PředmětyPředměty(verze: 867)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Právo a bezpečnost státu - HP1881
Anglický název: Law and Security of the State
Zajišťuje: Katedra ústavního práva (22-KUP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: JUDr. Jan Kudrna, Ph.D.
Vyučující: JUDr. Jan Kudrna, Ph.D.
prof. JUDr. Václav Pavlíček, CSc., dr. h. c.
Třída: ústavní právo
Prerekvizity : HP1172
XP//Ve slož. prerekvizitě: HM0401
Anotace
Poslední úprava: JUDr. Jan Kudrna, Ph.D. (08.04.2019)
Povinně volitelný předmět Právo a bezpečnost poskytuje účastníkům rámcový přehled o právních předpisech upravujících činnost veřejné moci při stále aktuálním zajišťování bezpečnosti v nejširším slova smyslu. Pozornost je věnována zejména právnímu rámci upravujícího bezpečnostní systém České republiky, ale také právní úpravě Evropské unie. Jednotlivé přednášky jsou zaměřeny nejprve na teorii bezpečnosti ve vztahu k právům a svobodám jednotlivce, dále na samotný bezpečnostní systém České republiky, a podorbně na jeho jednotlivé komponenty, počínaje ozbrojenými silami, přes zpravodajské služby a právní rámec jejich činnosti, prověřování bezpečnostní způsobilosti osob, právní rámec zajišťování kybernetické bezpečnosti, až po právní otázky spojené s vojenskými misemi v zahraničí. Výuka je z velké části zajišťována externisty majícími příslušné právní vzdělání, ale současně praxi v institucích, jimž jsou věnovány jednotlivé přednášky. Povinně volitelný předmět Právo a bezpečnost státu je vhodný pro všechny studenty Právnické fakulty, protože jako jeden z mála vyučovaných předmětů, ne-li dokonce jediný, studentům přibližuje složitý svět zajišťování bezpečnosti, v němž se ve vzájemných rozporech propojuje ochrana práv a svobod jednotlivce s jejich omezením, a kde panuje zvýšené riziko potenciálního zneužití pravomocí. Je nutno zdůraznit, že se jedná o předmět právní, nikoliv čistě bezpečnostní. Výuka je ovšem prokládána řadou praktických příkladů.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D. (17.04.2020)

Předmět je zakončen ústní zkouškou spočívající ve vylosování dvou otázek ze seznamu, který je zapsaným studentům poskytnut v první polovině semestru.

V letním semestru 2019/2020 se kontrola studia bude výjmečně konat distanční formou. Konkrétní podmínky budou upřesněny. 

Studijní opory
Poslední úprava: Zuzana Peřinová (20.02.2017)

Základní literatura:

 

1)      Právo a bezpečnost státu (sborník statí), Václav Pavlíček a kol., PF – UK, Praha, 2002, ISBN 80-85889-55-2

2)      Bezpečnost České republiky a potřeba ústavních změn (sborník příspěvků), Václav Pavlíček a kol., PF – UK, Praha, 2004, ISBN 80-85889-57-9

3)      Vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek v evropském právu, Bohumil Pikna, Linde, Praha, 2007, 4. vydání, ISBN 80-7201-686-0 (vybrané pasáže – rozsah bude upřesněn na přednášce)

4)      Právní předpisy, případně publikace, které budou uvedeny každým přednášejícím

 

 

Rozšiřující literatura:

 

1)      Zpravodajské služby, Ladislav Pokorný, Auditorium, Praha, 2012

2)      Profesionalizace ozbrojených sil, Bohuslav Pernica, MO ČR – AVIS, Praha, 2007, ISBN 80-7278-381-6, v elektronické podobě zde:

http://www.army.cz/files/9342/PROFESIONALIZACE_OZBROJEN_CH_SIL.pdf

3)      Fenomén civilní služby, Bohuslav Pernica, MO ČR – AVIS, Praha, 2007,
ISBN 80-86783-26-0

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK