PředmětyPředměty(verze: 867)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Latina pro právníky IV. - HP1694
Anglický název: Latin for Lawyers IV
Zajišťuje: Katedra jazyků (22-KJ)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Klára Žytková
Vyučující: Mgr. Klára Žytková
Třída: cizí jazyky pro právníky
Kategorizace předmětu: Právo > Cizí jazyky pro právníky
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Klára Žytková (20.01.2020)
Kurs je určen pro studenty se znalostmi latiny na úrovni úspěšně ukončeného kursu Latiny III a jsou v něm dokončeny základní gramatické a syntaktické jevy (aktivní a pasivní perf. systém, ablativ absolutní a vazby akuzativu a nominativu s infinitivem).
Cílem kursu je posílit u studentů dovednostní složky porozumění a překladu latinských právních definic a originálních textů z oblasti práva římského, církevního i středověkého světského (Gaius: Institutiones, Digesta a Codex iuris canonici, listiny a smlouvy z městských knih a královských kanceláří), které mohou využít při odborné publikaci např. v oblasti dějin práva.

Podmínky zakončení předmětu:

- 70% docházka

- příprava na jednotlivé hodiny (překlady zadaných textů)

- aktivní účast na hodinách (průběžná prezentace textů zadaných k překladu)
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Klára Žytková (02.04.2020)

Ukončení předmětu: průběžná prezentace textů zadaných k překladu.

 

Ukončení předmětu v LS 2019/20 v období mimořádných opatření:

Distanční zkoušku z Latiny pro právníky II mohou konat pouze studenti řádně zapsaní na tento předmět.

Zkouška distanční formou bude plněna na základě odevzdaných překladů zadaných vyučujícím (1 text týdně).

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Klára Žytková (20.01.2020)

LATINA IV (pokročilí): lekce XVII - XXI (Šedová, M. Latina pro právníky. MU Brno 2005 a mladší vydání)

Cílem kursu je posílit  u studentů dovednostní složky porozumění a překladu latinských právních definic a originálních textů z oblasti práva římského, církevního i středověkého světského (Gaius: Institutiones, Digesta a Codex iuris canonici, listiny a smlouvy z městských knih a královských kanceláří), které mohou využít při odborné publikaci např. v oblasti dějin práva.

 

SYLABUS:

1. týden: zbývající aktivní perfektní systém

2. týden: slovesné stupnice, supinum, PPP, ablativ absolutní; Gaius: De matrimonio

3. týden: indikativ perfekta pasiva; Digesta: De divortiis et repudiis

4. týden: zbývající perfektní pasivní systém; Digesta: De divortiis et repudiis

5. týden: infinitivní vazby; CIC: De matrimonio et separatione coniugum

6. týden: Digesta: De damno infecto

7. týden: Plinius ad Traianum de Christianis

8. týden: znaky středověké latiny; Karel IV. povoluje zřízení trhu v obci

9. týden: dlužní úpis (Městská kniha budějovická, č. 248, str. 150)

10. týden: magisterská sponse, text magisterského diplomu PF UK

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Klára Žytková (20.01.2020)

Podíl garanta na výuce činí 100%.

 

- 70% docházka

- příprava na jednotlivé hodiny (překlady zadaných textů a jejich průběžná prezentace)

- aktivní účast na hodinách (příprava překladu zadaných textů)

 

Studijní opory
Poslední úprava: Mgr. Klára Žytková (20.01.2020)

Základní literatura:
Šedová, M. Latina pro právníky. MU Brno 2005 a mladší vydání.
Bejlovec a kol. Latina pro vysoké školy. SPN 1993.
Bilíková. Přehled latinské mluvnice sestavený v tabulkách: přehledná pomůcka při výuce latinského jazyka.

Doplňková literatura:
Kincl, J. Dicta et regulae iuris, aneb právnické mudrosloví latinské. Karolinum,1990.
Skřejpek, M. Latinsko-český slovníček římského práva (vybrané pojmy a termíny). Orac 2000.
Klang, M. Malá encyklopedie latiny v právu. Praha, Linde 2002.
Rebro, K. Latinské právnické výrazy a výroky. Wolters Kluwer ČR, a.s. 2012.
Gaius. Učebnice práva ve čtyřech knihách. ed. J. Kincl. Plzeň 2007.
Digesta Iustiniani Augusti, editio maior. ed. Th. Mommsen, Keip 2001.
Codex iuris canonici. ed. L. Richter. Lipsko 1839

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK