PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Ústavní právo EU - HP1741
Anglický název: Constitutional law of the European Union
Zajišťuje: Katedra politologie a sociologie (22-KPS)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:písemná
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Zk [HT]
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: HOPV0127
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. JUDr. Jana Ondřejková, Ph.D.
Třída: ústavní právo
evropské právo
Kategorizace předmětu: Právo > Ústavní právo, Evropské právo
Neslučitelnost : HPOP0000, HPOP3000
Ve slož. prerekvizitě: HM0901
Anotace
Úroveň integrace členských zemí Evropské unie, které jsou demokratickými ústavními státy založenými na úctě k lidským právům s nezávislou soudní kontrolou, vyžaduje, aby výkon pravomocí, jež tyto státy přenesly na nadstátní úroveň, podléhal v podstatě stejným principům.

Cílem tohoto předmětu je porozumět postupům a nástrojům, jakými je tento nárok uplatňován v podmínkách svébytného uspořádání EU, která má mezinárodně smluvní základ a není státem. Z metodologického hlediska předmět doplňuje aparát tradiční internacionalistiky a státovědy a přidává k němu politologický kontext.

Předmětem kritického hodnocení je zejména odraz vývoje evropského integračního procesu od účelového hospodářského seskupení k politické unii v požadavku legitimity a v judikatuře Soudního dvora EU, včetně jejího vlivu na vnitrostátní právo a vytváření justičního prostoru vzájemné komunikace. Opominuty nejsou ani další instituce EU a jejich interakce s klíčovými orgány členských států, jakož i analýza podoby a proměn koncepce občanství EU.

Absolvování tohoto předmětu napomáhá k zlepšení kontextuálního porozumění právu Evropské unie a roli mimoprávních faktorů na jeho současnou podobu i možný další vývoj. Práce s českou a anglickou literaturou a následná diskuse na seminářích a podoba závěrečné zkoušky rozvíjí kritické myšlení a argumentační dovednosti v ústní i písemné podobě.

Poslední úprava: Šicnerová Barbora, Mgr. (30.01.2023)
Požadavky ke zkoušce

1.      Zkouška je písemná a sestává z odpovědí na čtyři obecněji koncipované otázky. V případě nerozhodného výsledku se zohledňuje práce studentů ve třídě během semestru.

2.      U zkoušky je možné používat pouze právní předpisy a materiály avizované vyučujícími na začátku semestru.

Poslední úprava: Šicnerová Barbora, Mgr. (30.01.2023)
Sylabus

Konkrétní témata seminářů včetně aktuální doporučené literatury jsou vyhlašována vždy před začátkem příslušného akademického roku. Předmět pokrývá tyto okruhy:

-        Ústavněprávní rozměr evropské integrace

-        Ústavní pluralismus v EU 

-        Exekutivní federalismus a další popisy formy vlády v EU

-        Základní práva v EU

-        Občan EU – od adresáta práv k legitimizačnímu subjektu

-        Evropský parlament a národní parlamenty – pilíře demokratické legitimity Evropské unie

-        Soudní dvůr EU a národní ústavní soudnictví

-        Evropská komise – průvodce klíčovým byrokratickým orgánem

-        Unijní právo v kontextu legislativních činností členských států

Poslední úprava: Šicnerová Barbora, Mgr. (30.01.2023)
Studijní opory

Základní literatura:

1.      Tomášek, M. a kol. Právo Evropské unie. Praha. Leges, 2021.

2.      Tichý, L., Arnold, R., Zemánek, J., Král, R., Dumbrovský, T. Evropské právo. Praha. C. H. Beck, 2014.

Ostatní literatura:

1.      Schütze, R.: European Union law. Oxford: Oxford University Press, 2021.

2.      Chalmers, D., Arnull, A. (eds.): The Oxford handbook of European Union law. Oxford: Oxford University Press, 2015.

3.      Nicola, F., Davies, B. (eds.): EU law stories: contextual and critical histories of European jurisprudence. Cambridge, United Kingdom; New York, NY: Cambridge University Press, 2017.

4.      Eleftheriadis, P.: A Union of Peoples. Oxford: Oxford University Press, 2020.

Jedná se o doporučenou referenční literaturu, další literatura je uvedena v přehledu jednotlivých seminářů a v případě zájmu účastníků může být doplněna i v průběhu předmětu.

Základní právní předpisy:

1.      Smlouva o Evropské unii

2.      Smlouva o fungování Evropské unie

3.      Smlouva o založení Evropského hospodářského společenství a její pozdější změny

Poslední úprava: Šicnerová Barbora, Mgr. (30.01.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK