ně
2.    K čemu slouží replika a duplika
3.    Oslovování soudu, reakce na otázky a vybrané záchranné fráze v angličtině
Studenti shlédnou natočená videa (svého týmu, ale i dalších týmů) a spolu s připraveným vlastním rozborem se spojí s vyučující (po Skypu). Vyučující připraví pro menší skupiny, ale i pro jednotlivce detailní zpětnou vazbu a prodiskutuje s nimi jejich vlastní rozbor jejich prezentací. Zároveň vyučující může navrhnout konkrétní návrhy pro zlepšení prezentace, nebo obecnějí vymezit na jakou část prezentace popř. na jakou konkrétní dovednost je třeba se před závěrečným mini moot courtem zaměřit.

Pátý blok (závěrečný mini moot)
Jednotlivé menší skupiny resp. moot courtové týmy si vylosují svou roli (zástupce žalobce popř. žalované stany) a připraví se na sehrání této role před panelem soudců. V panelu soudců zasedne jak vyučující, tak další soudci z řad praktikujících právníků popř. členů fakultního sboru. Soudci budou prezentujícím stranám pokládat otázky a na závěr zhodnotí prezentace jednotlivých týmů (spíš než jednotlivců).

Požadavky k zápisu
Poslední úprava: Mgr. Viktor Hatina (06.04.2018)

Výběr provádí vyučující na základě motivačního dopisu. Krátký motivační dopis s uvedením telefonního i emailového kontaktu je třeba zaslat na adresu honuskov@prf.cuni.cz do 30. září.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: JUDr. Věra Honusková, Ph.D. (28.03.2018)

Podíl garanta na výuce činí 70 %.

Studijní opory
Poslední úprava: JUDr. Věra Honusková, Ph.D. (31.01.2018)
  1. Tomoszek, M., Kopa, M., Adameová, Z. Moot Court ve výuce práva. Metodická příručka pro studenty i pedagogy. Olomouc 2012.
  2. Kee, Ch. The Art of Argument, Cambridge University Press, 2012.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK