PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Právnická angličtina jako další cizí jazyk IV. - HP1494
Anglický název: Legal English as a Second Foreign Language IV
Zajišťuje: Katedra jazyků (22-KJ)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Renata Hrubá
Vyučující: PhDr. Renata Hrubá
Třída: cizí jazyky pro právníky
Kategorizace předmětu: Právo > Cizí jazyky pro právníky
Neslučitelnost : HP0311
N//Je neslučitelnost pro: HP0311
Anotace -
Poslední úprava: doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D. (23.10.2019)
Cílem výuky Právnického anglického jazyka jako 2. cizího jazyka je uvedení studentů do právnické terminologie (nikoliv výuka práva).

Při práci na seminářích se vychází z původních neadaptovaných odborných textů; jednotlivé obory se neprobírají do hloubky, důraz je kladen na seznámení studentů se základní terminologií, výuka mluvnice se zaměřuje na gramatické jevy typické pro odborný styl všeobecně.

Cílem je upozornit posluchače na jazyková úskalí odborného stylu do té míry, aby byli schopni samostatně číst anglické odborné publikace z různých právních oborů.

Předpokladem studia odborného jazyka je dobrá znalost gramatického systému angličtiny a slovní zásoby na středoškolské úrovni .

Jedná se o předmět čtyřsemestrální a účast ve výuce je podmíněna úspěšným absolvováním předmětu Právnická angličtina jako 2. cizí jazyk I., II. a III.
Předmět je zakončen zkouškou ve formě písemného testu, pro jehož absolvování je nutná 75% docházka.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Renata Hrubá (30.01.2018)
Povinná:
  • CHROMÁ Marta. New Introduction to Legal English. Revised edition. Volume II.
Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: PhDr. Renata Hrubá (03.04.2020)

Po dobu platnosti mimořádného stavu klasifikovaný zápočet může student v mé seminární skupině získat pod podmínkou, že splní nejméně pět  zadaných úkolů/testů, jeden z nich musí být resumé. Na začátku května navrhnu známku na základě hodnocení odevzdaných cvičení. Pokud nebude student se získaným hodnocením spokojen, může konat písemný test na fakultě, až to bude možné. Pravidlo je, že není možné se k původní známce získané distančním způsobem vrátit.
Pokud student vypracuje pouze nadpoloviční část úkolů, budu to považovat pro naše účely za splněný požadavek aktivní docházky a získá 5 bonusových bodů pro „papírový“ test na fakultě.
Studenti, kteří se rozhodnou nevyužít možností distanční výuky, budou skládat písemný test na fakultě, až to bude možné.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK