PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Právnická španělština jako další cizí jazyk II. - HP1512
Anglický název: Legal Spanish as a Second Foreing Language II
Zajišťuje: Katedra jazyků (22-KJ)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2018 do 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: HP1372
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Mgr. Alexandra Berendová, Ph.D.
Třída: cizí jazyky pro právníky
Kategorizace předmětu: Právo > Cizí jazyky pro právníky
Neslučitelnost : HP1371
N//Je neslučitelnost pro: HP1371
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Alexandra Berendová, Ph.D. (06.09.2013)

Cílem kurzu je seznámit posluchače se základy právnického jazyka (terminologie, stylistika), naučit je orientaci v odborném textu a přiblížit jim prameny informací.
Zároveň (podle stupně pokročilosti posluchačů) bude kurz obsahovat vybrané položky z morfologie, syntaxe slovotvorby a lexikologie jako v kurzu obecného jazyka zpracované na materiálu týkajícím se právnických témat.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Alexandra Berendová, Ph.D. (11.09.2014)
Povinná:
  • viz Právnická španělština jako další cizí jazyk I.
Doporučená:
  • viz Právnická španělština jako další cizí jazyk I.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Alexandra Berendová, Ph.D. (13.04.2020)
  • Splnění písemného testu alespoň na 70%.
  • Každá zameškaná hodina bude kompenzována písemnou prací podle aktuálního zadání v semináři (zápis známky do SISu je podmíněn odevzdáním těchto prací).
  • Zpracování španělsko-českého glosáře z právního textu v rozsahu min. 20 tiskových stran
  • Glosář je nutné odevzdat před zapsaným termínem písemného testu.

 

Předmět bude v letním semestru 2020 klasifikován na základě distančního testu vycházejícího z materiálů zadaných během semestru a diferenčního hesláře zpracovaného ze zadaného textu. 

Podíl na celkovém hodnocení:

test 70%

heslář 30%

Heslář musí být odevzdán před plněním testu.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Alexandra Berendová, Ph.D. (11.09.2014)

 

Viz Právnická španělština II

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D. (17.01.2018)

Podíl garanta na výuce činí 100%.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK