PředmětyPředměty(verze: 867)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Latina pro právníky II - HP1692
Anglický název: Latin for Lawyers II
Zajišťuje: Katedra jazyků (22-KJ)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: 169
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Klára Žytková
Vyučující: Mgr. Klára Žytková
Třída: cizí jazyky pro právníky
Kategorizace předmětu: Právo > Cizí jazyky pro právníky
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Klára Žytková (20.01.2020)
Latina pro právníky II je určena studentům všech ročníků, kteří mají znalosti latinského jazyka na úrovni úspěšně absolvovaného kursu Latiny I, příp. adekvátní znalosti z gymnázia (min. 1 rok latiny 2 hodiny týdně).
Cílem kursu je doplnit posluchačům znalosti latinské gramatiky a seznámit je se základy syntaxe tak, aby jejich byli byli schopni nejen přeložit latinské právnické glosy, rčení, pořekadla a citáty, ale také porozumět mírně upravenému textu Gaiových Institucí.
V kursu bude dokončen systém deklinací (IV.a V.), slovesné časy budou doplněny o imperfektum a futurum. Studenti se také seznámí s celým systémem lat. zájmen, číslovkami, s přehledem tvoření adverbií a nepravidelnými slovesy velle, nolle, malle. K cizím slovům, právnickým obratům a sentencím se připojí také četba textů z Gaiových Institutiones (v úpravě).

Podmínky zakončení předmětu:

- 70% docházka

- příprava na jednotlivé hodiny

- aktivní účast na hodinách

- min. 75% úspěšnost u zkoušky ve formě písemného testu, lekce VII - XI (Šedová, M. Latina pro právníky. MU Brno 2005 a mladší vydání) + vybrané texty

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Klára Žytková (02.04.2020)

 

Ukončení předmětu: zkouška ve formě písemného testu, lekce VII - XI (Šedová, M. Latina pro právníky. MU Brno 2005 a mladší vydání) + vybrané texty z Gaiových Institucí; minimálně 75% úspěšnost.

 

Ukončení předmětu v LS 2019/20 v období mimořádných opatření:

Distanční zkoušku z Latiny pro právníky II mohou konat pouze studenti řádně zapsaní na tento předmět.

 

Hodnocení bude založeno na :

  • splnění průběžných testů v Moodle (20%)

 

  • odevzdání překladových cvičení (30%)

 

  •  záverečném on-line testu v Moodle (50%)

Vypracování průběžných testů a překladových cvičení je podmínkou pro možnost konání on-line testu.

Studenti, kteří se rozhodnou nevyužít možnosti plnit předmět distančně, budou skládat písemný test na fakultě, až to bude možné.

   

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Klára Žytková (20.01.2020)

LATINA II (mírně pokročilí): l. VII - XI (Šedová, M. Latina pro právníky. MU Brno 2005 a mladší vydání).

1. týden: substantiva IV. a V. deklinace

2. týden: imperfektum I. - V. konjugace + esse

3. týden: futurum I. - V. kojugace + esse

4. týden: zájmena osobní a přivlastňovací

5. týden: zájmena tázací a vztažná

6. týden: zájmena neurčitá

7. týden: zájmena záporná a zájmenná adjektiva

8. týden: číslovky

9. týden: tvoření adverbií

10. týden: nepravidelná slovesa velle, nolle, malle 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Klára Žytková (20.01.2020)

Podíl garanta na výuce činí 100%.

 

- 70% docházka

- příprava na jednotlivé hodiny

- aktivní účast na hodinách

- min. 75% úspěšnost v testu

Studijní opory
Poslední úprava: Mgr. Klára Žytková (20.01.2020)

Základní literatura:
Šedová, M. Latina pro právníky. MU Brno 2005 a mladší vydání.
Bejlovec a kol. Latina pro vysoké školy. SPN 1993.
Bilíková. Přehled latinské mluvnice sestavený v tabulkách : přehledná  pomůcka při výuce latinského jazyka.

Doplňková literatura:
Kincl, J. Dicta et regulae iuris, aneb právnické mudrosloví latinské. Karolinum, 1990.
Skřejpek, M. Latinsko-český slovníček římského práva (vybrané pojmy a termíny). Orac 2000.
Klang, M. Malá encyklopedie latiny v právu. Praha, Linde 2002.
Rebro, K. Latinské právnické výrazy a výroky. Wolters Kluwer ČR, a.s. 2012.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK